fbpx

Иск за упражняване на родителски права

Цялостно юридическо съдействие при възникнал спор относно упражняване на родителски права 

Как се уреждат родителски права при развод или раздяла?

Родителските права принадлежат на родителите на детето и се упражняват съвместно от тях в интерес на детето. При настъпване на фактическа раздяла или при прекратяване на брака с  развод те следва да се уредят. Законът дава възможност на родителите да постигнат съгласие по въпросите относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с него и издръжката му. Постигнатото споразумение може да бъде утвърдено от съда, за да придобие сила на изпълнително основание по чл. 404 , т.1 от Гражданския процесуален кодекс.

При развод по взаимно съгласие въпросите свързани с упражняването на родителските права  се уреждат в споразумението, което се представя в съда. При разводът по исков ред е възможно родителите да не постигнат съгласие относно упражняването на родителските права. В тези случаи спорът се разрешава от съда. Съобразяват се редица фактори с оглед интересите на детето.  Фактите и обстоятелствата, въз основа на които съдът постановява решението си, са строго индивидуални за всеки отделен случай. За да защитите в максимална степен интересите си в това производство Ви съветваме да се консултирате с адвокат.

Уреждането на въпросите относно упражняването на родителските права не води до ограничаване или лишаване на единия родител от родителски права. Двамата родители продължават да са носители на родителските права и задължения. Променя се единствено режимът на фактическото им упражняване.

Могат ли да се уговорят споделени родителски права?

С приемането на тълкувателно решение 1/2016г. беше даден отговор на въпроса, могат ли съдилищата  да присъдят споделени родителски права.  До този момент в едни решения се приемаше, че при развод по исков ред съдът предоставя родителските права за упражняване на единия родител. В други решения се приемаше, че родителските права се предоставят за общо упражняване на двамата съпрузи и при липса на споразумение между тях. Т.е. служебно от съда.

Законът изисква родителските права и задължения да се упражняват от родителите в интерес на детето.  Да се осъществяват заедно и поотделно от родителите, и по общо съгласие на родителите. В редица специални закони се изисква съвместно упражняване на родителските права, независимо от брачния статус на родителите. Например когато с тях се засягат особено важни за детето права и интереси. Такива са: определяне на име, промяна в гражданството, издаване на паспорт и пътуване в чужбина и др.

Какви са предимствата при уреждане на родителски права по взаимно съгласие?

При прекратяването на брака чрез развод, ако между родителите е налице съгласие относно отглеждането на децата, ще се постигне споразумение, което ще се утвърди от съда при решаване на въпросите по отглеждането и възпитанието на децата в техен интерес. В случай, че е постигнато съгласие как ще се упражняват родителските права, е допустимо съвместното им упражняване. В случаите, когато родителите постигнат съгласие по някои, но не по всички релевантни въпроси, свързани с децата, те ще бъдат обвързани от споразумението си до обхвата на договореното. По отношение на останалите въпроси - от даденото от съда разрешение. В този случай съдът не може да постанови съвместно упражняване на родителските права. При липса на съгласие по всички въпроси, целесъобразно и в интерес на детето е съдът да предостави родителските права на един от родителите. Ежедневно осъществяваните права (чрез които се предоставят фактическите грижи на детето, вкл. надзор, защита и контрол) е целесъобразно да се предоставят на родителя, при когото е определено местоживеенето на детето. Упражняване на правата, чрез които се защитават основни, дълготрайни интереси на детето (образование, лечение, управление на имуществото и др., като това включва и представителство и попечителско съдействие), може да се предостави съвместно на двамата родители.

В обобщение Върховният съд дава следния отговор на поставения въпрос: Разпоредбата на чл. 59, ал. 2 СК изключва възможността родителските права да бъдат предоставени за упражняване съвместно на двамата родители в случай, че не се постигне споразумение по упражняването им.

Разрешаването на въпросите свързани с упражняване на родителските права при прекратяване на брака е от изключително значение.

Свържете се с нас