fbpx

Промяна на име

Промяна на собствено, бащино и/или фамилно име е допустима само чрез преминаване през съдебно производство и само при определни условия.

Какво представлява името по закон?

Според българското законодателство всяко физическо лице притежава няколко индивидуализиращи признака, които го отличават от останалите лица. Сред тях е и името. То се състои от три части: собствено, бащино и фамилно. Собственото име се определя от двамата родители при раждането на детето.  Бащиното и фамилното име се образуват от имената на бащата, респективно на майката, в случай, че бащата е неизвестен. Начина на образуване на трите имена, допустимите изключения и особените хипотези са установени в разпоредбите на раздел II. от Закона за гражданската регистрация.

Кога се допуска промяна на име

В закона са предвидени следните основания за промяна на име:

  1. При оспорване на бащинството
  2. При осиновяване
  3. Когато името е опозоряващо, осмиващо или обществено неприемливо
  4. Когато важни обстоятелства налагат промяната

Извън посочените основания, промяна на името не се допуска. Съдебната практика по т.3 и т.4 е константна, че само желанието на лицето да промени името си, не е достатъчно основание за уважаван на молбата. Успешната промяна на едно или повече от трите имена на дадено лице в тези случаи изисква изключително детайлна и солидна аргументация, подкрепена с доказателства. Ето защо огромният процент на този вид дела завършва с неуспех.

Опитът при воденето на такова дело е от същестено значение за крайния му изход. За това Ви съветваме да се обърнете към адвокат, преди да предприемте действия по завеждане на делото. Той ще Ви разясни възможностите и ще Ви помогне да изградите подходяща стратегия, която да доведе до желания краен резултат.

 

Как протича производството пред съда

  1. Делото се образува по молба на лицето, което желае да промени имената си. Тя трябва да съдържа следните задължителни реквизити: компетентен районен съд, данни на молителя (три имена-собствено, бащино и фамилно, единен граждански номер (ЕГН) и постоянен адрес), указание за вида на производството и обстоятелствена част, в която е необходимо ясно да бъде описано основанието и причините за смяна на името, като те следва да бъдат добре обосновани.
  2. Приложения към молбата и доказателства: Към молбата трябва да бъдат прикрепени и съответните документи, доказващи твърдението за необходимост от промяна. Допустимо е да бъдат разпитани свидетели, които с показанията си да потвърдят фактите и обстоятелствата посочени в молбата.
  3. След входиране на молбата, ако тя отговаря на вички изисквания, съдът образува дело. В производството като заинтересовани страни участват районната прокуратура и общината по постоянния адрес на молителя.
  4. Делото се насрочва и разглежда в открито съдебно заседние. При нужда може да се проведат няколко на брой съдебни заседания. След като съдът установи фактическата обстановка и изслуша становището на заинтересованите страни, делото се обявява за решаване. Въз основа на вътрешното си убеждение съдията взима решение дали посочените в чл.19 от ЗГР предпоставки за промяна на името са налице.

 

При нужда от съдействие по въпроси свързани с промяна на името можете да заявите консултация. Адвокат от кантората ни ще Ви разясни подробно дали и при какви условия е възможно да промените името/имената си. Ще Ви укаже възможностите за съдействие от наша страна или ще Ви разясни как сами да предприемете необходимите действия.

Свържете се с нас

error: Съдържанието е защитено!