fbpx

Издръжка на дете

В екипа ни работят доказани специалисти в областта на семейното право. Предоставяме цялостно професионално съдействие в производството за присъждане на издръжка на дете.

Кога и кой дължи издръжка на дете?

Когато родителските права се упражняват само от единия родител, другият следва да изплаща месечна издръжка на детето. Съгласно чл. 142, ал. 1 от Семейния кодекс размерът на издръжката се определя съобразно нуждите на детето. Вземат се предвид и възможностите на лицето, което я дължи. Нуждите на детето включват всички негови битови и духовни потребности, които следва да бъдат осигурени от родителите.

Законът предвижда задължителен минимален размер на издръжката на дете, който се равнява на една четвърт от размера на минималната работна заплата.

При прекратяване на брака с развод задължително се определя и размера на месечната издръжка, която се дължи за всяко дете, от родителя, който не упражнява родителските права. Когато родителите не са встъпили в брак и се разделят, издръжката може да се плаща доброволно, въз основа на споразумение между тях.  При липса на съгласие спорът следва да се отнесе до компетентния съд.

Как се определя размерът на издръжка на дете?

Съгласно Семейния кодекс, всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, необходими за развитието на детето. В този смисъл съдът следва да  направи конкретна и индивидуална преценка на нуждите на детето и възможностите на родителя. Това се случва въз основа на събраните по делото доказателства. При непредвидено нарастване на нуждите на детето (необходимост от специални медицински грижи, придобиване на образователно-квалификационна степен), законът предвижда възможност да се отправи искане до съда за определяне на добавка към установена по съдебен ред издръжка.

Съгласно чл. 51, ал. 4 от СК, изменение на местоживеенето, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата може да се поиска при изменение на обстоятелствата. Подлежи и е въпрос на доказване промяната в обстоятелствата и че са налице обстоятелства, обосноваващи искането за промяна на издръжката.  Например във възможностите за заплащане и/или нуждите на детето и т.н. Промяната може да не е непременно в посока повишаване, защото обратната хипотеза също е възможна.

Какво се случва след постановяване на решение по делото?

Необходимо е да се отбележи, че снабдяването със съдебно решение, с което е присъдена издръжка на дете, не винаги е достатъчно. На практика често се случва родителят, който е осъден да плаща издръжка да не изпълнява своето задължение. Това налага необходимостта от предприемане на последващи действия с цел започване на изпълнително производство. Ако по изпълнителното дело се установи, че неизправният длъжник няма доходи и не притежава имущество, издръжката се изплаща от общината в размер определен в Закона за държавния бюджет на Република България.

Свържете се с нас