fbpx

Издръжка на дете

В кои случаи се дължи издръжка на дете.
Как се определя размерът ѝ.
Съдебно и изпълнително производство.

Кой и кога дължи издръжка на дете?

Когато родителските права се упражняват само от единия родител, другият следва да изплаща месечна издръжка на детето. Издръжка се дължи до навършване на пълнолетие на детето, чрез неговата майка. След навършване на пълнолетие и в случай, че детето продължи образованието си, то има право на издръжка до 20-годишна възраст за средно образование и до 25-годишна възраст за висше образование. В тези случаи издръжката може да се претендира от самото дете, спрямо родителя който не му я осигурява.

Издръжка на дете при прекратяване на брак или раздяла

При прекратяване на брака с развод, съдът задължително определя и размера на месечната издръжка, която се дължи за всяко дете. Издръжката на непълнолетно дете е задължителен елемент от споразумението за развод. В случай на развод по исков ред искът за издръжка се съединява с останалите брачни искове в едно производство. Няма пречка страните да се споразумеят относно размера на издръжката, въпреки че не са постигнали съгласие по всички искове в производството.

Когато родителите не са встъпили в брак и се разделят, издръжката може да се плаща доброволно, въз основа на споразумение между тях.  За да има изпълнителна сила споразумението следва да е утърдено от съда. В противен случай заплащането на издръжката остана "на добра воля". При липса на съгласие, спорът следва да се отнесе до компетентния съд, чрез завеждане на иск.

 

Как се определя размерът на издръжка на дете?

Съгласно чл. 142, ал. 1 от Семейния кодекс размерът на издръжката се определя съобразно нуждите на детето. Те включват всички негови битови и духовни потребности, които следва да бъдат осигурени от родителите.

Законът предвижда задължителен минимален размер на издръжката на дете, който се равнява на една четвърт от размера на минималната работна заплата.

Съгласно Семейния кодекс, всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, необходими за развитието на детето. В този смисъл съдът следва да  направи конкретна и индивидуална преценка на нуждите на детето и възможностите на родителя. Това се случва въз основа на събраните по делото доказателства.

Възможна ли е промяна в размера на издръжката

Съгласно чл. 51, ал. 4 от СК, изменение на местоживеенето, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата може да се поиска при изменение на обстоятелствата. Това означава, че размерът на издръжката може да бъде многократно изменян, но не и под законоустановения минимум. Поради периодичното нараствне на размера на минималната работна заплата, често се налага завеждане на иск за увеличаване размера на издръжката, за да се актуализира. Това е така, защото макар да има установен минимален размер, присъдената издръжка не се увеличава"автоматично". Необходимо е да се предяви иск.

 

Какво се случва след постановяване на решение по делото

Снабдяването със съдебно решение, с което е присъдена издръжка на дете, не винаги е достатъчно. На практика често се случва родителят, който е осъден да плаща издръжка да не изпълнява своето задължение. Това налага необходимостта от предприемане на последващи действия по иницииране на изпълнително производство. За целта се изважда изпълнителен лист и се образува изпълнително дело за принудително събиране на задължението.

Ако по изпълнителното дело се установи, че неизправният длъжник няма доходи и не притежава имущество, издръжката се изплаща от общината в размер определен в Закона за държавния бюджет на Република България.

Какво е важно да знаете

  1. Задължението за плащане на издръжка е безусловно. Според ППВС №5  не се освобождават от задължение  за издръжка лицата, които  макар и трудоспособни неоправдано не работят. 
  2. Възможно е определяне на еднократна месечна добавка към издръжката в определени случаи. Съгласно разпоредбата на чл.143,ал.4 СК, съдът може да определи добавка към присъдената по съдебен ред издръжка за покриване на изключителни нужди на детето до размер, до който родителят може да я дава без особени затруднения.
  3. Неплащането на присъдена издръжка е престъпление по чл.183, ал.1 от НК. За подаване на сигнал до компетентните органи е необходимо издръжката да не е платена за минимум два месеца. Предвденото наказание е лишаване от свобода до една година или пробация. 
  4. Неплащането на издръжка, ведно с неполагането на грижи за детето е основание за ограничаване или лишаване от родителски права.

Как можем да Ви съдействаме

Семейното право е сред основните сфери на дейност в кантората ни. През годините сме натрупали солиден опит по разнообразни семейни казуси и познаваме в детайли спецификата на тази материя. Личният елемент  в нея предполага особено внимание към всеки детайл, както и решения, които са подходящи не само юридически, но и житейски.

Стремим се към максимално достъпни, точни и ясни  юридически съвети. Съчетаваме експертните знания със с нужната емпатия и индивидуален подход, за да гарантираме най-доброто възможно решение за Вас и Вашето дете.

Можем да предоставим съдействие по всички казуси свръзани с определяне, увеличаване на размера и плащането на издръжка. Обичайно започваме с провеждане на консултация, сед което обсъждаме възможностите за споразумение по спорните въпроси. Когато се налага спорът да бъде разрешен в исково производство, изготвяме нужната стратегия за успешния му изход.

Когато избирате нас, можете да очаквате:


  • Индивидуално обслужване и подкрепа през целия процес.
  • Юридически съвети, съобразени със специфичните Ви нужди и обстоятелства.
  • Защита на Висшия интерес на детето при уреждане на издръжката.
  • Пълна конфиденциалност и спазване на най-високите стандарти за етика и професионализъм.

Заявете консултация

Свържете се с нас

error: Съдържанието е защитено!