fbpx

Интелектуална собственост

Интелектуалната собственост намира приложение и е важна част от всеки бизнес - от стартиращи фирми до големи корпорации, както и във всяко индивидуално начинание.

Какво трябва да знаете за интелектуалната собственост

Всяка фирма, независимо от дейността си, има за цел да се наложи на пазара и се стреми да се представи и да се справя по-добре от своите конкуренти.

Добрата осведоменост за правата, които се пораждат в сферата на интелектуалната собственост – авторски права, права върху търговски марки, брандове, права върху друг вид индустриална собственост и подходящата защита на правата върху тях могат да помогнат значително на бизнеса и на индивидуалните начинания да получат предимства - да бъдат първи на пазара, да притежават значима репутация, както и да гарантират качеството на предоставяните стоки и услуги.

Защита на интелкетуална собственост

1. Как можете да я получите

Някои права на интелектуална собственост възникват автоматично със създаването на обектите на интелектуална собственост. Други трябва да бъдат регистрирани в Патентно ведомство на Република България или съответната международна, или чуждестранна служба по интелектуална собственост. В случай че не бъдат регистрирани, то няма да бъде възможно да защитите тези права. Защита е необходима, ако някой ги използва без разрешението и без съгласието Ви. 

2. Защо е важна

Много собственици на фирми и частни лица са загрижени, че разходите за защита на интелектуалната собственост са високи. Това обикновено е така само на пръв поглед. Потенциалният риск и вредите при злоупотреба, могат да бъдат значително по-високи, ако правата ви останат незащитени.

3. Кой може да Ви съдейства

При работа с интелектуална собственост се препоръчва да работите със специализиран адвокат и/или представител по индустриална собственост. Препоръчително е да обсъдите всички аспекти на Вашите обекти на интелектуална собственост, независимо дали се касае за авторски права или за права върху индустриална собственост.

С какво можем да Ви съдействаме

Авторски права

 • Компютърни програми и софтуер
 • Музикални  произведения
 • Аудио-визуални произведения
 • Литературни произведения
 • Преводи
 • Фотографски произведения
 • Проекти и карти
 • Графични оформления

Индустриална собственост

 • Регистрация на патенти
 • Регистрация на търговски марки
 • Регистрация на промишлени дизайни
 • Регистрация на географски означения за произод
 • Нови сортове растения
 • Международни регистрации

Какви права включва интелектуалната собственост

Търговски марки

Търговските марки са най-разпространеният вид защита в бизнеса.  Те могат да защитят много различни форми, независимо дали имена на фирми и продукти, лога, форми, звуци. Те представят вашата индивидуалност и уникалност, а предлаганите стоки и услуги се свързват с Вас, което Ви носи репутация и популярност. След като идентифицирате брандирането, което е важно за вашия бизнес, първият етап е да определите къде трябва да бъде защитена вашата търговска марка – територията на България, на Европейския съюз, в трета страна или в глобален мащаб. Вторият етап е самата регистрация на търговска марка. Ако не регистрирате търговска марка в съответните юрисдикции, тогава тя остава незащитена за злоупотреба от трети лица, което може да навреди на Вашата репутация, а оттам и на Вашата дейност. 

Патенти

Всяко изобретение  трябва да бъде патентовано от изобретател, което му дава правото на защита срещу всеки, който използва или продава неговото изобретение без негово разрешение. Патентоспособно изобретение не бива да бъде разкривано, преди да подадете заявка за патент, т.к. по този начин може да загубите правото на защита.

По своята същност патентът представлява защитен документ, който дава правна закрила на патентноспособно изобретение, което удостоверява изключителното право на притежателя върху изобретението и действа по отношение на трети лица от публикацията за издаването му в официалния бюлетин на Патентното ведомство.

Авторски права

Авторското право не защитава идеи или широки абстрактни понятия. Авторското право съществува, само ако вашата идея или творческа дейност е материализирана по някакъв начин, например в писмен текст, софтуерен код, рисунки, фотографии, скулптури, произведения на архитектурата и произведения на художественото изкуство, филми, предавания, театрални пиеси, музика и песни. Авторското право автоматично възниква при създаването на произведение. Авторските права се делят на имуществени и неимуществени.

Полезни модели

Правна закрила на полезен модел се предоставя чрез регистрация в Патентното ведомство. Регистрацията има действие по отношение на трети лица от датата на публикацията в официалния бюлетин на Патентното ведомство. За същото изобретение, за което е подадена заявка за патент, заявителят може да подаде и заявка за регистрация на полезен модел като се позове на датата на подаване и на претендирания приоритет на заявката за патент. 

Промишлен дизайн

Законът за промишления дизайн защитава формата или външния вид на дадена стока/продукт. Форма на нерегистрирана защита възниква по силата на закона, което представлява авторството на дизайна съгласно Закона за промишления дизайн, но дизайнерите могат да получат по-голяма защита, като регистрират своя дизайн в Патентно ведомство на Република България или на съответната служба по интелектуална собственост.

За да бъде защитен дизайн, той трябва да бъде оригинален и нов, чиято форма не се определя от функцията му или от необходимостта да пасва или да съответства на други стоки.

Лицензионни договори

По силата на договора за лицензия едно лице, притежател на изключителното право върху обект на индустриална собственост (лицензодател), отстъпва правото на ползване върху нематериалното благо на друго лице или други лица (лицензополучател) безсрочно или за определен срок срещу определено възнаграждение. Лицензодателят е длъжен да предостави на лицензополучателя уговорената информация и да съдейства за ползването на предмета на лицензията, да поддържа действие на обекта на индустриална собственост, плащайки необходимите такси, както ида „брани“ обекта на индустриална собственост от нарушения на трети лица. Съществуват няколко вида лицензия – изключителна пълна, ограничена, както и неизключителна лицензия.

Нарушаване на права, обект на интелектуална собственост

Права върху интелектуална собственост могат да бъдат нарушени, когато произведение или изобретение, независимо дали се касае за интелектуална или индустриална собственост, което е защитено от закона, се:

 • използва
 • копира 
 • или експлоатира

без съгласието на създателя, дизайнера, изобретателя или собственика.

Екипът на нашата кантора работи по разрешаване на спорове, свързани с  интелектуална собственост. Предоставяме и услуги за защита при нарушаване на права на интелектуалната собственост.

Имате конкретен въпрос?


Не се колебайте да ни пишете или да се свържете с нас.
Ще получите:

 • бърз отговор от нашия екип
 • първоначална консултация
 • разсянения при избора на подходяща услуга

Свържете се с нас

Предоставяме комплексни правни услуги и в следните направления

Лицензионни договори

Искове за установяване на нарушения

Договори за използване

Искове за преустановяване на нарушения

Издателски договори

Искове за изземване и унищожаване на неправомерно възпроизведени екземпляри

Договори за франчайзинг

Искове за парични обезщетения

Прехвърляне на интелектуални права

Налагане на обезпечителни мерки

Апорт на интелектуални права в капитала на търговски дружества

Споразумения за неразкриване на поверителна информация

Особен залог на интелектуални права

Наказателни дела при неправомерно използване на интелектуални права

Свържете се с нас

error: Съдържанието е защитено!