fbpx

Политика за защита на лични данни

ПРАВЕН КОНСУЛТАНТ“ влага всички необходими средства и усилия, за да обработва Вашите лични данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и приложимото българско законодателство. Настоящия документ, (“Политика”) е изготвен с цел да ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с предлаганите чрез нашия уебсайт услуги.

Политиката за защита на лични данни е неразделна част от Общите условия („Условията“). В случай че не сте съгласни с Условията, нямате възможност да използвате услугите на „ПРАВЕН КОНСУЛТАНТ ЕООД“. 

Запазваме си правото да променяме и актуализираме Политиката, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни, както  и с цел привеждането и в съответствие с актуалното законодателство. В случай на такива изменения, ще публикуваме изменената версия на Политиката на нашия уебсайт–www.pravenkonsultant.com.

Дата на актуализация: 16 аптил 2024г.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИТЕ НА „ПРАВЕН КОНСУЛТАНТ ЕООД“

С цел предоставяне на услугите (“Услуги”) достъпни на сайта www.pravenkonsultant.com („Сайта“) и мобилната му версия, „ПРАВЕН КОНСУЛТАНТ ЕООД“ („Дружеството“)  обработва данни на потребителите („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас“), в съответствие с настоящата Политика.

При обработването на лични данни „ПРАВЕН КОНСУЛТАНТ ЕООД“ спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

Съгласно Регламента, лични данни са всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

Актуална информация за Дружеството и данни за контакт:

pravenkonsultant е търговското наименование на „ПРАВЕН КОНСУЛТАНТ“ ЕООД, българско търговско дружество с адрес на упражняване на дейността: гр. София, ул. „Ген. Паренсов“ 53 ет.3, ЕИК: 206618233

1. Групи лица, за които се обработват данни

Във връзка с предоставяните Услуги „ПРАВЕН КОНСУЛТАНТ ЕООД“  обработва информация относно следните Субекти на данни:

  • физически лица или юридически лица ползватели на Сайта като потребители;
  • физически лица или юридически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към „ПРАВЕН КОНСУЛТАНТ ЕООД“ ;
  • физически лица или юридически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към „ПРАВЕН КОНСУЛТАНТ ЕООД“.

2. Обработвани данни във връзка с предоставяне на Услугите

2.1. Информация, която Вие ни предоставяте

Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез Сайта. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

Отправяне на запитване

При посещение на Сайта имате възможност да изпратите запитване към „ПРАВЕН КОНСУЛТАНТ ЕООД“. За да изпратите запитване е необходимо да въведете данни в следните полета:

• Вашите имена

• Е-mail

• Телефон

Съобщението съдържа свободен текст, въведен от Вас. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да включите в него.

При попълване на задължителните полета, Вие преценявате дали да въведете коректни и актуални данни. В случай че решите да посочите неверни или несъществуващи данни, Дружеството си запазва правото да не отговаря на Вашето запитване.

Чат с административни сътрудници на „ПРАВЕН КОНСУЛТАНТ ЕООД“  

Административни сътрудници, които поддържат онлайн чата на Сайта, имат възможност да Ви изпращат съобщения във връзка с Ваше запитване или преглеждани услуги, на които по Ваша преценка можете да отговорите. При отговори от Ваша страна, Вашите съобщения съдържат свободен текст, въведен от Вас. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да включите в тях.

Въпроси и отговори чрез кореспонденция по имейла на Сайта

Служителите на „ПРАВЕН КОНСУЛТАНТ ЕООД“  имат възможност да отправят въпроси в отговор на изпратените от Вас запитвания. Съдържанието на въпросите се определя изцяло от служители на „ПРАВЕН КОНСУЛТАНТ ЕООД“ . В случай че по каквато и да е причина не желаете да предоставите информация във връзка с един или повече въпроси, не бива да правите това. 

Дружеството ще Ви уведоми, в случай че поисканата информация е задължителна за целите на предоставяне на избраната от Вас услуга.

Кореспонденция

С цел разрешаване и отговор на подадени запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към „ПРАВЕН КОНСУЛТАНТ ЕООД“ , постъпили чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към телефонната централа на „ПРАВЕН КОНСУЛТАНТ ЕООД“ , чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние обработваме получената информация. 

Информацията и личните данни, които се съдържат в тази кореспонденция са доброволно предоставени от Вас за целите на обработването.

Специални категории (чувствителни) данни

Услугите на „ПРАВЕН КОНСУЛТАНТ ЕООД“  и предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента.

Вие се задължавате да не съхранявате и да не изпращате чрез Сайта към Нас, под каквато и да е форма, информация, съдържаща специални категории данни и чувствителни данни като:

  • данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, свързани с Ваши присъди и нарушения.
  • документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни.

„ПРАВЕН КОНСУЛТАНТ ЕООД“  няма задължение и не следи за наличието на посочените тук данни в Сайта. Предоставянето на такава информация е изцяло на риск и отговорност на предоставящото я лице.

Други данни

„ПРАВЕН КОНСУЛТАНТ ЕООД“  може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в Сайта.

2.2. Данни, свързани с процеса на ползване на Услугите

Онлайн консултации

Тази секция на Сайта се отнася до предоставяните от Дружеството услуги под формата на онлайн консултации по правни въпроси. 

При заявяване на онлайн консултация, Вие следва да попълните следните задължителни полета във формата за поръчка:

• Име

• Фамилия

• Телефон

• Имейл адрес

При попълване на задължителните полета, Вие преценявате дали да въведете коректни и актуални данни. В случай че решите да посочите изцяло или частично неверни или несъществуващи данни, Ви уведомяваме, че Дружеството не носи отговорност при невъзможност за осъществяване на контакт с Вас, респективно при невъзможност за предоставяне на заявената услуга.

Личност и семейство

Тази секция на Сайта се отнася до предоставяните от Дружеството услуги свързани с прекратяване на граждански брак. 

При заявяване на услуга от секция „Личност и семейство“, Вие следва да попълните следните задължителни полета във формата за поръчка:

• Име

• Фамилия

• Телефон

• Имейл адрес

При попълване на задължителните полета, Вие преценявате дали да въведете коректни и актуални данни. В случай че решите да посочите изцяло или частично неверни или несъществуващи данни, Ви уведомяваме, че Дружеството не носи отговорност при невъзможност за осъществяване на контакт с Вас, респективно при невъзможност за предоставяне на заявената услуга.

Предоставянето, обработването и съхранението на документи, свързани с изпълнение на заявени от Вас услуги в секция „Личност и семейство“, се осъществява само след сключването на отделен договор между Вас и Дружеството. 

Недвижими имоти

Тази секция на Сайта се отнася до предоставяните от Дружеството услуги свързани с правна помощ и съдействие относно недвижими имоти. 

При заявяване услуга от секция „Недвижими имоти“, Вие следва да попълните следните задължителни полета във формата за поръчка:

• Име

• Фамилия

• Телефон

• Имейл адрес

При попълване на задължителните полета, Вие преценявате дали да въведете коректни и актуални данни. В случай че решите да посочите изцяло или частично неверни или несъществуващи данни, Ви уведомяваме, че Дружеството не носи отговорност при невъзможност за осъществяване на контакт с Вас, респективно при невъзможност за предоставяне на заявената услуга.

3. Цели за обработване на лични данни

„ПРАВЕН КОНСУЛТАНТ ЕООД“  събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в Условията за ползване на Услугите, които могат да бъдат:

• Цели, необходими за сключването и изпълнението на договора за предоставяне на Услугите между Вас и „ПРАВЕН КОНСУЛТАНТ ЕООД“ ;

• Цели за предоставяне на услуги на „ПРАВЕН КОНСУЛТАНТ ЕООД“ във Ваша полза

• Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие;

• Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на „ПРАВЕН КОНСУЛТАНТ ЕООД“ .

Сключване и изпълнение на договор

Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договора между Вас и „ПРАВЕН КОНСУЛТАНТ ЕООД“ , включително необходимото за това обработване на данни при извършване на поръчка и дейностите по предоставяне на Услугите, достъпни чрез Сайта. В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на Услугите и/или уведомяването Ви за промени в предоставяните Услуги. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

Легитимен интерес

Това са цели, свързани със законни интереси на „ПРАВЕН КОНСУЛТАНТ ЕООД“   и/или трети лица:

• Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на Услугите, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия.

• Откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на Услугите.

• Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Услугите.

• Приемане и обработване на получени запитвания, искания и друга кореспонденция;

• Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на „ПРАВЕН КОНСУЛТАНТ ЕООД“ , включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Законови задължения

Целите, свързани със спазване на законови задължения на „ПРАВЕН КОНСУЛТАНТ ЕООД“ , включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на „ПРАВЕН КОНСУЛТАНТ ЕООД“, да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. под. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Изрично съгласие

Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

4. Срок на съхранение на Вашите лични данни

По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни до приключване на изпълнението на заявената от Вас Услуга, достъпна на Сайта, или до изпълнението на всички права и задължения по сключен между Вас и Дружеството договор за предоставяне на специфична услуга. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация. Ние ще отговорим на това искане като ще Ви информираме  в случай, че запазим определена информация, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

5. Предоставяне на Вашите данни

5.1 Дружеството не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв начин освен в описаните в тази Политика, Условията и предвиденитe в закона случаи.

5.2. Трети лица

Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: 

  • когато това е предвидено в закон; 
  • ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; 
  • когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; 
  • когато това се налага за защитата на права и законни интереси на Дружеството и/или други потребители на Услугите.

5.3. Промяна на собственост

В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

6. Вашите права свързани с личните Ви данни.

Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни.

6.1 Допълнителна информация за упражняване на права във връзка с Вашите лични данни.

За да упражнявате правата си, можете да се свържете с нас като използвате данните за контакт, посочени по-долу. Моля, вземете предвид следното, ако желаете да упражните тези права:

Самоличност. Ние подхождаме сериозно към поверителността на всички записи, съдържащи лични данни. Поради тази причина, ви молим да ни изпратите Вашите искания относно тези записи като използвате адреса на електронната Ви поща. В противен случай, ние си запазваме правото да проверяваме Вашата самоличност като изискваме допълнителна информация за потвърждаването ѝ.

Такси. Ние няма да налагаме такса за упражняване на каквито и да е права по отношение на Вашите лични данни, освен когато искането Ви за достъп до информация е без основание, многократно или излишно се повтаря, в който случай ще таксуваме разумна сума. Ще Ви информираме за евентуални приложими такси, преди да разгледаме искането Ви.

Срок за отговор. Дружеството отговаря на всички получени валидни искания в рамките на един месец, освен когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отговорим в срок до два месеца, за което ще бъдете предварително уведомени. Възможно е да Ви помолим за уточнения свързани с точните данни, от които се нуждаете, с цел по-бързо и качествено изпълнение на задълженията ни.

Права на трети страни. Дружеството няма да отговаря на искане, ако то засяга  законните права и свободи на други субекти на данни.

6.2 Видове права и тяхното описание

Можете да поискате:

Достъп

• да потвърдим, че ние обработваме Вашите лични данни;

• да предоставим копие от тези данни;

• да Ви предоставим информация относно Вашите лични данни, като например данните, които ние имаме, как ги използваме, на кого ги разкриваме, дали ги предаваме в чужбина и как ги предпазваме, колко дълго ги пазим, какви права имате, как можете да подадете жалба, къде сме придобили Вашите данни, доколкото информацията вече не Ви е била предоставена посредством Политиката.

Поправяне

Можете да поискате поправка или допълване на  Ваши неточни или непълни лични данни.

Възможно е да се опитаме да удостоверим неточността на данните, преди да ги коригираме.

Изтриване на данни

Вие можете да ни помолите да изтрием Вашите лични данни, в следните случаи:

• те вече не са необходими за целите, за които са били събрани; 

• Вие сте оттеглили вашето съгласие (ако обработването на данните се основава на съгласие); 

• упражнявате законно право на възражение; 

• данните са били незаконно обработвани; 

• е налице правно задължение в тази връзка.

Дружеството няма задължението да уважи Вашето искане за изтриване на личните ви данни, ако обработването им се изисква:

• за да се изпълни законово задължение;

• за да се установи, упражни или защити правна претенция;

Ограничаване на обработването на данни

Можете да поискате да ограничим обработването на Вашите лични данни, в случай че:

• тяхната точност се оспорва, за да имаме възможност да удостоверим тяхната точност; 

• обработването е незаконно, но Вие не желаете данните бъдат изтрити; 

• те вече не са необходими за целите, за които са били събрани, но ние все още имаме нужда да установим, упражним или защитим правна претенция; 

• Вие вече сте упражнили правото на възражение и проверявате дали доминирането на нашите права все още е налице.

Ние можем да продължим да използваме Вашите лични данни в резултат на искане за ограничение:

• ако имаме Вашето съгласие; 

• за да се установи, упражни или защити правна претенция; 

• за да се защитят правата на „ПРАВЕН КОНСУЛТАНТ“ ЕООД или на друго физическо или юридическо лице.

Преносимост на данните

Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка, ако обработването се основава на Вашето съгласие или на сключването на договор с Вас и обработването се извършва с автоматично средство.

Право на възражение

Можете да възразите по всяко време поради причини, свързани с Вашата конкретна ситуация, срещу обработването на Вашите лични данни, основано на нашите законни интереси, ако считате че Вашите основни права и свободи доминират над тези интереси.

Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване

Имате право да не бъдете обект на на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

При предоставяне на Услугите в Сайта не се използват технологии, попадащи в тази категория.

Право на оттегляне на съгласие

Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

Право на жалба

Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Без да се засяга правото ви да се свързвате с надзорния орган по всяко време, моля свържете се с нас предварително и ние Ви обещаваме, че ще положим максимални усилия, за да разрешим проблемите ви по взаимно съгласие.   

7. Точност на информацията

Дружеството  не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

8. Данни за контакт с нас

Напомняме ви, че можете да се свързвате с „ПРАВЕН КОНСУЛТАНТ“ ЕООД по всяко време като изпращате своето искане до него по един от следните начини:

по електронна поща до адрес: office@pravenkonsultant.com или

по обикновена поща или куриер до адрес: гр. София, ул. „Ген. Паренсов“ 53, ет.3.

error: Съдържанието е защитено!