fbpx

Видове данъчни ревизии

Данъчните ревизии се разделят на две основни групи, спрямо начина на протичане на ревизионното производство и разпределянето на доказателствената тежест - ревизия по общ и ревизия по осбен ред.

Ревизия по общ ред

Обичайно ревизиите протичат по т.нар. общ ред. Това означава, че органът по приходите извършва ревизията по начина, по който ревизираното лице е било длъжно да документира и декларира приходите си. Т.е. по документален и счетоводен път ще бъде извършен контрол върху приходите и осчетоводяванията, извършени от ревизираното лице.

Способите за събиране и проверка на доказателствата е регламентиран в раздел „Доказване“ в ДОПК, като органите по приходите са длъжни да се съобразяват с тези разпоредби при извършване на ревизия и да събират само такива доказателства и по такъв начин, както е регламентирано в закона.

Има случаи, обаче, в които по една или друга причина не е възможно ревизията да бъде извършена по този начин. За тези случаи законодателят е предвидил и специален способ – ревизия по особен ред. Този способ е приложим напр. когато ревизираното лице не е водило или е водило по ненадлежен ред счетоводството си; когато са изгубени или унищожени счетоводни документи от значение за извършването на ревизия или същите не са представени на ревизията; при неотчитане на приходите от ревизираното лице и др.

Ревизия по особен ред

Този ред е специален по отношение на общия ред за извършване на ревизия. Той е допустим от закона само в изрично предвидени случаи, най-важните от които са следните:

  • налице са данни за укрити приходи или доходи;
  • когато в счетоводството са използвани неистински или с невярно съдържание документи;
  • липсва или не е представена счетоводна отчетност съгласно Закона за счетоводството или воденото счетоводство не дава възможност за установяване на основата за данъчно облагане,
  • документите, необходими за установяване на основата за облагане с данъци или за определяне на задължителните осигурителни вноски, са унищожени не по установения ред;
  • документите, необходими за установяване на основата за облагане с данъци, липсват или са повредени до степен негодни за ползване.

При наличие на някоя от изброените по-горе предпоставки органът по приходите има право да премине към извършването на ревизия по особен ред. Принципното законово положение е, че органът по приходите е длъжен и е в негова тежест да обоснове наличието на съответната предпоставка. Не е достатъчно само простото позоваване от органа по приходите на такава предпоставка. Тя трябва да бъде детайлно и мотивирано обусловена с посочване на конкретни факти и обстоятелства, въз основа на които органът по приходите приема нейното наличие.

За преминаването към особения ред органът по приходите е длъжен да уведоми за това незабавно ревизираното лице. Това става посредством специалното уведомление по чл.124 от ДОПК. Освен преминаването към особения ред органът по приходите посочва в уведомлението и въз основа на коя от предпоставките прави това. В отговор на връченото такова уведомление ревизираното лице има право да подаде становище и да представи доказателства.

Същинското мотивиране и обосноваване на съответната предпоставка за извършване на ревизията по особен ред органът по приходите прави и е длъжен да направи с ревизионния доклад.

В закона е предвиден и специален ред, по който органът по приходите определя данъчната основа за съответния вид данъчно задължение, по отношение на която след това да бъде приложена и законоустановената данъчна ставка за облагане. Или накратко казано, предвиден е специален начин, по който органът по приходите определя „печалбата“ на лицето, която да бъде обложена.

За определянето на данъчната основа („печалбата“) органът по приходите и длъжен да вземе предвид и да обоснове някои от следните фактори:

вида и характера на фактически осъществяваната дейност

платените данъци, мита, такси, вноски и други публични вземания

движението и остатъците по банковите сметки

официалните документи и документите с достоверни данни

наемната цена за недвижимите имоти, в които се упражнява цялостно или частично дейността

търговското значение на мястото, където се извършва дейността

броя на заетите за осъществяване на дейността лица

сключените договори от лицето във връзка с осъществяване на дейността му

обобщените данни за реализираната печалба, съответно приходите или доходите от други лица, упражняващи същата или подобна дейност при същите или подобни условия

обичайния размер на разходите за живот, издръжка, обучение и лечение, както и на транспортните, дневните и квартирните разходи при пътувания в страната и в чужбина

По отношение на определената според изброените фактори данъчна основа действа презумпция за достоверност. Това означава, че ако ревизираното лице не е съгласно с определената по този начин „печалба“, която ще бъде обложена със съответния данък, в негова тежест е да я обори и да докаже, че размерът й е различен.

Или в обобщение най-същественото при ревизията при особените случаи е следното:

√ органът по приходите е задължен и е в негова тежест да докаже наличието на някоя от предпоставките за извършването на ревизията по този ред

√ ревизираното лице е длъжно и е в негова тежест при оспорване на размера на данъчната основа да докаже, че тя не е в размера, определен от органа по приходите, а в друг размер

Свържете се с нас