fbpx

Данъчно право - какво трябва да знаете и с какво можем да помогнем

Плащането на данъци е едно от онези събития, които се случват на абсолютно всеки човек и въпреки това материята е предимно непозната. Това обаче може да доведе до проблемни ситуации. Не само за търговските дружества, но и за онези хора, които биха се окачествили като „обикновени“.

Данъчно право

Какво не се знае за данъците и данъчното право и защо познания в областта са важни?

Хората, които нямат собствен бизнес, а работят на трудов договор не знаят почти нищо за данъците и данъчното право. Познанията им обичайно се ограничават до плащането на местните данъци и такси – за имоти, за МПС. Знаят, че в България има данък добавена стойност (ДДС) в размер на 20%, с който се облагат почти всички продажби. Знаят, че работодателят им удържа 10% (плосък данък) върху доходите, които са получили, но тъй като те получават трудовото си възнаграждения след всички удържани суми за данъци и осигуровки, не се интересуват и нямат познания в тази област.

А дори и онези, които има собствен бизнес, не знаят почти нищо за данъците и данъчното право, когато го стартират.

Не се знае колко е важно пазенето на документи за получени доходи. Хората трябва да са наясно, че при необходимост трябва да могат да обосноват имущественото си състояние – например с какви средства са закупили имоти, МПС, с какви средства са ходили на екскурзии и т.н. Дори средствата взети назаем от приятели и роднини трябва да бъдат обосновани и доказани при наличие на проверка/ревизия.

Обикновено не се знае, че дори човек да няма регистрирана фирма, ако получава периодични доходи от дадена дейност – например изработка и продажба на сувенири през страница във Facebook, то по закон тази дейност се счита за търговска и при проверка лицето, което я извършва, ще бъде третирано като търговец от гледна точка на данъчното законодателство.

Създават се затруднения и по още една линия. Макар част от хората да имат базова култура за гражданскоправните отношения, тя не би могла да им е полезна, когато става дума за данъци.

Причината е, че от данъчноправна гледна точка нещата често се различават съществено от общоприетата т.нар. гражданскоправна гледна точка. Това означава, че за целите на данъчното облагане законодателят и практиката по прилагане на законовите норми предвижда различни правила в сравнение с гражданските закони, регулиращи „ежедневните“/„обичайните“ отношения между хората или фирмите. Например: в гражданското право е достатъчно сключването на договор (понякога дори и само в устна форма), за да се приеме едно правоотношение за възникнало. В данъчното право обаче, това не е достатъчно. Не е достатъчно и издаването на фактура, за да се приеме наличието на правоотношение, водещо до съответните данъчноправни последици. Необходимо е обосновано и пълно доказване и установяване от страна на физическото или юридическото лице на извършената доставка на стока или услуга, като освен договор и/или фактура трябва да се съставят и предоставят на данъчните органи още редица документи, доказващи осъществената сделка, за да бъде приета тя за съществуваща и изпълнена.

Кога непознаването на тази материя може да се превърне в проблем?

Отговорът е притеснителен.

Винаги.

Липсата на познания и необръщането към специалист по тези въпроси е като бомба със закъснител. Хората разбират колко много проблеми са възникнали във времето, когато от НАП започнат проверка на фирмата им или на самите физически лица. Дори и в тези случаи те обичайно отлагат консултирането с адвокат и счетоводител. Дават обяснения, документи и когато проверката премине в ревизия, започват да търсят мнение от специалист.

Още по-лошият вариант е да им бъде образувано досъдебно производство от прокуратурата за данъчни престъпления.

Проблеми се пораждат и от предоверяване на справки с интернет – форуми и т.н. Материята е толкова динамична, че голяма част от информацията, която се открива онлайн, е загубила актуалност – дори да е била вярна.

Често срещано е успокояване поради влагане прекалена вяра  на митове. Например, че от НАП не проверяват физически лица или че от интерес за администрацията са само такива с над 20 000 хиляди лева неустановени доходи.

Истината е, че държавните органи могат да извършат проверка на всекиго и за всяка сума. В практиката си сме били изправен дори пред казуси, в които се извършва проверка за пари, получени от обезщетение. И именно затова казаното по-долу е от съществено значение.

Как да се предпазим от подобни проблеми?

Както се видя, материята на данъчното право е изключително сложна. Макар тя да е от наистина сериозна важност, не е задължително човек да има познания в нея. Задължително е обаче да знае, че винаги трябва да се консултира с адвокат и счетоводител по всички въпроси, свързани с данъчното право, независимо дали упражнява търговска дейност, или не. Това е начинът да се предпази от гореописаните проблеми, а и от много други.

Използването на услугите на адвокат е препоръчително както при стартиране, така и при вече започнало упражняване на търговска дейност, а при проверка от НАП или ревизия може да се каже, че е задължително. Задължително е също и при налагане на принудителни административни мерки от НАП. Дори търговецът или физическото лице, което бива проверявано или ревизирано, да е убедено в своята изправност, изрядност и правота, ползването на юридическо съдействие има сериозно превантивно значение – в много случаи от незнание, от неоценяване на конкретната ситуация правият излиза грешен.

Разумно е да не се изчаква възникването на подобни ситуации, за да се прибегне до ползването на помощ. Дори при най-малка несигурност или неувереност е по-добре превантивно да се потърси съветът на счетоводител и/или адвокат.

Защо помощта от счетоводител не е достатъчна?

В областта на данъчното право услугите, предлагани от счетоводители и адвокати, обичайно вървят ръка за ръка, но нямат нищо общо – по същността си те са съвсем различни, но взаимно допълващи се. Клиентът не може да получи ефективна защита от адвокат без съдействието на счетоводителя, както и обратното – счетоводната страна трябва да бъда подведена под съответните законови разпоредби и правни аргументи – тя е само част от доказателствения материал.

Най-общо казано счетоводните услуги имат техническо значение за изготвяне и отчитане на счетоводни документи, а адвокатите използват в работата си тези документи, като част от доказателствата, които представят пред контролните и/или съдебните органи и „обличат“ в съответната правна норма.

В много случаи е силно препоръчително, а дори и задължително, комбинираното съдействие и на адвокат, и на счетоводител и поради друга причина. В някои ситуации счетоводителите пренебрегват (било поради незнание, било поради липса на юридическа култура) факти и обстоятелства, които имат правно значение, за сметка на „голите цифри“.

Поради тези причини колаборацията между адвокат и счетоводител е силно препоръчителна, а понякога абсолютно задължителна.

 

Как да се избере подходящ адвокат специалист в областта на данъчното право?

Заради спецификата на материята е много важно адвокатът да има богат опит и задълбочени познания в областта на данъчното право. Постиженията в други сфери на правото, колкото и впечатляващи да са те, не са от особена полза тук.

Липсата на практика в областта често води до пропуски и/или неправилен подход от страна на юриста. Липсата на опит и предприемането на грешна първоначална стратегия, например в хода на проверка или ревизия от НАП, обичайно са непоправими на следващ етап от производствата. Специалистът знае точно какви въпроси да зададе на клиента, знае как да подходи в производството. Знае каква е практиката на контролните органи, знае какви грешки допускат те и най-вече знае какви действия водят до ефективна защита на правата на клиента.

Правилният адвокат ще се запознае в детайл с действителните факти по казуса – какво, защо, кога и как е направено, след което ще предложи възможните защитни стратегии.

Специалистът по данъчно право също ще подхожда с огромно внимание към детайлите и в същото време ще обхваща цялостната рамка, за да не се получат несъответствия. В данъчното право всеки факт е от огромно значение, най-малката неточност може да доведе до несъответствие например между приходи и разходи, което само по себе си би било основание за провеждане на ревизионно производство.

На последно място, но не и по важност – добрият юрист ще е искрен с клиента за рисковете и за реалното положение на конкретния казус и без да обещава конкретни резултати. Последното  е забранено в Етичния кодекс на адвоката.

Защо да изберете нас

Имаме нужния опит

Притежаваме сериозен опит в данъчноправната материя. Обслужваме десетки български и чуждестранни търговски дружества и за нас данъчните казуси са ежедневие. Имаме богат опит и в проверките и ревизиите спрямо физически лица, които съществено се различават от тези на юридическите лица и търговците.

Разбираме нуждите Ви

Разбираме чисто човешкия изглед на финансовите отношения  и колко е трудно да се поддържа онази изрядност, която държавата изисква. Знаем колко шокиращо може да бъде осъзнаването, че доходите ни представляват обект на интерес от НАП. Наясно сме с тревогите, които това поражда, и колко е важно те да бъдат елиминирани.

Познаваме практиката

Познаваме отлично работата на контролните органи. Разработили сме редица успешни стратегии за защита по конкретни казуси. Познаваме в детайли всички производства – знаем кога и какво трябва да се направи. Опитът ни помага да минимизираме пропуските до тяхното пълно отстраняване.

Работим в екип

Изградили сме партньорски отношения с няколко счетоводни фирми, с които работим в тясно сътрудничество, изградено на доверие и опит. Разбира се, установяваме контакт и с вече ангажираните с дейността счетоводители, за да можем максимално ефикасно да „навлезем“ в казуса и да сме полезни.

Прилагаме индивидуален подход

Подходът ни винаги е строго индивидуален, колкото и сходни да изглеждат на пръв поглед някои казуси. Опитът ни показва, че дори най-дребните детайли във фактическата и/или правната страна на казуса могат да доведат до коренно различни крайни резултати.

Поддържаме база данни

Създали сме и регулярно допълваме и анализираме база данни с най-новите решения на Върховния административен съд, указанията и инструкциите, които се постановяват от ръководните органи в НАП, практиката и нормите на наднационално ниво – Регламенти, Директиви, Решения на ЕС.

Внимание към детайла

Винаги изследваме и разучаваме в детайли действителната фактическа обстановка. Внимателно оценяваме всяко налично или липсващо доказателство, приложимо по казуса. Целим да постигнем най-добрия за клиента резултат.

Информираме Ви

Винаги, когато клиентът трябва да вземе решение за определено действие, се стараем то да е максимално информирано. За тази цел отделяме необходимото време да разясним на разбираем език всички положителни и отрицателни последици и възможни резултати от всяко действие.

Свържете се с нас