fbpx

Общи условия за ползване

1. Предмет

Настоящият документ

Общи условия към договорите за правна помощ и съдействие на „ПРАВЕН КОНСУЛТАНТ“ ЕООД

Публикувани на интернет страницата на дружеството на 22.09.2022 г.

Настоящият документ представлява общи условия и условия за ползване на pravenkonsultant.com, които уреждат правилата за използването на pravenkonsultant.com, включително сключването на договор за предоставяне на услуги от тази платформа за онлайн консултации.

Общи положения 

С настоящите Условия за ползване, на основание чл. 48 – 61 от Закона за защита на потребителите, се определят реда, сроковете и условията за сключване на договор за предоставяне на услуги от разстояние между pravenkonsultant.com, наричан за краткост по-долу Изпълнител и посетителите на сайта www.pravenkonsultant.com, които ползват предоставянте чрез него услуги, наричани за краткост по-долу Клиенти.

Настоящите Условия за ползване се прилагат във всички случаи, когато се сключва договор между pravenkonsultant.com и физическо и/ или юридическо лице за предоставяне на Услугата от разстояние, при която от датата на отправяне на предложението до сключване на договора страните не са във физически контакт помежду си.

Данни за Изпълнителя

 1. pravenkonsultant.com / „ПРАВЕН КОНСУЛТАНТ” ЕООД
 2. ЕИК(БУЛСТАТ): 206618233
 3. гр. София, ул. Ген. Паренсов № 53, ет. 3
 4. телефон за връзка: +359 878247 527
 5. Имейл адрес: office@pravenkonsultant.com

Дефиниции

Онлайн Консултация” е даване на мнение от специалист в съответната област по поставения/те от Клиента въпрос/и, в рамките на изчерпателно изброените на сайта www.pravenkonsultant.com области, което се ограничава до предоставянето на най-основна, изходна информация по поставения въпрос, и което се предоставя посредством посочена от Клиента електронна поща, по телефон, viber, whatsapp или skype.

Запитване” представлява всеки отправен въпрос от страна на Клиент към Изпълнителя посредством наличната на сайта www.pravenkonsultant.com електронна форма.

Потребител” е всеки, който е заредил в Интернет страницата www.pravenkonsultant.com.

Клиент” е всяко физическо лице или юридическо лице, което е сключило договор за получаване на онлайн консултация от www.pravenkonsultant.com въз основа на тези Условия.

Услуга” е която и да е онлайн консултация по смисъла на общите условия, предлагана от www.pravenkonsultant.com .

I. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 1. (1) Правоотношенията между ДРУЖЕСТВОТО и КЛИЕНТА възникват чрез сключване на писмен договор за правна помощ и съдействие, в който са посочени конкретните предмет, вид, обхват на правната помощ;

(2) Сключване на договор за правна помощ и съдействие е налице и без да е спазена писмената форма в следните случаи:

т.1. При възлагане на услуга от разстояние чрез интернет страницата на ДРУЖЕСТВОТО: www.pravenkonsultant.com ;

т.2. При възлагане на поръчка от КЛИЕНТА по електронна поща и приемане от страна на ДРУЖЕСТВОТО;

т.3. По инициатива на ДРУЖЕСТВОТО, без изрично възлагане от КЛИЕНТА, когато поради естеството на работата е необходимо незабавно предприемане на действия за защита правата и интересите на КЛИЕНТА.

т.4 При възлагане на допълнителни действия, след проведена консултация, изразяващи се в извършване на проучване, излагане на становище в устен или писмен вид, изследване на възможни решения по казуса и всякакви други действия излизащи извън рамките на вече проведената консултация  и приемане от страна на ДРУЖЕСТВОТО.

(3) Дружество има право да не приеме поръчка, възложена по реда на предходната алинея. В такъв случай КЛИЕНТЪТ ще бъде уведомен своевременно.

(4) В случаите по предходната алинея, заплатената от КЛИЕНТА сума, намалена с таксите за банкови трансакции, ще бъде възстановена от ДРУЖЕСТВОТО на КЛИЕНТА, в рамките на 5 работни дни, считани от уведомлението за отказ от приемане на поръчката по посочена от КЛИЕНТА банкова сметка.

(5) При необходимост от възстановяване на сума, платена с карта от страна на КЛИЕНТА, съответната сума ще бъде възстановена чрез картова операция по същата карта на КЛИЕНТА.

 1. При воденето на преговори и сключването на договор страните трябва да действат добросъвестно. 
 2. (1) Настоящите общи условия имат задължителна сила за ДРУЖЕСТВОТО и за КЛИЕНТИТЕ и са неразделна част от договора за правна помощ и съдействие. Страните удостоверяват това с подписите си върху договора за правна помощ или върху документ за проведена консултация, както и с подпис върху общите условия при тяхното предаване.

(2) Настоящите общи условия имат задължителна сила за ДРУЖЕСТВОТО и за КЛИЕНТИТЕ и в случаите, когато договорът за правна помощ и съдействие е сключен в хипотезата на чл.1, ал.2, т.1  от общите условия. В този случай КЛИЕНТЪТ удостоверява приемането на общите условия чрез изрично отбелязване в полето „Прочетох и приемам общите условия“, при завършване на поръчката.

(3) Страните могат да се договарят в отклонение от настоящите общи условия, като впишат тези договорености в договорите за правна помощ и/или анексите към тях, като индивидуалните уговорки имат предимство пред тези на общите условия.

(4) При възникнало правоотношение по чл.1, ал.2 от настоящите общи условия, договорките в отклонение на общите условия се оформят в писмен договор, като индивидуалните уговорки имат предимство пред тези на общите условия.

 1. (1) При сключване на договор за правна помощ КЛИЕНТЪТ се идентифицира както следва:

т.1. Физическите лица с валиден документ за самоличност (лична карта, паспорт или друг документ за самоличност, съгласно Закон за българските лични документи);

т.2. Физическите лица с продължително или постоянно местопребиваване в страната, лицата упражняващи свободна професия или занаят – с валиден документ за самоличност, както и с карта за код по регистър БУЛСТАТ;

т.3. Юридическите лица търговци по смисъла на Търговския закон – чрез справка на електронната страница на Търговския регистър и регистъра за ЮЛНЦ, а на представителя съгласно т.1;

т.4. Юридическите лица с нестопанска – чрез справка на електронната страница на Търговския регистър и регистъра за ЮЛНЦ, а на представителя съгласно т.1;

т.5. Други юридически лица с удостоверение за актуалното им състояние, издадено от компетентния орган по регистрацията им, с дата на издаване не повече от 3 /три/ месеца преди датата на сключване на договора за правна помощ, а на представителя съгласно т.1.

(2) При представителство на КЛИЕНТА по пълномощие ДРУЖЕСТВОТО изисква представяне на пълномощно в оригинал със заверка на подписа от нотариус или по друг предвиден в закона начин.

(3) При представителство на КЛИЕНТА от законен представител ДРУЖЕСТВОТО изисква представяне на документи, доказващи факта на законно представителство, включително, но не само, съдебно решение за поставяне под запрещение, определение на съд за представителство по чл.8 от ЗЛС, удостоверение от орган по настойничество и попечителство, акт за раждане и др.

(4) В случаите, когато лице без представителна власт (законна или по пълномощие) договаря от името на КЛИЕНТА (напр. когато същият е лишен от право на свободно придвижване – задържан или лишен от свобода или пребивава на място, което не позволява физическото му присъствие или комуникация от разстояние) правоотношения възникват с договарящия до писменото му потвърждаване от КЛИЕНТА. 

5. Услугите, предоставяни от ДРУЖЕСТВОТО на неговите клиенти са поместените на сайта на дружеството и могат           да бъдат поръчани директно чрез www.pravenkonsultant.com , като посочените услуги не са изчерпателно изброени.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

6. При изпълнение на посочения в договора предмет ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да се ръководи изцяло и единствено от върховенството на закона и законните интереси на КЛИЕНТА, защитавайки го по най-добрия начин със законни средства.

7. Точно да осведоми КЛИЕНТА за неговите права и задължения във връзка с предмета на договора.

8. (1) При възлагане на конкретна работа точно и в цялост да осведоми КЛИЕНТА за възможните последици от предприемането на съответните правни и/или фактически действия по изпълнение на работата, за хода на съответната административна и/или друга процедура, както и за предвидимите етапи по изпълнение на възложението.

(2) Всички допълнителни разяснения, поискани от КЛИЕНТА и извършени след възлагането на работата, респ. след изпълнение на задълженията на дружеството по ал.1 от настоящата разпоредба, се третират като консултация, която се заплаща съгласно Чл.35 от общите условия.

 1. Да пази тайната на КЛИЕНТА без ограничение във времето и да не разкрива факти и обстоятелства от конфиденциално естество, които са станали известни на служителите и пълномощниците на ДРУЖЕСТВОТО във връзка с изпълнението на договора.
 2. Да не сключва лично или чрез подставено лице, или със скрит пълномощник каквито и да е сделки със своите КЛИЕНТИ относно предмета на работа.
 3. (1) Да върне на КЛИЕНТА оригиналните документи, които е получило от него във връзка с изпълнението на възложената му работа. 

(2) Всички други копия на документи или оригинални документи, с които служителите на ДРУЖЕСТВОТО са се снабдявали от различни държавни или общински институции, съдебни институции или трети физически или юридически лица, във връзка с изпълнение на възложената с договора работа, както и документи и книжа, изготвени от ДРУЖЕСТВОТО, остават собственост на ДРУЖЕСТВОТО .

 1. ДРУЖЕСТВОТО съхранява документите по чл.11, ал.2 за срок от шест месеца, считано от датата на прекратяване на договора, след което същите могат да бъдат унищожени. В случай на унищожаване ДРУЖЕСТВОТО има право да запази и съхрани копие на унищожения документ на хартиен или дигитален носител. 
 2. (1) Дружеството се задължава да изготвя и депозира документи единствено и само пред компетентния орган, пред който е се развива процедурата, предмет на договора за правна помощ и съдействие. 

(2) В случай, че за изпълнение на уговорения в договора предмет се налага ДРУЖЕСТВОТО да депозира документи в други институции, да се снабдява с документи, от други институции или да извършва допълнителни действия, извън първоначално уговорения предмет на договора, КЛИЕНТЪТ дължи предварително заплащане на допълнително възнаграждение, както и авансово заплащане на разноските, свързани с изпълнение на необходимите допълнителни действия. 

(3) В случаите по ал.2, ако КЛИЕНТЪТ откаже да заплати на ДРУЖЕСТВОТО допълнително възнаграждение и/или необходимите разноски, дружеството го уведомява за възможността той сам да извърши необходимите допълнителни действия, като при необходимост му предоставя нужните за това документи.

 1. ДРУЖЕСТВОТО уведомява своевременно КЛИЕНТА за извършването на възложената работа, както и за хода на процедурите, ако такива са инициирани, съобразно посоченото в чл.27.

III. ПРАВА НА ДРУЖЕСТВОТО:

 1. ДРУЖЕСТВОТО има право да получи уговореното и при условията на договора възнаграждение. 
 2. ДРУЖЕСТВОТО има право да не предоставя изготвените от него книжа или документи преди заплащане на уговореното в договора възнаграждение.
 3. ДРУЖЕСТВОТО има право да откаже изпълнение на задълженията си по чл.11 в случай на неизпълнение или забавено изпълнение на задължението на КЛИЕНТА за плащане на възнаграждението.
 4. (1) В случай на забава на КЛИЕНТА за заплащане на възнаграждението ДРУЖЕСТВОТО има право да спре изпълнението на възложената му работа до извършване на плащането. 

(2) В случаите по предходната алинея ДРУЖЕСТВОТО има право да получи възнаграждение за извършената работа до момента на спирането.

 1. (1) При забава на КЛИЕНТА за заплащане на възнаграждението или част от него, както и на допълнителни разноски, сторени от ДРУЖЕСТВОТО от името и/или за сметка на КЛИЕНТА във връзка с изпълнение на възложената работа, ДРУЖЕСТВОТО има право да упражни право на задържане върху документи и/или вещи, предоставени от КЛИЕНТА.

(2) В случаите по предходната алинея ДРУЖЕСТВОТО има право да развали едностранно договора с КЛИЕНТА, без да дава срок за изпълнение, ако КЛИЕНТА не изпълни задължението си съобразно уговорения в договора срок. 

IV. ОТГОВОРНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

20. ДРУЖЕСТВОТО отговаря за вредите, причинени на КЛИЕНТА до размера на внесения капитал.

21. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за претърпени от КЛИЕНТА вреди и пропуснати ползи в случаите по чл.12, чл.16 и чл.22 от настоящите общи условия.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА:

22. (1) При възлагане на работата КЛИЕНТЪТ е длъжен точно и изчерпателно да посочи и изложи всички факти и обстоятелства, които са му известни, да предостави всички книжа и документи, с които разполага, да изложи всички свои искания и претенции относно целения краен резултат, както и да отправи всички свои запитвания.

(2) При последваща промяна във фактическите обстоятелства на възложената работа, промяна във възложението, намеренията или целите на КЛИЕНТА, ДРУЖЕСТВОТО има право на допълнително възнаграждение, уговорено в анекс към договора.

 1. КЛИЕНТЪТ е длъжен да действа добросъвестно и да предоставя своевременна, точна и вярна информация на ДРУЖЕСТВОТО за нуждите на изпълнението на уговорения в договора предмет, както и документи или други доказателства, с които разполага, както и да сътрудничи за изпълнението на възложената работа. 

(2) В случай че КЛИЕНТЪТ не предостави или предостави невярна или неточна информация, условията по договора подлежат на предоговаряне, като ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за претърпени вреди и/или пропуснати ползи, вследствие на тези действия и/или бездействия на КЛИЕНТА.

(3) ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за претърпените вреди от КЛИЕНТА вследствие на недобросъвестното му поведение. За недобросъвестно се счита всяко предоставяне на неточна или невярна информация, както и всяко ненавременно представяне на информация или документи, касаещи изпълнението на уговорения в договора предмет.

 1. КЛИЕНТЪТ е длъжен да предоставя изискваните му от ДРУЖЕСТВОТО документи и такси във връзка с изпълнението на уговорените в договора действия, както и да оказва необходимото съдействие на ДРУЖЕСТВОТО. 

(2) В случай на непредоставяне на документи, такси и други необходими, ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за претърпени от КЛИЕНТА вреди.

 1. КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплаща уговореното в договора за правна помощ и съдействие възнаграждение, при описаните в него условия.
 2. (1) Освен договореното в договора възнаграждение КЛИЕНТИТЕ приемат да заплащат и разумни и необходими разходи, извършени от ДРУЖЕСТВОТО в изпълнение на договора. Тези разходи включват такси за подаване на документи, държавни такси, такси за публикуване на известия, хонорари за вещи лица, експресна поща, такси за телефонни разговори на дълги разстояния, такси за фотокопиране, такси за куриерски услуги, паркиране и всички подобни разходи. 

(2) КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати разноските по предходната алинея авансово и в определения от ДРУЖЕСТВОТО разумен срок. В случай на непредоставяне в срок, ДРУЖЕСТВОТО не е длъжно да заплаща същите, дори, ако това би било причина за прекратяване на производството.

(3) При сключване на договор с ДРУЖЕСТВОТО, КЛИЕНТЪТ може да бъде задължен да предостави депозит за заплащане на описаните в ал.1 на настоящия член разноски.

(4) Уведомяването за дължими допълнителни разноски се осъществява по електронен път, на посочен в договора електронен адрес за кореспонденция.

VI. ПРАВА НА КЛИЕНТА

27. КЛИЕНТЪТ има право да получи услугата, описана в договора за правна помощ и съдействие. 

28. (1)КЛИЕНТЪТ има право да се запознава със съдържанието на изготвените от ДРУЖЕСТВОТО книжа, както и да получава копия от тях, и от предоставените от него документи в офиса на ДРУЖЕСТВОТО. Това свое право КЛИЕНТЪТ упражнява само след предварителна уговорка и в удобно за двете страни време. 

(2) КЛИЕНТЪТ има право да получава информация за изпълнението и хода на възложената работа респ. хода на инициираните административни и/или други процедури по телефон или по електронна поща, не по-често от един път месечно, освен в случаите, когато естеството на работата и/или административните и/или други процедури налагат предприемането на незабавни действия респ. уведомяване на КЛИЕНТА.

(3) В случаите когато КЛИЕНТЪТ желае да получава информация по-често от посоченото в предходната алинея, включително когато желае да му бъдат направени допълнителни разяснения и консултации, се дължи заплащане, съгласно чл.35.

 1. (1) КЛИЕНТЪТ има право да оттегли поръчката си и едностранно да прекрати договора по всяко време на действието му.

(2) При неоснователно оттегляне на пълномощията и/или едностранно прекратяване на договора, ДРУЖЕСТВОТО има право на възнаграждение в пълен размер, а когато то е получено не се дължи връщането му.

 1. При оттегляне на пълномощията или при прекратяване на настоящия договор, да получи предоставените от него на ДРУЖЕСТВОТО оригинални документи, във връзка с възложената работа.

VII. ОТГОВОРНОСТ НА КЛИЕНТА

 1. При забава на КЛИЕНТА за заплащане на дължимото възнаграждение или на разноски по чл.25, ал.1, ДРУЖЕСТВОТО има право да начисли неустойка в размер на 5% /пет на сто/ от дължимата сума за всеки ден забава, но не повече от 50% /петдесет на сто/ от сумата.

VIII. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

 1. (1) Освен ако не е уговорено друго, възнаграждението се определя на основата на времето за извършването на работата, като се прилагат часови ставки. 

(2) Времето, изразходвано за изпълнение на работата, се записва в дялове от по пет минути. 

(3) Времето, изразходвано за изпълнение на работата, включва, но без да се ограничава, до: времето, прекарано в проучване и изготвяне на документи; кореспонденция; времето, през което се водят преговори; времето, през което се дава устна консултация; времето, през което се изготвя писмена консултация; явявания в институции, административни учреждения и други; време за пътуване; време на престой; телефонни разговори; времето, през което КЛИЕНТЪТ запознава ДРУЖЕСТВОТО с възложението, дава допълнителни обяснения и разяснения за него.

 1. (1) Размерът на дължимото възнаграждение се уговаря предварително и се вписва в договора за правна защита и съдействие.

(2) Когато към момента на възлагане на работата не могат да бъдат предвидени обемът и продължителността на работата, с КЛИЕНТА се договаря заплащането на аванс, като пълният размер на възнаграждението се формира на база часова ставка за работа по възложението или на база отделни възнаграждения за всяка от фазите по изпълнение на възложението. В този случай КЛИЕНТЪТ има право да изиска от ДРУЖЕСТВОТО предоставянето на прогноза за времето и разходите за КЛИЕНТА по изпълнение на възложението.

(3) При липса на други изрични договорки, възнаграждението се определя на база часова ставка за извършена работа, като един час работа се таксува в размер на 120 лева.

(4) Уговореното в договора възнаграждение се дължи авансово и е платимо към датата на сключване на същия, освен ако в договора не е уговорено изрично друго.

(5) Възнагражденията на ДРУЖЕСТВОТО могат да бъдат заплащани в брой в офис на дружеството, по банкова сметка, посочена на сайта на дружеството или по друг начин изрично уговорен в договора за правна помощ и съдействие.

(6) При плащане с банкова карта чрез виртуален ПОС терминал от сайта на ДРУЖЕСТВОТО, плащането се извършва на платежната страница на Банката, като ДРУЖЕСТВОТО не съхранява данни за банковата карта на КЛИЕНТА.

 1. (1) В случай че за предмета на възложената от КЛИЕНТА правна помощ и съдействие се постигне доброволно уреждане на спора или се сключи спогодба между страните, платеното възнаграждение не се връща.

(2) В случаите по предходната алинея невнесеното (разсроченото) възнаграждение остава дължимо и следва да бъде заплатено, съобразно договорените начини и срокове.

 1. В случаите, когато е уговорено възнаграждението да бъде платено разсрочено, КЛИЕНТЪТ има право да заплаща уговорените суми предсрочно и в пълен размер.
 2. (1) Поисканите от КЛИЕНТА допълнителни телефонни консултации, отговори на допълнителни въпроси по електронна поща, разговори по скайп, viber, watsapp или други средства за отдалечена комуникация и всички други разяснения по допълнителни или вече обсъждани въпроси, както и предоставянето на информация по желание на клиента, не се включват в уговореното в договора възнаграждение и се заплащат отделно при ставка от 120 /сто и двадесет/ лева за астрономичен час в работно време (09:00 ч. – 18:00 ч.) и 180 /сто и осемдесет/ лв. в извънработно време, през почивни дни и официални празници.

(2) Телефонен разговор по  смисъла на преходната алинея е налице при проведено телефонно обаждане до следния телефонен номер, ползван от ДРУЖЕСТВОТО за извършваната от него дейност: 0878 247 527.

(3) Комуникация по смисъла на ал.1 е налице и при размяна на електронни съобщения чрез софтуер използван на посочения в ал.2 телефонен номер.

(4) Комуникация по смисъла на ал.1 е налице и при всяка размяна на електронни съобщения чрез следния електронен адрес за кореспонденция използван от ДРУЖЕСТВОТО: office@pravenkonsultant.com 

 1. (1) За всички начислени и дължими плащания по чл.36, ДРУЖЕСТВОTO издава на КЛИЕНТА фактура и изпраща електронно изявление на електронния адрес за кореспонденция на КЛИЕНТА.

(2) Срокът за плащане на начислените и дължими възнаграждения е три работни дни, считано от уведомяването на КЛИЕНТА за издадената фактура.

(3) След всяко заплащане на суми от КЛИЕНТА, ДРУЖЕСТВОTO издава платежен документ и/или оригинал на данъчна фактура.

 1. За вземанията си, произтичащи от неизплатени възнаграждения и разноски, ДРУЖЕСТВОTO може да поиска издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс, независимо от техния размер.

IX. КЛИЕНТСКА СМЕТКА

39. (1) ДРУЖЕСТВОTO приема да извършва от името и за сметка на КЛИЕНТА всякакви плащания на такси и разноски, свързани с възложената работа.

(2) Всички парични суми, получени от КЛИЕНТА за плащане на такси и разноски, ще бъдат държани в сметка на ДРУЖЕСТВОTO. Тези суми ще бъдат разходвани за плащане на дължими такси и разноски. 

(3) При поискване от КЛИЕНТА, след изпълнение на договора,  ДРУЖЕСТВОTO предоставя отчет за наличностите и движението на паричните средства.

(4) Правата по предходната алинея могат да бъдат упражнени от КЛИЕНТА, само в случай, че същият е изправна страна по договора.

(5) Неизползваните средства се възстановяват на КЛИЕНТА след приключване на възложената работа и заплащане на разноските и възнагражденията за нея.

(6) По възложение на КЛИЕНТА специалната клиентска сметка на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде използвана и за извършване на други, несвързани с плащането на такси и разноски, плащания от името и за сметка на КЛИЕНТА. В тези случаи КЛИЕНТЪТ дължи допълнително възнаграждение, договорено в писмен договор, анекс или допълнително споразумение, но не по-малко от 200 лв.

 1. За дължими и неплатени възнаграждения ДРУЖЕСТВОТО има право да прави прихващане с вземанията на КЛИЕНТА за предоставени и неразходвани парични суми за плащане на такси и разноски, за което го уведомява.
 2. В случай че ДРУЖЕСТВОТО е извършило плащане от името на КЛИЕНТА и последният не е платил или възстановил тези средства по клиентската сметката на ДРУЖЕСТВОТО (по каквато и да било причина), ДРУЖЕСТВОТО има право на неустойка в размер на 5% /пет на сто/ за всеки ден забава.

X. ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

42. (1) Договорът за правна помощ и съдействие се прекратява:

т.1. по взаимно съгласие на страните, което се обективира в писмено споразумение;

т.2. с извършването на правната помощ и съдействието, предмет на договора;

т.3. при обективна невъзможност за изпълнение на предмета на договора;

(2) При прекратяване на договора по т.3 от предходната алинея КЛИЕНТЪТ дължи на ДРУЖЕСТВОТО направените до момента разноски, както и възнаграждение, съответно на извършената работа.

 1. Договорът за правна помощ и съдействие може да бъде прекратен едностранно от ДРУЖЕСТВО, когато:

т.1. КЛИЕНТЪТ не заплати дължимото възнаграждение, както и при нарушение на условията в договора за плащането му, като в този случай му се отправя 14 /четиринадесет/ дневно предизвестие чрез електронно изявление на посочения в договора електронен адрес за кореспонденция.

т.2. КЛИЕНТЪТ поставя неизпълними изисквания към ДРУЖЕСТВОТО, касаещи предмета на договора за правна помощ и съдействие или изисква от дружеството да се ангажира с конкретен краен резултат при оказването на правната помощ и съдействие;

т.3. когато от страна на КЛИЕНТА не е оказвано необходимото съдействие на ДРУЖЕСТВОТО, за изпълнение на поетите от него задължения; 

т.4. когато от страна на КЛИЕНТА е налице фактическо бездействие относно добросъвестното запознаване на ДРУЖЕСТВОТО с действителните обстоятелства и снабдяване и предоставяне на доказателства за тях; 

т.5. при непредоставяне или предоставяне на невярна или неточна информация от страна на КЛИЕНТА за изпълнение на уговорения предмет на договора; 

т.6. при непредоставяне в срок на изисканите от ДРУЖЕСТВОТО суми за разноски за държавни такси, хонорари за вещи лица и др. подобни; 

т.7. при промяна в желанието и намеренията на КЛИЕНТА за предоставяне на правна защита и съдействие, водещо до съществено изменение и на уговорения в договора предмет.

(2) В случаите по предходната алинея платеното възнаграждение не се връща, а невнесеното (разсроченото) остава дължимо и следва да бъде заплатено, като сумите, за които не е настъпил падеж за плащането им стават изискуеми предсрочно.

 1. (1) Договорът за правна помощ и съдействие може да бъде прекратен едностранно от страна на КЛИЕНТА, чрез оттегляне на пълномощията, когато:

т.1. ДРУЖЕСТВОТО наруши чл.5 и чл.6;

т.2. ДРУЖЕСТВОТО проявява груба небрежност при изпълнението на възложената му работа.

(2) В случаите по предходната алинея КЛИЕНТЪТ дължи възнаграждение само за положения труд до момента на прекратяването/оттеглянето на пълномощията.

 1. При прекратяване на договора за правна помощ и съдействие/оттегляне на пълномощията от страна на КЛИЕНТА без да са налице предпоставките на чл.44 той дължи на ДРУЖЕСТВОТО направените до момента разноски, както и възнаграждение, съгласно глава VIII от настоящите общи условия.

XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

46. (1) Информацията, отнасяща се до КЛИЕНТА и съдържаща се в базата данни не може да се предоставя на трети лица, освен с изричното съгласие на КЛИЕНТА и съгласно българските закони, освен доколкото това е необходимо за изпълнението на възложената от КЛИЕНТА работа, както и при необходимост от отнасяне на спор между ДРУЖЕСТВОТО и КЛИЕНТА за разрешаване от компетентните органи.

(2) Всички въпроси свързани със защитата на личните данни на КЛИЕНТА са уредени в Политиката за защита на личните данни на ДРУЖЕСТВОТО, публикувани на сайта.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. (1) За неуредените в договора и настоящите общи условия въпроси между страните ще се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
 2. (1) ДРУЖЕСТВОТО има право едностранно да променя разпоредбите на настоящите общи условия. 

(2) Всяко изменение на настоящите общи условия има обвързваща сила по отношение на КЛИЕНТА на ДРУЖЕСТВОТО, в случай че същият не възрази в 7-дневен срок от уведомяването му за промените. 

(3) Уведомяването на КЛИЕНТА за извършени промени в общите условия се извършва чрез информиране по електронна поща, както и чрез публикуването им на интернет страницата на дружеството с уеб адрес: https://www.pravenkonsultant.com/

(4) В случай че КЛИЕНТЪТ, с когото ДРУЖЕСТВОТО има сключен договор към момента на извършване на промяна в общите условия, не е съгласен и не желае да приеме промените в общите условия, той има право да прекрати едностранно сключения договор в срока по алинея 2 /втора/. В този случай се прилага нормата на чл.44 ал.2 от настоящите общи условия.

 1. Изменения и допълнения по договора могат да се правят по взаимно съгласие, оформено като писмено споразумение, което става неразделна част от него.
 2. (1) За целите на договора адресите, телефонните номера и електронните адреси за кореспонденция на страните са тези, които са изписани при индивидуализиращите данни на страните в индивидуалния договор за правна помощ и съдействие и/или вписаните в регистрационната карта на КЛИЕНТА и/или попълнени във формата за поръчка, направена чрез интернет страницата на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) С подписване на договора за правна помощ и съдействие и посочване в него на телефонен номер и/или електронна електронен адрес за кореспонденция страните дават изричното си съгласие да получават всякакви уведомления и съобщения във формата на електронни изявления чрез тях, като при използването им те се считат за редовно връчени/получени.

(3) За всяка промяна в адресите за кореспонденция, страната следва да уведоми другата страна писмено, в тридневен срок от извършването й. Неуведомяването за настъпила промяна и изпращането на кореспонденция на заявените адреси, електронни адреси за кореспонденция или телефон, се приема за редовно уведомление. Всяко писмо, уведомление, покана, електронно изявление и други подобни, свързани с изпълнението на договора, изпратено на посочените от страната адрес, електронен адрес за кореспонденция или телефон, е валидно и поражда действие.

 1. (1) Всички спорове, породени от договора или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, както и до настоящите общи условия, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. 

(2) Ако между страните не бъде постигнато споразумение, съгласно ал.1, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд, съгласно разпоредбите в Гражданския процесуален кодекс, освен ако в договора за правна помощ и съдействие не е уговорена специална подсъдност.

 1. За всички неуредени случаи се прилага българското законодателство.
 1. При воденето на преговори и сключването на договор страните трябва да действат добросъвестно. 
 2. (1) Настоящите общи условия имат задължителна сила за ДРУЖЕСТВОТО и за КЛИЕНТИТЕ и са неразделна част от договора за правна помощ и съдействие. Страните удостоверяват това с подписите си върху договора за правна помощ или върху документ за проведена консултация, както и с подпис върху общите условия при тяхното предаване.

(2) Настоящите общи условия имат задължителна сила за ДРУЖЕСТВОТО и за КЛИЕНТИТЕ и в случаите, когато договорът за правна помощ и съдействие е сключен в хипотезата на чл.1, ал.2, т.1  от общите условия. В този случай КЛИЕНТЪТ удостоверява приемането на общите условия чрез изрично отбелязване в полето „Прочетох и приемам общите условия“, при завършване на поръчката.

(3) Страните могат да се договарят в отклонение от настоящите общи условия, като впишат тези договорености в договорите за правна помощ и/или анексите към тях, като индивидуалните уговорки имат предимство пред тези на общите условия.

(4) При възникнало правоотношение по чл.1, ал.2 от настоящите общи условия, договорките в отклонение на общите условия се оформят в писмен договор, като индивидуалните уговорки имат предимство пред тези на общите условия.

 1. (1) При сключване на договор за правна помощ КЛИЕНТЪТ се идентифицира както следва:

т.1. Физическите лица с валиден документ за самоличност (лична карта, паспорт или друг документ за самоличност, съгласно Закон за българските лични документи);

т.2. Физическите лица с продължително или постоянно местопребиваване в страната, лицата упражняващи свободна професия или занаят – с валиден документ за самоличност, както и с карта за код по регистър БУЛСТАТ;

т.3. Юридическите лица търговци по смисъла на Търговския закон – чрез справка на електронната страница на Търговския регистър и регистъра за ЮЛНЦ, а на представителя съгласно т.1;

т.4. Юридическите лица с нестопанска – чрез справка на електронната страница на Търговския регистър и регистъра за ЮЛНЦ, а на представителя съгласно т.1;

т.5. Други юридически лица с удостоверение за актуалното им състояние, издадено от компетентния орган по регистрацията им, с дата на издаване не повече от 3 /три/ месеца преди датата на сключване на договора за правна помощ, а на представителя съгласно т.1.

(2) При представителство на КЛИЕНТА по пълномощие ДРУЖЕСТВОТО изисква представяне на пълномощно в оригинал със заверка на подписа от нотариус или по друг предвиден в закона начин.

(3) При представителство на КЛИЕНТА от законен представител ДРУЖЕСТВОТО изисква представяне на документи, доказващи факта на законно представителство, включително, но не само, съдебно решение за поставяне под запрещение, определение на съд за представителство по чл.8 от ЗЛС, удостоверение от орган по настойничество и попечителство, акт за раждане и др.

(4) В случаите, когато лице без представителна власт (законна или по пълномощие) договаря от името на КЛИЕНТА (напр. когато същият е лишен от право на свободно придвижване – задържан или лишен от свобода или пребивава на място, което не позволява физическото му присъствие или комуникация от разстояние) правоотношения възникват с договарящия до писменото му потвърждаване от КЛИЕНТА. 

         5. Услугите, предоставяни от ДРУЖЕСТВОТО на неговите клиенти са поместените на сайта на дружеството и могат           да бъдат поръчани директно чрез www.pravenkonsultant.com , като посочените услуги не са изчерпателно изброени. 

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

6. При изпълнение на посочения в договора предмет ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да се ръководи изцяло и единствено от върховенството на закона и законните интереси на КЛИЕНТА, защитавайки го по най-добрия начин със законни средства.

7. Точно да осведоми КЛИЕНТА за неговите права и задължения във връзка с предмета на договора.

8. (1) При възлагане на конкретна работа точно и в цялост да осведоми КЛИЕНТА за възможните последици от предприемането на съответните правни и/или фактически действия по изпълнение на работата, за хода на съответната административна и/или друга процедура, както и за предвидимите етапи по изпълнение на възложението.

(2) Всички допълнителни разяснения, поискани от КЛИЕНТА и извършени след възлагането на работата, респ. след изпълнение на задълженията на дружеството по ал.1 от настоящата разпоредба, се третират като консултация, която се заплаща съгласно Чл.35 от общите условия.

 1. Да пази тайната на КЛИЕНТА без ограничение във времето и да не разкрива факти и обстоятелства от конфиденциално естество, които са станали известни на служителите и пълномощниците на ДРУЖЕСТВОТО във връзка с изпълнението на договора.
 2. Да не сключва лично или чрез подставено лице, или със скрит пълномощник каквито и да е сделки със своите КЛИЕНТИ относно предмета на работа.
 3. (1) Да върне на КЛИЕНТА оригиналните документи, които е получило от него във връзка с изпълнението на възложената му работа. 

(2) Всички други копия на документи или оригинални документи, с които служителите на ДРУЖЕСТВОТО са се снабдявали от различни държавни или общински институции, съдебни институции или трети физически или юридически лица, във връзка с изпълнение на възложената с договора работа, както и документи и книжа, изготвени от ДРУЖЕСТВОТО, остават собственост на ДРУЖЕСТВОТО .

 1. ДРУЖЕСТВОТО съхранява документите по чл.11, ал.2 за срок от шест месеца, считано от датата на прекратяване на договора, след което същите могат да бъдат унищожени. В случай на унищожаване ДРУЖЕСТВОТО има право да запази и съхрани копие на унищожения документ на хартиен или дигитален носител. 
 2. (1) Дружеството се задължава да изготвя и депозира документи единствено и само пред компетентния орган, пред който е се развива процедурата, предмет на договора за правна помощ и съдействие. 

(2) В случай, че за изпълнение на уговорения в договора предмет се налага ДРУЖЕСТВОТО да депозира документи в други институции, да се снабдява с документи, от други институции или да извършва допълнителни действия, извън първоначално уговорения предмет на договора, КЛИЕНТЪТ дължи предварително заплащане на допълнително възнаграждение, както и авансово заплащане на разноските, свързани с изпълнение на необходимите допълнителни действия. 

(3) В случаите по ал.2, ако КЛИЕНТЪТ откаже да заплати на ДРУЖЕСТВОТО допълнително възнаграждение и/или необходимите разноски, дружеството го уведомява за възможността той сам да извърши необходимите допълнителни действия, като при необходимост му предоставя нужните за това документи.

 1. ДРУЖЕСТВОТО уведомява своевременно КЛИЕНТА за извършването на възложената работа, както и за хода на процедурите, ако такива са инициирани, съобразно посоченото в чл.27.

III. ПРАВА НА ДРУЖЕСТВОТО:

 1. ДРУЖЕСТВОТО има право да получи уговореното и при условията на договора възнаграждение. 
 2. ДРУЖЕСТВОТО има право да не предоставя изготвените от него книжа или документи преди заплащане на уговореното в договора възнаграждение.
 3. ДРУЖЕСТВОТО има право да откаже изпълнение на задълженията си по чл.11 в случай на неизпълнение или забавено изпълнение на задължението на КЛИЕНТА за плащане на възнаграждението.
 4. (1) В случай на забава на КЛИЕНТА за заплащане на възнаграждението ДРУЖЕСТВОТО има право да спре изпълнението на възложената му работа до извършване на плащането. 

(2) В случаите по предходната алинея ДРУЖЕСТВОТО има право да получи възнаграждение за извършената работа до момента на спирането.

 1. (1) При забава на КЛИЕНТА за заплащане на възнаграждението или част от него, както и на допълнителни разноски, сторени от ДРУЖЕСТВОТО от името и/или за сметка на КЛИЕНТА във връзка с изпълнение на възложената работа, ДРУЖЕСТВОТО има право да упражни право на задържане върху документи и/или вещи, предоставени от КЛИЕНТА.

(2) В случаите по предходната алинея ДРУЖЕСТВОТО има право да развали едностранно договора с КЛИЕНТА, без да дава срок за изпълнение, ако КЛИЕНТА не изпълни задължението си съобразно уговорения в договора срок. 

IV. ОТГОВОРНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

20. ДРУЖЕСТВОТО отговаря за вредите, причинени на КЛИЕНТА до размера на внесения капитал.

21. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за претърпени от КЛИЕНТА вреди и пропуснати ползи в случаите по чл.12, чл.16 и чл.22 от настоящите общи условия.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА:

22. (1) При възлагане на работата КЛИЕНТЪТ е длъжен точно и изчерпателно да посочи и изложи всички факти и обстоятелства, които са му известни, да предостави всички книжа и документи, с които разполага, да изложи всички свои искания и претенции относно целения краен резултат, както и да отправи всички свои запитвания.

(2) При последваща промяна във фактическите обстоятелства на възложената работа, промяна във възложението, намеренията или целите на КЛИЕНТА, ДРУЖЕСТВОТО има право на допълнително възнаграждение, уговорено в анекс към договора.

 1. КЛИЕНТЪТ е длъжен да действа добросъвестно и да предоставя своевременна, точна и вярна информация на ДРУЖЕСТВОТО за нуждите на изпълнението на уговорения в договора предмет, както и документи или други доказателства, с които разполага, както и да сътрудничи за изпълнението на възложената работа. 

(2) В случай че КЛИЕНТЪТ не предостави или предостави невярна или неточна информация, условията по договора подлежат на предоговаряне, като ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за претърпени вреди и/или пропуснати ползи, вследствие на тези действия и/или бездействия на КЛИЕНТА.

(3) ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за претърпените вреди от КЛИЕНТА вследствие на недобросъвестното му поведение. За недобросъвестно се счита всяко предоставяне на неточна или невярна информация, както и всяко ненавременно представяне на информация или документи, касаещи изпълнението на уговорения в договора предмет.

 1. КЛИЕНТЪТ е длъжен да предоставя изискваните му от ДРУЖЕСТВОТО документи и такси във връзка с изпълнението на уговорените в договора действия, както и да оказва необходимото съдействие на ДРУЖЕСТВОТО. 

(2) В случай на непредоставяне на документи, такси и други необходими, ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за претърпени от КЛИЕНТА вреди.

 1. КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплаща уговореното в договора за правна помощ и съдействие възнаграждение, при описаните в него условия.
 2. (1) Освен договореното в договора възнаграждение КЛИЕНТИТЕ приемат да заплащат и разумни и необходими разходи, извършени от ДРУЖЕСТВОТО в изпълнение на договора. Тези разходи включват такси за подаване на документи, държавни такси, такси за публикуване на известия, хонорари за вещи лица, експресна поща, такси за телефонни разговори на дълги разстояния, такси за фотокопиране, такси за куриерски услуги, паркиране и всички подобни разходи. 

(2) КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати разноските по предходната алинея авансово и в определения от ДРУЖЕСТВОТО разумен срок. В случай на непредоставяне в срок, ДРУЖЕСТВОТО не е длъжно да заплаща същите, дори, ако това би било причина за прекратяване на производството.

(3) При сключване на договор с ДРУЖЕСТВОТО, КЛИЕНТЪТ може да бъде задължен да предостави депозит за заплащане на описаните в ал.1 на настоящия член разноски.

(4) Уведомяването за дължими допълнителни разноски се осъществява по електронен път, на посочен в договора електронен адрес за кореспонденция.

VI. ПРАВА НА КЛИЕНТА

27. КЛИЕНТЪТ има право да получи услугата, описана в договора за правна помощ и съдействие. 

28. (1)КЛИЕНТЪТ има право да се запознава със съдържанието на изготвените от ДРУЖЕСТВОТО книжа, както и да получава копия от тях, и от предоставените от него документи в офиса на ДРУЖЕСТВОТО. Това свое право КЛИЕНТЪТ упражнява само след предварителна уговорка и в удобно за двете страни време. 

(2) КЛИЕНТЪТ има право да получава информация за изпълнението и хода на възложената работа респ. хода на инициираните административни и/или други процедури по телефон или по електронна поща, не по-често от един път месечно, освен в случаите, когато естеството на работата и/или административните и/или други процедури налагат предприемането на незабавни действия респ. уведомяване на КЛИЕНТА.

(3) В случаите когато КЛИЕНТЪТ желае да получава информация по-често от посоченото в предходната алинея, включително когато желае да му бъдат направени допълнителни разяснения и консултации, се дължи заплащане, съгласно чл.35.

 1. (1) КЛИЕНТЪТ има право да оттегли поръчката си и едностранно да прекрати договора по всяко време на действието му.

(2) При неоснователно оттегляне на пълномощията и/или едностранно прекратяване на договора, ДРУЖЕСТВОТО има право на възнаграждение в пълен размер, а когато то е получено не се дължи връщането му.

 1. При оттегляне на пълномощията или при прекратяване на настоящия договор, да получи предоставените от него на ДРУЖЕСТВОТО оригинални документи, във връзка с възложената работа.

VII. ОТГОВОРНОСТ НА КЛИЕНТА

 1. При забава на КЛИЕНТА за заплащане на дължимото възнаграждение или на разноски по чл.25, ал.1, ДРУЖЕСТВОТО има право да начисли неустойка в размер на 5% /пет на сто/ от дължимата сума за всеки ден забава, но не повече от 50% /петдесет на сто/ от сумата.

VIII. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

 1. (1) Освен ако не е уговорено друго, възнаграждението се определя на основата на времето за извършването на работата, като се прилагат часови ставки. 

(2) Времето, изразходвано за изпълнение на работата, се записва в дялове от по пет минути. 

(3) Времето, изразходвано за изпълнение на работата, включва, но без да се ограничава, до: времето, прекарано в проучване и изготвяне на документи; кореспонденция; времето, през което се водят преговори; времето, през което се дава устна консултация; времето, през което се изготвя писмена консултация; явявания в институции, административни учреждения и други; време за пътуване; време на престой; телефонни разговори; времето, през което КЛИЕНТЪТ запознава ДРУЖЕСТВОТО с възложението, дава допълнителни обяснения и разяснения за него.

 1. (1) Размерът на дължимото възнаграждение се уговаря предварително и се вписва в договора за правна защита и съдействие.

(2) Когато към момента на възлагане на работата не могат да бъдат предвидени обемът и продължителността на работата, с КЛИЕНТА се договаря заплащането на аванс, като пълният размер на възнаграждението се формира на база часова ставка за работа по възложението или на база отделни възнаграждения за всяка от фазите по изпълнение на възложението. В този случай КЛИЕНТЪТ има право да изиска от ДРУЖЕСТВОТО предоставянето на прогноза за времето и разходите за КЛИЕНТА по изпълнение на възложението.

(3) При липса на други изрични договорки, възнаграждението се определя на база часова ставка за извършена работа, като един час работа се таксува в размер на 120 лева.

(4) Уговореното в договора възнаграждение се дължи авансово и е платимо към датата на сключване на същия, освен ако в договора не е уговорено изрично друго.

(5) Възнагражденията на ДРУЖЕСТВОТО могат да бъдат заплащани в брой в офис на дружеството, по банкова сметка, посочена на сайта на дружеството или по друг начин изрично уговорен в договора за правна помощ и съдействие.

(6) При плащане с банкова карта чрез виртуален ПОС терминал от сайта на ДРУЖЕСТВОТО, плащането се извършва на платежната страница на Банката, като ДРУЖЕСТВОТО не съхранява данни за банковата карта на КЛИЕНТА.

 1. (1) В случай че за предмета на възложената от КЛИЕНТА правна помощ и съдействие се постигне доброволно уреждане на спора или се сключи спогодба между страните, платеното възнаграждение не се връща.

(2) В случаите по предходната алинея невнесеното (разсроченото) възнаграждение остава дължимо и следва да бъде заплатено, съобразно договорените начини и срокове.

 1. В случаите, когато е уговорено възнаграждението да бъде платено разсрочено, КЛИЕНТЪТ има право да заплаща уговорените суми предсрочно и в пълен размер.
 2. (1) Поисканите от КЛИЕНТА допълнителни телефонни консултации, отговори на допълнителни въпроси по електронна поща, разговори по скайп, viber, watsapp или други средства за отдалечена комуникация и всички други разяснения по допълнителни или вече обсъждани въпроси, както и предоставянето на информация по желание на клиента, не се включват в уговореното в договора възнаграждение и се заплащат отделно при ставка от 120 /сто и двадесет/ лева за астрономичен час в работно време (09:00 ч. – 18:00 ч.) и 180 /сто и осемдесет/ лв. в извънработно време, през почивни дни и официални празници.

(2) Телефонен разговор по  смисъла на преходната алинея е налице при проведено телефонно обаждане до следния телефонен номер, ползван от ДРУЖЕСТВОТО за извършваната от него дейност: 0878 247 527.

(3) Комуникация по смисъла на ал.1 е налице и при размяна на електронни съобщения чрез софтуер използван на посочения в ал.2 телефонен номер.

(4) Комуникация по смисъла на ал.1 е налице и при всяка размяна на електронни съобщения чрез следния електронен адрес за кореспонденция използван от ДРУЖЕСТВОТО: office@pravenkonsultant.com 

 1. (1) За всички начислени и дължими плащания по чл.36, ДРУЖЕСТВОTO издава на КЛИЕНТА фактура и изпраща електронно изявление на електронния адрес за кореспонденция на КЛИЕНТА.

(2) Срокът за плащане на начислените и дължими възнаграждения е три работни дни, считано от уведомяването на КЛИЕНТА за издадената фактура.

(3) След всяко заплащане на суми от КЛИЕНТА, ДРУЖЕСТВОTO издава платежен документ и/или оригинал на данъчна фактура.

 1. За вземанията си, произтичащи от неизплатени възнаграждения и разноски, ДРУЖЕСТВОTO може да поиска издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс, независимо от техния размер.

IX. КЛИЕНТСКА СМЕТКА

39. (1) ДРУЖЕСТВОTO приема да извършва от името и за сметка на КЛИЕНТА всякакви плащания на такси и разноски, свързани с възложената работа.

(2) Всички парични суми, получени от КЛИЕНТА за плащане на такси и разноски, ще бъдат държани в сметка на ДРУЖЕСТВОTO. Тези суми ще бъдат разходвани за плащане на дължими такси и разноски. 

(3) При поискване от КЛИЕНТА, след изпълнение на договора,  ДРУЖЕСТВОTO предоставя отчет за наличностите и движението на паричните средства.

(4) Правата по предходната алинея могат да бъдат упражнени от КЛИЕНТА, само в случай, че същият е изправна страна по договора.

(5) Неизползваните средства се възстановяват на КЛИЕНТА след приключване на възложената работа и заплащане на разноските и възнагражденията за нея.

(6) По възложение на КЛИЕНТА специалната клиентска сметка на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде използвана и за извършване на други, несвързани с плащането на такси и разноски, плащания от името и за сметка на КЛИЕНТА. В тези случаи КЛИЕНТЪТ дължи допълнително възнаграждение, договорено в писмен договор, анекс или допълнително споразумение, но не по-малко от 200 лв.

 1. За дължими и неплатени възнаграждения ДРУЖЕСТВОТО има право да прави прихващане с вземанията на КЛИЕНТА за предоставени и неразходвани парични суми за плащане на такси и разноски, за което го уведомява.
 2. В случай че ДРУЖЕСТВОТО е извършило плащане от името на КЛИЕНТА и последният не е платил или възстановил тези средства по клиентската сметката на ДРУЖЕСТВОТО (по каквато и да било причина), ДРУЖЕСТВОТО има право на неустойка в размер на 5% /пет на сто/ за всеки ден забава.

X. ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

42. (1) Договорът за правна помощ и съдействие се прекратява:

т.1. по взаимно съгласие на страните, което се обективира в писмено споразумение;

т.2. с извършването на правната помощ и съдействието, предмет на договора;

т.3. при обективна невъзможност за изпълнение на предмета на договора;

(2) При прекратяване на договора по т.3 от предходната алинея КЛИЕНТЪТ дължи на ДРУЖЕСТВОТО направените до момента разноски, както и възнаграждение, съответно на извършената работа.

 1. Договорът за правна помощ и съдействие може да бъде прекратен едностранно от ДРУЖЕСТВО, когато:

т.1. КЛИЕНТЪТ не заплати дължимото възнаграждение, както и при нарушение на условията в договора за плащането му, като в този случай му се отправя 14 /четиринадесет/ дневно предизвестие чрез електронно изявление на посочения в договора електронен адрес за кореспонденция.

т.2. КЛИЕНТЪТ поставя неизпълними изисквания към ДРУЖЕСТВОТО, касаещи предмета на договора за правна помощ и съдействие или изисква от дружеството да се ангажира с конкретен краен резултат при оказването на правната помощ и съдействие;

т.3. когато от страна на КЛИЕНТА не е оказвано необходимото съдействие на ДРУЖЕСТВОТО, за изпълнение на поетите от него задължения; 

т.4. когато от страна на КЛИЕНТА е налице фактическо бездействие относно добросъвестното запознаване на ДРУЖЕСТВОТО с действителните обстоятелства и снабдяване и предоставяне на доказателства за тях; 

т.5. при непредоставяне или предоставяне на невярна или неточна информация от страна на КЛИЕНТА за изпълнение на уговорения предмет на договора; 

т.6. при непредоставяне в срок на изисканите от ДРУЖЕСТВОТО суми за разноски за държавни такси, хонорари за вещи лица и др. подобни; 

т.7. при промяна в желанието и намеренията на КЛИЕНТА за предоставяне на правна защита и съдействие, водещо до съществено изменение и на уговорения в договора предмет.

(2) В случаите по предходната алинея платеното възнаграждение не се връща, а невнесеното (разсроченото) остава дължимо и следва да бъде заплатено, като сумите, за които не е настъпил падеж за плащането им стават изискуеми предсрочно.

 1. (1) Договорът за правна помощ и съдействие може да бъде прекратен едностранно от страна на КЛИЕНТА, чрез оттегляне на пълномощията, когато:

т.1. ДРУЖЕСТВОТО наруши чл.5 и чл.6;

т.2. ДРУЖЕСТВОТО проявява груба небрежност при изпълнението на възложената му работа.

(2) В случаите по предходната алинея КЛИЕНТЪТ дължи възнаграждение само за положения труд до момента на прекратяването/оттеглянето на пълномощията.

 1. При прекратяване на договора за правна помощ и съдействие/оттегляне на пълномощията от страна на КЛИЕНТА без да са налице предпоставките на чл.44 той дължи на ДРУЖЕСТВОТО направените до момента разноски, както и възнаграждение, съгласно глава VIII от настоящите общи условия.

XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

46. (1) Информацията, отнасяща се до КЛИЕНТА и съдържаща се в базата данни не може да се предоставя на трети лица, освен с изричното съгласие на КЛИЕНТА и съгласно българските закони, освен доколкото това е необходимо за изпълнението на възложената от КЛИЕНТА работа, както и при необходимост от отнасяне на спор между ДРУЖЕСТВОТО и КЛИЕНТА за разрешаване от компетентните органи.

(2) Всички въпроси свързани със защитата на личните данни на КЛИЕНТА са уредени в Политиката за защита на личните данни на ДРУЖЕСТВОТО, публикувани на сайта.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. (1) За неуредените в договора и настоящите общи условия въпроси между страните ще се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
 2. (1) ДРУЖЕСТВОТО има право едностранно да променя разпоредбите на настоящите общи условия. 

(2) Всяко изменение на настоящите общи условия има обвързваща сила по отношение на КЛИЕНТА на ДРУЖЕСТВОТО, в случай че същият не възрази в 7-дневен срок от уведомяването му за промените. 

(3) Уведомяването на КЛИЕНТА за извършени промени в общите условия се извършва чрез информиране по електронна поща, както и чрез публикуването им на интернет страницата на дружеството с уеб адрес: https://www.pravenkonsultant.com/

(4) В случай че КЛИЕНТЪТ, с когото ДРУЖЕСТВОТО има сключен договор към момента на извършване на промяна в общите условия, не е съгласен и не желае да приеме промените в общите условия, той има право да прекрати едностранно сключения договор в срока по алинея 2 /втора/. В този случай се прилага нормата на чл.44 ал.2 от настоящите общи условия.

 1. Изменения и допълнения по договора могат да се правят по взаимно съгласие, оформено като писмено споразумение, което става неразделна част от него.
 2. (1) За целите на договора адресите, телефонните номера и електронните адреси за кореспонденция на страните са тези, които са изписани при индивидуализиращите данни на страните в индивидуалния договор за правна помощ и съдействие и/или вписаните в регистрационната карта на КЛИЕНТА и/или попълнени във формата за поръчка, направена чрез интернет страницата на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) С подписване на договора за правна помощ и съдействие и посочване в него на телефонен номер и/или електронна електронен адрес за кореспонденция страните дават изричното си съгласие да получават всякакви уведомления и съобщения във формата на електронни изявления чрез тях, като при използването им те се считат за редовно връчени/получени.

(3) За всяка промяна в адресите за кореспонденция, страната следва да уведоми другата страна писмено, в тридневен срок от извършването й. Неуведомяването за настъпила промяна и изпращането на кореспонденция на заявените адреси, електронни адреси за кореспонденция или телефон, се приема за редовно уведомление. Всяко писмо, уведомление, покана, електронно изявление и други подобни, свързани с изпълнението на договора, изпратено на посочените от страната адрес, електронен адрес за кореспонденция или телефон, е валидно и поражда действие.

 1. (1) Всички спорове, породени от договора или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, както и до настоящите общи условия, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. 

(2) Ако между страните не бъде постигнато споразумение, съгласно ал.1, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд, съгласно разпоредбите в Гражданския процесуален кодекс, освен ако в договора за правна помощ и съдействие не е уговорена специална подсъдност.

 1. За всички неуредени случаи се прилага българското законодателство.
error: Съдържанието е защитено!