fbpx

Запечатване на търговски обект от НАП

В кои случаи се стига до запечатване на обект от НАП, какви действия е важно да предпиемете в хода на административното производство и как успешно да защитите правата си.

Запечатването на обект е регламентирано в Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и по конкретно в чл.186 и следващите. По същество запечатването на обект е принудителна административна мярка /ПАМ/. Тя се налага независимо от наложената глоба или друга имуществена санкция. Това означава, че при определен вид нарушения освен имущественото наказание, органите на НАП налагат допълнителна принудителна мярка – запечатване на обект. В този случай те нямат право на преценка дали да наложат принудителната мярка, тъй като самият закон постановява, че за определен вид нарушения, винаги се налага такава мярка.

Тези нарушения са следните:

неиздаване на съответен документ за продажба по чл. 118 от ЗДДС

невъвеждане в експлоатация или не регистрира в Националната агенция за приходите фискално устройство или интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност

използване на фискално устройство или интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, които не отговарят на изискванията за одобрен тип и не са одобрени от Българския институт по метрология

избор за управление на продажбите в търговски обект чрез софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, но за управление на продажбите се използва софтуер/модул от софтуер, невключен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС

неподаване на данни от ЕСФП по чл. 118 от ЗДДС в Националната агенция за приходите

използване електронни системи с фискална памет, които: а) не са от одобрен тип; б) са модифицирани чрез прибавяне или премахване на отделни компоненти, без предварително да е уведомена Националната агенция за приходите; в) имат нарушени или липсващи пломби; г) позволяват режим на работа при прекъсване на връзка/връзки и/или комуникация/комуникации между отделните модули не по установения с наредбата по чл. 118, ал. 4 от ЗДДС ред

Как се установяват тези нарушения

         Тези нарушения се установяват при извършване на проверка от органите на НАП на място в търговския обект. Обичайно те посещават обекта и извършват т.нар. „контролна покупка“. Т.е като обикновени клиенти, които да не разпознаете. След като извършват покупката, те напускат обекта и се връщат, за да се легитимират. Изискват всички документи, проверяват ги и съставят протокол за извършена проверка. В този протокол следва да са описани всички действия и констатации, включително установените нарушения. При съставяне на протокола е много важно да се запознаете подробно с него. В случай че констатирате некоректни данни - запишете своите възражения. 

         Съветваме Ви при възможност да се свържете с адвокат в момента на проверката, който да Ви посъветва как да подходите и какви възражения да посочите. Възражения срещу протокола можете да представите и допълнително в писмен вид в 3-дневен срок. За това е добре, ако не можете да реагирате на момента да запишете в графата възражения, че ще представите такива в писмен вид. 

С какъв акт се налага ПАМ запечатване на обект

         След приключване на проверката и при наличие на нарушение/я, за които се предвижда налагане на принудителна административна мярка, компетентният орган издава мотивирана заповед за налагане на ПАМ. Тази заповед се връчва на управителя на дружеството или на упълномощено от него лице. В нея се посочва и денят и часът, в който да се извърши запечатването на обекта, както и срока, за който да бъде запечатан.

Максимално допустимият срок за запечатване е 30 дни. При първо нарушение органът преценява какъв да бъде срокът за запечатване, но при повторно нарушение срокът винаги е 30 дни. 

         * "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателно постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.

         Срокът за обжалване на заповедта е 14-дневен. Самото обжалване се извършва чрез подаване на жалба пред компетентния Административен съд. Обжалването на заповедта спира нейното изпълнение. Т.е до постановяване на влязло в сила съдебно решение запечатването на обекта не се извършва.

Какви други актове се съставят за извършеното нарушение

         Освен заповедта за ПАМ органите на НАП следва да съставят и акт за установяване на административно нарушение /АУАН/. Въз основа на него в 6-месечен срок следва да бъда издадено наказателно постановление /НП/.

         Този срок често възпрепятства лицата да се възползват от една законова привилегия, а именно постановеното в чл.187, ал.4 от ЗДДС:

Принудителната административна мярка се прекратява от органа, който я е приложил, по молба на административнонаказаното лице и след като бъде доказано от него, че глобата или имуществена санкция е заплатена изцяло. Отпечатването се извършва при задължение за съдействие от страна на лицето. При повторно нарушение не се разрешава отпечатване на обекта преди изтичането на един месец от запечатването му.

         На практика, ако не обжалвате заповедта за ПАМ, с която е постановено запечатването, не можете да избегнете затварянето на обекта. Това е така, защото органите на НАП никога не издават наказателното постановление веднага и Вие не можете да заплатите глобата/имуществената санкция, защото тя все още не Ви  е наложена.

         Поради тази причина понякога дори да сме наясно, че заповедта за ПАМ е законосъобразна, я обжалваме, защото докато трае съдебният процес, изтича 6-месечният срок, в който от НАП трябва да издадат наказателно постановление. Те го издават, глобата се заплаща и обектът не се запечатва изобщо.

 Кога се стига до незабавно запечатване на обект от НАП

         Освен вече описаните актове: Заповед за ПАМ, АУАН и НП за същото нарушение може да бъде издаден и още един акт. Това е разпореждането за предварително изпълнение, което всъщност се съдържа в самата заповед за ПАМ, но подлежи на самостоятелно обжалване и има съвсем различен характер.

         С това разпореждане, органите на НАП постановяват незабавното запечатване на обекта.

В този случай, дори да обжалвате самата заповед за ПАМ, обектът пак ще бъде запечатан, ако не обжалвате отделно и самото разпореждане за предварително изпълнение.  Срок е 3-дневен, а жалбата се подава до компетентният Административен съд. Този вид дела, попадат в обхвата на незабавните производства и съдът се произнася незабавно, обичайно в рамките на деня или на следващия ден. Актът, с който се произнася съдът е определение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

         Предварителното изпълнение се допуска само при наличие на определени, посочени в закона обстоятелства, които следва да са на лице. Обичайно органите на НАП използват абсолютно идентични мотиви за предварително изпълнение във всяка една своя заповед за ПАМ, които по същността си не изпълняват законовите изисквания. Поради тази причина, в преобладаващия брой случаи, тези разпореждания се отменят от съда.

Какви действия да предприемете за да избегнете запечатване на обект

         Обръщаме внимание, че всяко нарушение, следва да бъде доказано от наказващия орган в рамките на съдебния процес при обжалване. Това означава, че във всеки случай е възможно крайният съдебен акт да е в ползва на „нарушителя“.

         Съветваме Ви винаги да се обръщате своевременно към адвокат, с който да се консултирате и да вземете информирано решение за действията, които да предприемете. 

Какво е важно да знаете

         Когато става въпрос за запечатване на обект, е много важно адвокатът да има опит в тази материя, тъй като кратките срокове за обжалване налагат изключителна бързина на реакцията. Обичайно се разполага само с един ден за изготвяне и подаване на жалба, преди предварителното запечатване да бъде изпълнено.

         Спазването на този срок не позволява забавяне в процеса и предполага изключителна компетентност на адвоката в този вид производства. Това е така, защото в случая е от значение не само бързината, а и изтъкнатите в жалбата аргументи. Добре изготвената жалба налага познаване в детайли на актуалната към всеки момент съдебна практика и натрупан личен опит.

Нашият опит

Опитът на кантората ни в този вид производства е дългогодишен и богат. Към 2021 година имаме над 100 приключили производства, свързани със запечатване на търговски обект. Над 80% от тях са приключили с отмяна на заповедта. В останалите случаи сме избегнали запечатването на обекта, поради възможност за заплащане на наложената глоба. Към настоящия момент случаите, в които клиентите ни са изтърпели ПАМ - запечатване на обект са единични и по-скоро са изключения.

Понякога самото обжалване може да има и друга допълнителна цел. Такава например е запечатването да се извърши в определен момент, който е по-благоприятен за бизнеса. Тази практика прилагаме спрямо обектите, които имат значителен оборот в определени месеци, т.е. имат интерес да бъдат запечатани в по-слаби периоди.

В практиката ни сме направили и опит за уеднаквяване на практиката на Върховния административен съд по въпросите свързани с предварителното изпълнение на ПАМ, тъй като сме установили редица противоречия в съдебните актове. Отправили сме три мотивирани искания за образуване на тълкувателно дело по поставените от нас въпроси, но по една или друга причина това и до настоящия момент не се е случило.

Ние вярваме, че интересите на гражданите и бизнеса могат и трябва да бъдат защитени, дори когато са изправени пред държавна институция като НАП. Практиката ни показва, че активното поведение и предприемането на действия са правилната реакция и водят до успех. Примиряването и пасивността не допринасят за спокойствието на бизнеса и не са гаранция за липса или по-малко проверки от страна на контролните органи.

Какъв е адвокатският хонорар за обжалване при запечатване на обект от НАП

Хонорарът ни за описаните производства е 1000 лева за всяка съдебна инстанция. При този вид производства съдебните инстанции са 2 – Административен съд и Върховен административен съд. Посоченият хонорар включва консултации, изготвяне на всички съдебни книжа и участие в открито съдебно заседание. Обичайно тези производства приключват в рамките на едно съдебно заседание. В случай на отлагане на делото и провеждане на повече съдебни заседания се заплаща допълнителен хонорар, предварително уточнен в договора за правна помощ.

Имате нужда от съдействие?


Не се колебайте да ни пишете или да се свържете с нас по един от посочените във формата за контакти начини.
Ще получите бърз отговор от нашия екип, първоначална консултация отновно възможностите за съдействие и разсянения относно услугите ни.


Свържете се с нас

error: Съдържанието е защитено!