fbpx

Имущество на дете

Кой може да се разпореди с имущество на дете?

Съгласно Семейния кодекс родителите управляват и се разпореждат с имуществото на децата си в техен интерес, но са предвидени случаи, в които за извършването на тези действия е необходимо разрешение от съда.

Разрешение се иска за:

Разпореждане с влогове

Разпореждане с ценни книги

Разпореждане с недвижими имоти

Разпореждане с някои движими вещи

За всяко отделно действие е необходимо самостоятелно разрешение от съда, дори действията да са еднотипни. Ако се отнасят до две или повече деца, разрешение се иска за всяко дете.

Молбата, с която започва производството трябва да съдържа следните задължителни реквизити:

  • трите имена и ЕГН на детето;
  • настоящ адрес на детето;
  • трите имена и ЕГН на майката и/или бащата;
  • точно описание на действието на разпореждането с оглед на което се прави искането.

Към молбата се прилагат документи, които да обосновават искането за разпореждане и да доказват необходимостта от получаването му, както и че това би било в интерес на детето.

Как съдът взема решение относно разпореждане с имущество на дете?

Съдът решава дали да уважи молбата, строго индивидуално във всеки конкретен случай, в зависимост от това дали разпореждането е в интерес на детето. За целта намеренията, с оглед на които се иска разпореждането, трябва да бъдат много ясно и точно изяснени и подкрепени с доказателства. Необходимо е да се убеди съдът, че разпореждането наистина е необходимо и то е в интерес на детето. За да извърши преценка, съдът може да поиска становище от дирекция “Социално подпомагане”. Районният съд е изключително стриктен по отношение на обосноваността на искането. Това е така защото няма механизъм за последващ контрол на даденото разрешение.

Решението на районния съд подлежи на обжалване пред въззивна инстанция. Това е окръжният съд и с оглед стойността на исканото разпореждане пред касационна инстанция – Върховния касационен съд.

Свържете се с нас