Какво е интелектуална собственост?

В теорията е прието, че интелектуалната собственост обхваща три самостоятелни разновидности на права. Първата разновидност обхваща авторските права върху музикални, литературни и други художествени произведения. Втората – така наречена индустриална собственост, при която от основно значение са патентите и търговските марки. Третата разновидност обхваща търговските тайни или т.нар. ноу-хау.

Водещо значение при дефинирането и защитата на интелектуалната собственост имат международните нормативни актове. По тази причина, въпреки че интелектуалната собственост има изрична регламентация в отделните държави, по своята същност, тя е един от правните отрасли с наднационален характер.

Авторски права

 • Компютърни програми и софтуер

 • Музикални произведения

 • Аудио-визуални произведения

 • Литературни произведения

 • Преводи

 • Фотографски произведения

 • Проекти и карти

 • Графично оформление

Индустриална собственост

 • Регистрация на патенти

 • Регистрация на търговски марки

 • Регистрация на промишлени дизайни

 • Нови сортове растения

 • Регистрация на географски означения за произход

 • Международни регистрации

Търговски стратегии

 • Производствени и търговски тайни

 • Ноу-хау

 • Споразумения за поверителност

ЛЕГЕ АДВАЙЗЪРИ предоставя комплексни консултантски и правни услуги по интелектуална собственост в следните направления:

Управление на интелектуална собственост

 • Лицензионни договори

 • Договори за използване

 • Издателски договори

 • Договори за франчайзинг

 • Цялостно прехвърляне на интелектуални права

 • Апорт на интелектуални права в капитала на търговски дружества

 • Особен залог на интелектуални права

Защита на интелектуална собственост

 • Искове за установяване на нарушения

 • Искове за преустановяване на нарушения

 • Искове за изземване и унищожаване на неправомерно възпроизведени екземпляри

 • Искове за парични обезщетения

 • Налагане на обезпечителни мерки

 • Споразумения за неразкриване на поверителна информация

 • Иницииране и представителство по наказателни дела във връзка с неправомерно използване на интелектуални права

ИМАТЕ ВЪПРОС?

Свържете се с нас за въпроси относно:

• Избора на подходяща за Вас услуга
• Съдействие при онлайн заявяването на услугите