fbpx

Данъчно право - експертни юридически услуги

Защо консултирането с адвокат и счетоводител е от решаващо значение за търговските дружства и физическите лица.

Как да се предпазите от грешки и проблеми при извършване на търговска дейност.

Данъчно право

Какво трябва да знаете за данъчното право

Обичайно хората, които не разполагат със собствен бизнес, не са запознати в дтайли с данъците и данъчното право. Изключение правят основните данъци и такси за имоти и МПС, данъкът върху дохода (плосък данък) и ДДС, върху стоките, които се купуват от крайния потребител. Често дори хората, които имат собствен бизнес, не са запознати с данъчните норми, когато го стартират.

Няколко важни съвета

1.1. Поддържането на документи за получените доходи е необходимо, за да може човек да обоснове своето имуществено състояние. Например с какви средства е закупен даден имот, МПС, с какви средства са осъществени екскурзии и т.н. Дори средствата, взети назаем от приятели или роднини, трябва да бъдат обосновани и доказани при евентуална проверка/ревизия.

1.2. Дори и да няма регистрирана фирма, ако човек получава периодични доходи от дадена дейност (например, изработка и продажба на сувенири през Facebook), тази дейност се счита за търговска. При проверка лицето, което я извършва, ще бъде третирано като търговец от гледна точка на данъчното законодателство. Съответно ще подлежи на облагане с по-високи данъци.

1.3. В данъчното право нещата често се различават съществено от общоприетата т.нар. гражданскоправна гледна точка. За целите на данъчното облагане законодателят и практиката по прилагане на законовите норми предвижда различни правила в сравнение с гражданските закони, регулиращи "ежедневните" отношения между хората или фирмите.

Например: в гражданското право е достатъчно сключването на договор (понякога дори и само в устна форма), за да се приеме едно правоотношение за възникнало. В данъчното право обаче, това не е достатъчно. Не е достатъчно и издаването на фактура, придружена с документ за извършено плащане. Необходимо е обосновано и пълно доказване от страна на физическото или юридическото лице на извършената доставка на стока или услуга.  Освен договор и/или фактура трябва да се съставят и предоставят редица документи, доказващи реалното осъщестяване на доставка. Те са от особено значение в хода на проверка или ревизия. 

Кога и защо могат да възникнат проблеми

Отговорът е - почти винаги.

Липсата на знания и липсата на съвет от квалифицирани специалисти може да предизвика сериозни последици. При провеждане на проверки от НАП или в случай на досъдебно производство от прокуратурата, се изискват редица обяснения и представяне на документи, които да ги подрепят. Затова е от съществено значение да имате познания по данъчно право и/ии да се консултирате с адвокат и счетоводител преди да вземете важни решения.

Направеният избор и първоначално предприетата защитна стратегия може да имат сериозни последствия за Вас или за Вашето дружество. Възможно е също да се предоверите на невярна информация, да пропуснете или да изложите факти, които са във Ваша вреда и много др. Всички действия, които не са внимателно обмислени и планирани могат да доведат до заплащане на големи глоби или дори до образуване на досъдебно производство.

Проблеми се пораждат и от неправилно разбиране или възприемане на погрешно изложени факти в интернет пространството (в това число форуми, групи в социалните мрежи и т.н.).  Материята на данъчното право е толкова динамична, че голяма част от информацията, която се открива онлайн, е загубила актуалност – дори да е била вярна.

Друга често срещана причина за възникване на проблеми са някои обществено наложени мнения. Например това, че от НАП не проверяват физически лица. Друго пример е, че проверки се извършват само на лица с над 10 000 хиляди лева недекларирани доходи.

Истината е, че държавните органи могат да извършат проверка на всекиго и за всяка сума. В практиката ни сме били изправен дори пред казуси, в които се извършва проверка за доходи, получени от обезщетение.

Как да се предпазим от подобни проблеми?

Както изяснихме, когато говорим за данъчно право, материята е изключително сложна. Досегът с нея изисква специални знания и опит.

Всеки, който упражнява търговска дейност или има доходи извън трудовото си правоотношение, трябва да бъде запознат със законодателството и да се консултира с адвокат и счетоводител по всички данъчноправни въпроси. Това ще помогне да се избегнат неприятности, свързани с проверки от НАП, ревизионни производства, налагане на принудителни административни мерки и др.

Превенция

Ползването на услугите на адвокат и счетоводител е препоръчително както при стартиране на търговска дейност, така и при нейното упражняване. Дори ако се чувствате убедени в изправността и коректността на дейността си, използването на юридическо съдействие има сериозно превантивно значение. То може както да предотврати грешки и проблеми с данъчните органи, така и да минимизира евентуални вреди от вече възникнали проблеми.

Не е разумно да се изчаква възникването на подобни ситуации, за да се потърси помощ. При най-малка несигурност или неувереност е по-добре да се обърнете за съвет към счетоводител и/или адвокат.

Защо помощта от счетоводител не е достатъчна?

В областта на данъчното право услугите, предлагани от счетоводители и адвокати, обичайно вървят ръка за ръка, но нямат нищо общо. По същността си те са съвсем различни и са взаимно допълващи се. Клиентът не може да получи ефективна защита от адвокат без съдействието на счетоводителя. От друга страна счетоводството следва да отговаря на законови разпоредби и да съдържа необходимия от правна гледна точка доказателстен материал.

Най-общо казано счетоводните услуги имат техническо значение за изготвяне и отчитане на счетоводни документи, а адвокатите използват в работата си тези документи, като част от доказателствата, които представят пред контролните и/или съдебните органи.

В много случаи е силно препоръчително, а дори и задължително, комбинираното съдействие и на адвокат, и на счетоводител и поради друга причина. В някои ситуации счетоводителите пренебрегват (било поради незнание, било поради липса на юридическа култура) факти и обстоятелства, които имат важно правно значение, но не са задължителни от счетоводна гледна точка. 

 

Как да изберете подходящ адвокат, специалист по данъчно право?

Богатият опит и задълбочните познания в областта на данъчното право са от първостепенно значние. Важно е да се има предвид, че постиженията в други сфери на правото, колкото и впечатляващи да са те, не са от особена полза в тази специфична материя.

Липсата на практика по казуси свързани с данъчно право може да доведе до пропуски и/или неправилно прилагане на законовите разпоредби от страна на адвоката. Липсата на опит и предприемането на грешна първоначална стратегия, например в хода на проверка или ревизия от НАП, обичайно са непоправими на следващ етап от производствата. Специалистът знае точно какви въпроси да зададе на клиента. Знае как да подходи в производството, каква е практиката на контролните органи и какви грешки допускат те. Най-вече знае какви действия водят до ефективна защита на правата на клиента.

Как да разпознаете добрия адвокат по данъчно право

Добрият адвокат ще се запознае в детайли с всички факти по казуса – какво, защо, кога и как е направено. Ще предложи варианти на възможните защитни стратегии. Освен това специалистът по данъчно право ще обхване на цялата рамка на случая, за да не се получат несъответствия. В данъчното право всеки факт е от огромно значение. Най-малката неточност може да доведе до несъответствие, например между приходи и разходи. Това разминаване само по себе си би било основание за провеждане на ревизионно производство.

Накрая, добрият адвокат ще бъде искрен с клиента относно рисковете и действителното положение на конкретния казус. Той няма да Ви обещае конкретни резултати. Важно е да се има предвид, че обещанията за конкретни резултати са забранени в Етичния кодекс на адвоката.

Защо да изберете нас

Имаме нужния опит

Притежаваме сериозен опит в данъчноправната материя. Обслужваме десетки български и чуждестранни търговски дружества и за нас данъчните казуси са ежедневие. Имаме богат опит и в проверките и ревизиите спрямо физически лица, които съществено се различават от тези на юридическите лица и търговците.

Разбираме нуждите Ви

Разбираме чисто човешкия изглед на финансовите отношения  и колко е трудно да се поддържа онази изрядност, която държавата изисква. Знаем колко шокиращо може да бъде осъзнаването, че доходите ни представляват обект на интерес от НАП. Наясно сме с тревогите, които това поражда, и колко е важно те да бъдат елиминирани.

Познаваме практиката

Познаваме отлично работата на контролните органи. Разработили сме редица успешни стратегии за защита по конкретни казуси. Познаваме в детайли всички производства – знаем кога и какво трябва да се направи. Опитът ни помага да минимизираме пропуските до тяхното пълно отстраняване.

Работим в екип

Изградили сме партньорски отношения с няколко счетоводни фирми, с които работим в тясно сътрудничество, изградено на доверие и опит. Разбира се, установяваме контакт и с вече ангажираните с дейността счетоводители, за да можем максимално ефикасно да „навлезем“ в казуса и да сме полезни.

Прилагаме индивидуален подход

Подходът ни винаги е строго индивидуален, колкото и сходни да изглеждат на пръв поглед някои казуси. Опитът ни показва, че дори най-дребните детайли във фактическата и/или правната страна на казуса могат да доведат до коренно различни крайни резултати.

Поддържаме база данни

Създали сме и регулярно допълваме и анализираме база данни с най-новите решения на Върховния административен съд, указанията и инструкциите, които се постановяват от ръководните органи в НАП, практиката и нормите на наднационално ниво – Регламенти, Директиви, Решения на ЕС.

Внимание към детайла

Винаги изследваме и разучаваме в детайли действителната фактическа обстановка. Внимателно оценяваме всяко налично или липсващо доказателство, приложимо по казуса. Целим да постигнем най-добрия за клиента резултат.

Информираме Ви

Винаги, когато клиентът трябва да вземе решение за определено действие, се стараем то да е максимално информирано. За тази цел отделяме необходимото време да разясним на разбираем език всички положителни и отрицателни последици и възможни резултати от всяко действие.

Свържете се с нас

error: Съдържанието е защитено!