fbpx

Иск за упражняване на родителски права

Процесуално представителство, защита и съдействие в производство по уреждане на спор за родителски права.
Исково производство, споделени родителски права и споразумение по взаимно съгласие.

Как се уреждат родителски права при развод или раздяла

Родителските права принадлежат на родителите на детето и се упражняват съвместно от тях в интерес на детето. При настъпване на фактическа раздяла или при прекратяване на брака с  развод те следва да се уредят.

Когато родителите имат сключен брак и той се прекратява чрез развод, съдът задължително се произнася по въпроса за родителските права. При раздяла на родители, които не са сключили граждански брак е възможно родителските права да продължат да се упражняват и без съдебно споразумение, стига между родителите да е налице единомислие и съгласие. В противен случай и те следва да отнесат спорните въпроси до съда. Важно е да се отбележи, че единствено съдебният акт има правно значение относно режима на упражняване на родителските права. Писменото споразумение между родителите, дори то да бъде нотариално заверено, няма юридическа стойност.

 

Кога се налага да се води дело за родителски права

Във всеки случай на спор между родителите относно въпросите за упражняване на родителските права, той може да се отнесе за разрешаване до компетентния съд. Завеждането на дело за родителски права може да е самостоятелен иск или съединен с такъв за развод, издръжка и други брачни искове.

При постановяването на съдебното решение се съобразяват редица факти и обстоятелства с цел защита на висшия интерес на детето. Някои от тях са общи, а други са строго индивидуални за всеки отделен случай. При завеждане на дело за родителски права е строго препоръчително да се консултирате с опитен адвокат, който ще Ви помогне да изградите ефективна защитна стратегия.

Важно е да знаете, че дори при започнато дело за родителски права чрез иск, във всеки един момент от производството родителите могат да постигнат споразумение.

Дело за родителски права при споразумение

Законът дава възможност на родителите да постигнат съгласие по въпросите относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с него и издръжката му. Постигнатото споразумение трябва да бъде утвърдено от съда, за да придобие сила на изпълнително основание по чл. 404 , т.1 от Гражданския процесуален кодекс.

При развод по взаимно съгласие въпросите свързани с упражняването на родителските права  задължително се уреждат в споразумението, което се представя в съда. При развод по исков ред е възможно родителите да постигнат съгласие относно упражняването на родителските права. В тези случаи съдът ще одобри постигнатото споразумение, а в решението си ще се произнесе по въпросите, които са останали спорни.

Какво е важно да знаете

  1. Уреждането на въпросите относно упражняването на родителските права не води до ограничаване или лишаване на единия родител от родителски права. Двамата родители продължават да са носители на родителските права и задължения. Променя се единствено режимът на фактическото им упражняване.
  2. Нов иск за упражняване на родителски права може да се заведе при всяка промяна в обстоятелствата. Тази възможност съществува до навършване на пълнолетие на детето. Т.е. този въпрос може да се пререшава многократно през годините.
  3. Не са редки случаите, в които родителските права се предоставят на бащата. Приетото в обществото мнение, че майката винаги има предимство е повече мит, отколкото факт. Съдът във всеки отделен случай извършва цялостна оценка на всички относими факти и обстоятелства. Решението се взима съобразно целия събран доказателствен материал.

Съвместно и споделено упражняване на родителски права

Законът изисква родителските права и задължения да се упражняват от родителите в интерес на детето.  Те следва да се упражняват заедно и поотделно от родителите, и по общо съгласие на родителите. В редица специални закони се изисква съвместно упражняване на родителските права, независимо от брачния статус на родителите и независимо от установения режим на родителски права. Например когато с тях се засягат особено важни за детето права и интереси. Такива са: определяне на име, промяна в гражданството, издаване на паспорт, пътуване в чужбина и др. Т.е. съвместното упражняване се налага от закона в определени случаи.

Споделено упражняване на родителски права

За разлика от него, споделените родителски права са сравнително нова правна фигура, която дълги години се разглеждаше противоречиво от съдилищата.

С приемането на тълкувателно решение 1/2016г. беше даден отговор на въпроса, могат ли съдилищата  да присъдят споделени родителски права.  До този момент в едни решения се приемаше, че при развод по исков ред съдът предоставя родителските права за упражняване на единия родител. В други решения се приемаше, че родителските права се предоставят за общо упражняване на двамата съпрузи и при липса на споразумение между тях. Т.е. служебно от съда.

Според тълкувателното решение, в случай, че е постигнато съгласие как ще се упражняват родителските права, е допустимо споделеното им упражняване. В случаите, когато родителите постигнат съгласие по някои, но не по всички релевантни въпроси, свързани с децата, те ще бъдат обвързани от споразумението си до обхвата на договореното.

При липса на съгласие по всички въпроси, целесъобразно и в интерес на детето е съдът да предостави родителските права на един от родителите. Т.е. ежедневно осъществяваните права (чрез които се предоставят фактическите грижи на детето, вкл. надзор, защита и контрол) е целесъобразно да се предоставят на родителя, при когото е определено местоживеенето на детето. Упражняване на правата, чрез които се защитават основни, дълготрайни интереси на детето (образование, лечение, управление на имуществото и др., като това включва и представителство и попечителско съдействие), може да се предостави съвместно на двамата родители.

В обобщение

Върховният съд дава следния отговор на поставения въпрос: Разпоредбата на чл. 59, ал. 2 СК изключва възможността родителските права да бъдат предоставени за упражняване съвместно на двамата родители в случай, че не се постигне споразумение по упражняването им.

Въпреки горното и към настоящия момент съдилищата прилагат еднозначно нормативната уредба. В случай, че в споразумението не е достатъчно детайлно и добре описано как точно се разпределя и регламентира споделеното упражнване на родителските права, съдът ще откаже да го одобри.

Нашият съвет

Във всеки случай на възникнал спор относно упражняването на родителски права, потърсете съдействие за доброволното му уреждане. Опитът ни показва, че постигането на споразумение е възможно, дори в на пръв поглед сложни житейски ситуации.

Вярваме, че никой съдебен състав не може да оцени по-добре от родителите, какви са висшите интереси на тяхното дете, нито може да ги защити по-адекватно от самите родители.

При нужда от съдействие не се колебайте да се свържете с нас или да заявите консултация.

Нуждаете се от съдействие?


Заявете консултация онлайн или на място в кантората ни.
Ще получите:

  • отговор до 24 часа,
  • разяснения на всички възникнали допълнителни въпроси
  • насоки за бъдещи действия

Заявете консултация

Свържете се с нас

error: Съдържанието е защитено!