fbpx

Текущо съдействие при проверка/ревизия от НАП

Данъчната проверка, а в още по-голяма степен данъчната ревизия, са производства, които биха могли да имат сериозни последици, респективно изискват сериозно и отговорно отношение в рамките на протичането им.

Юридическата помощ и съдействие в тези производства са най-полезни, когато се приложат превантивно, още в хода на самата процедура по проверка или ревизия, а не когато процедурата вече е приключила и е налице издаден краен данъчен акт, който подлежи на обжалване.

Какви процеси протичат по време на проверка или ревизия?

В хода на проверката или ревизията на проверяваното лице се поставят множество искания от страна на приходната администрация за предоставяне на сведения, обяснения, декларации, както и предоставянето на различни документи (счетоводни, юридически и други). Това се прави от страна на НАП чрез връчването на т.нар. „искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице“.

Посочените по-горе искания от страна на НАП са от изключителна важност, тъй като често в тях се съдържа „сърцевината“ на проверката или ревизията, като при внимателен прочит и анализ може да се получи добра ориентация за „посоката“ на проверката, да се предвиди къде точно може да се получи проблем или несъответствие.

Предоставените от лицето обяснения и документи се съпоставят от страна на приходната администрация с цел да се провери дали те обуславят формирания от лицето данъчен резултат.

Предоставените обяснения и сведения имат доказателствена тежест и данъчните органи имат правото да основат своите крайни изводи на тях, а не само върху документите или информацията, предоставени от лицето или събрана от трети лица. Ето защо е от изключителна важност да е налице пълен „синхрон“ между обясненията на лицето, документите, които се предоставят във връзка с фактите и обстоятелствата от обясненията, респ. данните, които се намират и биха могли да бъдат предоставени от трети лица.

Как можем да окажем превантивна правна помощ и съдействие?

Ще прегледаме и анализираме изисканата от приходната администрация информация

Ще Ви разясним смисъла и посоката на информацията и документите, изискани от приходната администрация

Ще Ви съдействаме при подготовката на обяснения с цел да отговорят по най-точен и пълен начин на посоченото в искането за предоставянето им

Ще Ви съдействаме с преглед и анализ на подготвените за предоставяне на НАП документи и ще извършим съпоставка с искането за предоставянето им

Ще бъдем посредници при комуникацията с проверяващия орган, в случаите когато това се налага за изясняване на проблемни или неясни моменти от подлежащите на установяване факти и обстоятелства

Ще съдействаме (при нужда и възможност) за привеждане в съответствие с нормативните изисквания и искането на органа по приходите на предоставените от Вас документи от значение за проверката / ревизията (протоколи, договори, декларации и др. подобни)

Ще планираме снабдяването и предоставянето на допълнителни документи и доказателства

Ще подготвим и планираме бъдещо обжалване на крайния облагащ акт

Каква е стойността на услугата

Базовата цена на услугата е 650 лева

При запитване и преди възлагане на правно съдействие нейният размер се уточнява с оглед вида на извършваната дейност, правната и фактическа сложност на дейността, продължителността на периода на проверката / ревизията, както и други относими фактори.

  • Цената включва до 2 бр. искания от НАП – при всяко следващо се коментира доплащане;
  • Цената е валидна в рамките на общия 6-месечен срок за проверка и 3-месечен срок на ревизия; при удължаване на тези срокове от органите по приходите се коментира доплащане

Услуги при преминаване в друго производство

След приключване на проверката е възможно да бъде възложена ревизия на проверяваното лице. В този случай е необходимо да бъде сключен нов договор за правна помощ и текущо съдействие.

Ревизията от своя страна завършва с издаване на ревизионен доклад и ревизионен акт. При необходимост по подаване на възражение срещу ревизионен акт/обжалване на ревизионен доклад също е налице нова услуга по предоставяне на правна помощ и съдействие. Стойността и се определя съобразно материалния интерес, а именно размерът на установените задължения.

 

Свържете се с нас