fbpx
Вещно право

Задължения към етажната собственост

30 януари 2020
адв. Маринов

Какви видове парични задължения има всеки собственик на самостоятелен обект?

В Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) ясно и изчерпателно е посочено какви задължения към етажната собственост има всеки собственик, ползвател или обитател. Посоченон е и как се определя техният размер и за какво следва да бъдат разходвани събраните суми.

Въпреки правната регламентация на задълженията на етажните собственици, в кантората ни ежедневно постъпват въпроси в тази връзка, както от етажни собственици, така и от фирми – професионални домоуправители.

Поради тази причина, в настоящото изложение разясняваме:

 • Какви вноски следва да прави всеки собственик, ползвател или обитател;
 • Как се определя размерът на тези вноски;
 • За какво се разходват събраните суми и други;
 • Възможностите за освобождаване на собственици, ползватели и обитатели от плащането на част от тези суми.

1. Задължения към етажната собственост за разходи за ремонт и обновяване на общите части

В чл. 50 от Закона е предвидено, че общото събрание (ОС) на собствениците създава и поддържа Фонд „Ремонт и обновяване“. Сумите в този фонд се събират от ежемесечни вноски от собственици.

Размерът на вноските се определя от ОС на собствениците. Той следва да е съобразен с идеалните части от общите части на сградата, които притежава всеки отделен собственик, но същият не следва да е по-малко от 1% от минималната работна заплата.

Събраните средства във фонда могат да се разходват само за изрично посочените в чл. 50, ал.4 ЗУЕС дейности, а именно: ремонт, основно обновяване, реконструкция и преустройство на общите части или подмяна на общи инсталации и оборудване; неотложен ремонт и изпълнение на мерките и указанията от техническия паспорт на сградата.

Разходването на средства за дейности извън посочените по-горе е допустимо само въз основа на взето решение на ОС на собствениците.

Задължението за заплащане на разходи за ремонт и обновяване е на собственика на обекта, а не на ползвателите или обитателите.

Какви действия можете да предприемете при неплащане на дължимите вноски?

Срещу всеки длъжник на етажната собственост могат да бъдат предприети съдебни действия. В случай, че задълженията отново не бъдат платени, следва да се пристъпи към принудително събиране на сумите.

2. Задължения към етажната собственост за разходи за управление и поддръжка на общите части

В ЗУЕС е дефинирано понятието „Разходи за управление и поддържане“. Съгласно закона, такива са: „разходите за консумативни материали, свързани с управлението, за възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи и за касиера, както и за електрическа енергия, вода, отопление, почистване, абонаментно обслужване на асансьор и други разноски, необходими за управлението и поддържането на общите части на сградата“.

Разходите за управление и поддръжка на общите части се поделят поравно между всички собственици, ползвателите и обитателите и членовете на техните домакинства независимо от етажа, на който живеят.

Размерът на вноската отново се определя с решение на ОС. Той е съобразен с броя на собствениците, ползвателите и обитателите и членовете на техните домакинства. Не се определя съобразно притежаваните идеални части от общите части на сградата.

Задължение за заплащане на този вид вноски имат не само собствениците, но и ползвателите и обитателите и членовете на техните домакинства.

Ако някое задължено лице откаже да заплати вноска, срещу него може да бъде инициирано съдебно производство и съответно образувано изпълнително дело за събиране на дължимата вноска.

3. Oсвобождаване от задълженията към етажната собственост за плащане на опредeлен вид вноска

В чл. 51, ал. 3 от ЗУЕС е предвидена възможност собственик, ползвател или обитател да отправи предложение до общото събрание на собствениците да бъде освободен от внасянето на 50 на сто от вноската за управление и поддръжка на общите части.

Предпоставките за вземане на решение за освобождаване от задължението са следните:

 1. Съответният собственик, ползвател или обитател да отсъства повече от 30 дни в рамките на една календарна година;
 2. Предварително да е уведомил управителя на етажната собственост за отсъствието си.

Собственикът, обитателят или ползвателят може да бъде освободен за периода на отсъствието си, но не и за по-дълъг период.

ВАЖНО е да се посочи, че дори и да са налице тези предпоставки, общото събрание не е задължено да освободи този собственик от заплащането на половината вноска.

При необходимост от съдействие можете да се обърнете към нас, чрез един посочените във формата за Контакти начини или да заявите Консултация, директно чрез интегрираната ни платформа.

3 коментари

 1. Петър Цолов написа:

  Здравейте. Нашата Етажна собственост приключва договорни взаимоотношения с фирма, предоставяща услуга „Професионален домоуправител. Всички апартаменти са изрядни, без един. Фирмата желае, при приключването на договорните взаимоотношения, останалите апартаменти да покрият задълженията на неплатеца към фирмата. Длъжникът е осъден от фирмата по реда на чл.410, ал.1, т.1 от ЗУЕС и е даден на ЧСИ. Може ли за пояснение дали това е законосъобразно?

  • Соня написа:

   Господин Цолов,
   отговорът на този въпрос налага да се види съдържанието на заповедта на съда по чл.410 ГПК, за да се потвърди дали получател на паричното задължение е фирмата домоуправител или самата етажна собственост, представлявана от нея.
   Все пак, накратко казано, и в двата случая би било законосъобразно да платите задължението на неизрядния собственик, като в единия случай той си остава задължен към етажната собственост, а в другия случай – ще встъпите в правата на фирмата домоуправител срещу него.

   Желаем успех!

 2. Изключително полезно четиво.

Добавете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено!