fbpx

Установяване на бащинство

Кога може да се предяви иск за установяване на бащинство?

Искът за установяване на бащинство може да бъде предявен само при липсата на установен произход от бащата. Т.е бащинството не е установено нито по закон, нито чрез припознаване.

Друга възможна хипотеза е искът за установяване на бащинството да се предяви след като бъде налице влязло в сила съдебно решение, с което е уважен предходно предявен иск за оспорване на бащинство или за оспорване на припознаване.

Кой може да предяви иск за установяване на бащинство?

Законът определя кръга на лицата, които могат да предявят такъв иск. Съгласно чл. 69 от Семейния кодекс това са само майката и детето. Правата им са самостоятелни и могат да бъдат упражнени отделно и независимо от всеки от тях.  Предмет на доказване по иска следва да е това,  че майката е заченала детето от лицето, сочено за баща. Ограниченият кръг лица, които могат да предявят такъв иск е в съответствие с принципа на стабилност на произхода. Семейният кодекс съдържа консервативни норми по отношение на произхода, които не позволяват всяко лице да предявява искове за установяване или оспорване на произход. Идеята на законодателя е да гарантира стабилност на тези отношения, като предпази семейството от неоснователни съдебни претенции.

Какъв е срокът за предявяване на иска?

Майката може да предяви иска за установяване на произход от бащата в тригодишен срок от раждането на детето. Детето може да упражни своето право до три години от навършване на пълнолетие. Когато искът е предявен от детето по делото се призовава и взема участие майката.

ВАЖНО! Тълкувателно решение № 2 от 5.02.2015 г. на ВКС по т. д. № 2/2014 г., ОСГК.  Срокът за предявяване на иска по чл. 62, ал. 4 СК започва да тече от навършване на пълнолетие. Недопустимо е малолетно дете да води този иск чрез законния си представител.

Свържете се с нас