fbpx

Родителски права

Отношенията между родител и дете: юридическиаспекти
Права и задължения на родителите и децата.
Как можем да Ви съдействаме.

Родителски права - юридически спекти

Отношенията между родител и дете са от съществено значение за пълноценното развитие на детето. При обичайното стечение на обстоятелствата, в семейството се изграждат и поддържат хармонични и функционални семейни връзки, а на родителите не се налага да се прибягват до правната уредба на Семейния кодекс.

Не са редки случаите, в които житейските ситуации налагат намеса именно на нормативните разпоредби. Това са моментите, когато отношенията между родителите не позволяват диалогично разрешение на възнкналите спорове, а Висшия интерес на детето остава незащитен. В тези случаи правната помощ играе важна роля за уреждането на отношенията между родителите и децата.

Какви са основните законови принципи в отношенията между родетел и дете

 1. Съдържание: Отношенията между родител и дете се основават на правата и задълженията им. Правата на детето имат абсолютен характер и трябва да бъдат зачитани от всички лица, включително от родителите.
 2. Равенство на всички деца: Правната уредба на отношенията родител-дете се прилага независимо от съществуването на граждански брак или от липсата му, както и независимо от това дали детето е биологично или осиновено. Това се основава на принципа за равенство на всички деца и необходимостта от защита на техните права.
 3. Равноправие между родителите: Родителите имат равни права и задължения, независимо от семейния статут. Родителските права и задължения се упражняват в интерес на детето от двамата родители заедно и поотделно. Това означава, че и майката и бащата са отговорни за възпитанието, образованието и развитието на детето, независимо от техния семеен статут.

Основни права и задължения на родителите

Съгласно Семейния кодекс, родителят има право и задължение да се грижи за физическото, умственото, нравственото и социалното развитие на детето, за неговото образование и за неговите лични и имуществени интереси.

        1. Родителят отглежда детето и му осигурява образование, съобразно възможностите си и според нуждите на детето.

Разпоредбите най-общо постановяват правото и задължението на родителя да подпомага и да участва активно в духовното израстване на детето. Да се грижи за формирането на неговата индивидуалност.  Да му  осигури получаване поне на задължителното основно образование. Законът има за цел да гарантира нормалното израстване на детето и формирането на определени ценности и принципи, които да положат основите на неговия живот като пълнолетен гражданин. И тук особено силно личат спецификите на семейното право и обстоятелството, че то урежда едни житейски, обичайни отношения, съществуващи в обществото и в исторически план много преди приемането на закони в тази област

Родителят няма право да използва насилие, както и методи на възпитание, които уронват достойнството на детето.Гаранция за изпълнението на тази норма се съдържа в други закони и нормативни актове. Пример за такъв е Законът за закрила на детето.

        2. Родителят осигурява постоянен надзор по отношение на малолетното си дете и подходящ контрол на поведението на непълнолетното дете.

Това задължение на родителя в правото се свързва с т.нар. безвиновна отговорност. Този вид отговорност се носи от родителя, независимо от обстоятелствата, защото малолетните лица не могат сами да отговарят за своите действия. * Малолетни са лицата, които не са навършили 14г. Този, който има задължение за надзор над друго лице, отговаря за причинените от него вреди. За вредите, причинени от деца, отговарят лицата, които осъществяват надзор върху тях – родители, осиновители, настойници или попечители.  В тази връзка родителят има интерес да изпълнява стриктно своите задължения в отглеждането и възпитанието на детето, тъй като самият той ще носи отговорност за неговите неправомерни действия.

        3. Родителите и ненавършилите пълнолетие деца живеят заедно, освен ако важни причини налагат да живеят отделно.

В съвременния свят тази норма е разширила значително своето приложно поле, тъй като често децата не живеят заедно със своите родители. Важни причини биха били например образование, спортна дейност и др. подобни. Въпреки това се запазва общият принцип, че непълнолетните деца следва да живеят съвместно със своите родители. Това е в техен интерес и позволява изпълнение на всички останали права и задължения в отношенията родител – дете.

        4. Право и задължение на родителя да представлява малолетното дете / да оказва попечителско съдействие.

Родителят изразява правната воля на малолетното дете. Непълнолетното дете (до 18-годишна възраст) може да извършва определени правни действия самостоятелно. То може да сключва определени дребни сделки за задоволяване на текущите си нужди. Детето има право и да разполагат с това, което е придобило със своя труд. За извършване на всички останали правни действия е необходимо попечителско съдействие на родител. Съдебната практика не е единна по отношение на това, какво точно включват обикновените дребни сделки. Най-общо това са покупка на храна и други дребни стоки.

        5. Задължение за издръжка

Това е задължение на всеки родител. Повече за издръжката на дете можете да научите тук. 

Основни права и задължения на детето

 1. Детето има право да бъде отглеждано и възпитавано по начин, който да осигурява неговото нормално физическо, умствено, нравствено и социално развитие.
 2. Детето има право на лични отношения с родителите си, освен ако съд е постановил друго.
 3. При разногласие между родител и дете то може лично да се обърне към дирекция „Социално подпомагане“ за съдействие. Ако детето е навършило четиринадесет години и разногласието е по съществени въпроси, то може да се обърне чрез дирекцията за решаване на спора пред районния съд.
 4. Децата са длъжни да уважават своите родители, баба и дядо и да им помагат. Същото задължение имат децата към другите членове на семейството, както и към съпруга на родителя си.

При нарушение на родителските права и задължения или при разногласия на родителите относно тяхното упражняване се налага тези въпроси да бъдат разрешени по съдебен ред.

Практиката ни показва, че други често срещани въпроси във връзка с отношенията между родителите и децата са тези свързани с разпореждането и управлението на имущество придобито от дете, както и с пътуването на дете в чужбина.

Как можем да Ви съдействаме при спор за родителски права

Семейното право е сред основните сфери на дейност в кантората ни. През годините сме натрупали солиден опит по разнообразни семейни казуси и познаваме в детайли спецификата на тази материя. Личният елемент  в нея предполага особено внимание към всеки детайл, както и решения, които са подходящи не само юридически, но и житейски.

Стремим се към максимално достъпни, точни и ясни  юридически съвети. Съчетаваме експертните знания със с нужната емпатия и индивидуален подход, за да гарантираме най-доброто възможно решение за Вас и Вашето дете.

Можем да предоставим съдействие по всички казуси свръзани с уреждане на родителски права. Обичайно започваме с провеждане на консултация, сед което обсъждаме възможностите за споразумение по спорните въпроси. Понякога се налага спорът да бъде разрешен в исково производство, за което е необходимо изготвяне на солидна защитна стратегия.

Когато избирате нас, можете да очаквате:


 • Индивидуално обслужване и подкрепа през целия процес.
 • Юридически съвети, съобразени със специфичните Ви нужди и обстоятелства.
 • Защита на Висшия интерес на детето при уреждане на отношенията с родителите.
 • Пълна конфиденциалност и спазване на най-високите стандарти за етика и професионализъм.

Заявете консултация

Свържете се с нас

error: Съдържанието е защитено!