fbpx

Семейно право

Семейното право е сред основните правни отрасли в сферата ни на дейност.
Екипът ни притежава солиден опит в тази област.
Предоставяме цялостно съдействие по всички въпроси свързани със семейното право - консултации, експертни анализи, правни становища, представителство в съдебни и административни производства.

Какво попада в обхвата на семейното право

Семейното право регламентира сключването и прекратяването на брак, личните и имуществените отношение между съпрузите, произхода на дете, родителските права, издръжката, осиновяването, настойничеството и попечителството.

Казано по друг начин семейното право урежда всички правоотношенията, които са възникнали от сключване на брак и въз основа на брак, родства, осиновяване, настойничество и попечителство.

За разлика от някои специфични клонове на правото, които засягат само определени лица, семейното право засяга всеки човек. То е най-широко приложимото право в човешките отношения, защото не всеки има имущество, не всеки работи на трудов договор, не всеки упражнява търговска дейност, но всеки човек, от деня на своето раждане встъпва в правоотношения, които се уреждат от семейното право.

            Това са отношения със специфичен характер и особено значение. Представляват своеобразен комплекс от нравствени, емоционални, биологични и икономически връзки – едно особено съчетание от лични и имуществени елементи. Тези отношения не са създадени от правото. Те съществуват и битуват  в обществото много преди то да започне да ги урежда. Предвид този факт, в същността си семейното право винаги се е основавало на традициите и обичаите.

Доказателство за това е липсата на правна уредба на брачните отношения до 40-те години на миналия век. До тогава институтът на брака и развода се уреждат само от нормите на каноническото право изразени в екзархииски устав.

Първият семеен кодекс на Република България е приет през 1968г. През годините законодателството е възприело значителни промени в правната уредба на семейните отношения, която винаги трябва да е в съответствие с обичая и морала в обществото.

Основни принципи на семейното право

Закрила от обществото и държавата

Семейството, майчинството и децата са под закрилата на държавата и обществото“ – чл. 14 от Конституцията на Република България /КРБ/. Конкретен израз на този принцип е постановеното в чл.47, ал. от КРБ изискване държавата да подпомага родителите в отглеждането и възпитанието на децата и в задължението за особена закрила на децата, останали без грижата на своите близки.

Равенство на съпрузите

Този принцип е проявление на установеното в чл. 6 от КРБ конституционно начало за равенство на гражданите независимо от техния пол. В чл. 46 от КРБ изрично е постановено, че бракът е равноправен съюз на мъжа и жената. Съюз, в който мъжът и жената имат равни права и задължения в личните и в имуществените си отношения, еднакви отговорности за благополучието на семейството и равни права и задължения при отглеждането и възпитанието на децата.

Доброволност на брака

Сключването на брак се основава на свободното и изрично лично съгласие на встъпващите в брак. Нашето законодателство не познава институт на встъпване на брак по друг начин, освен чрез лично изразеното, свободно и изрично съгласие. Този принцип намира проявление и при възможностите за прекратяване на брака, при наличие на законови предпоставки за това или по взаимно съгласие на съпрузите.

Особена закрила на децата

Този принцип е в основата на всички правила относно положението на децата в семейството, отношенията им с родителите и другите членове на семейството. Всички семейни отношения следва да се уреждат през призмата на интереса на децата, а грижата за тях е неизменна и дължима при всички обстоятелства. Семейният кодекс гарантира и провеждането на комплекса от мерки в закрилата на детето, установени в Закона за закрила на детето.

Равенство на децата

Хуманното начало на равенството на всички деца се провежда последователно и без никакво отклонение от цялото законодателство. Всички права и задължения се свързват единствено с установяването на произхода, а не с раждането на децата в брака на техните родители. Равенството на децата, еднаквата грижа за техния интерес и еднаквото им положение в семейството намира израз и в изрично закрепения принцип на равенство на родни и осиновени деца.

Зачитане на личността

Семейството е естествена среда на изграждане и развитие на личността. В него трябва да цари духът на взаимното разбиране, зачитане, както на личните интереси, така и на интересите на семейната общност. Това не са само нравствени изисквания, а взаимни права и задължения, закрепени в институтите на брачното и родителското право. В семейството трябва да бъдат осигурени условия за развитие на способностите на всички членове, да се уважава и зачита тяхната индивидуалност и достойнство, да се насърчават професионалните и творческите изяви.

Уважение, грижа и подкрепа

Този принцип е проявление на нравственото и правно начало, положено в основата на уредбата на семейните отношения. Отразява моралните устои на българското семейство и е условие за стабилност и благополучие. Осигурява единство в интересите на членовете на семейството, посредством предоставянето на дължимата взаимна грижа, морална подкрепа и уважително отношение.

Нашите принципи

При работа в сферата на семейните отношения екипът ни винаги полага усилия за доброволно разрешаване на спора. Отчитаме и се стремим да бъдем съпричастни към личния елемент във възникналия казус.

Спазвайки основните принципи на семейното право, работим в посока, която да съхрани личните отношения между страните и същевременно да разреши правния спор.

Ние винаги осигуряваме:

  • Лично отношение
  • Бързо решение
  • Конфиденциалност

Имате конкретен въпрос?


Не се колебайте да ни пишете или да се свържете с нас по един от посочените във формата за контакти начини.
Ще получите бърз отговор от нашия екип, първоначална консултация отновно възможностите за съдействие и разсянения при избора на подходяща услуга.


Свържете се с нас

error: Съдържанието е защитено!