fbpx

Данъчна проверка

Данъчните проверки са различни по вид и могат да бъдат извършени както на физическо, така и на юридическо лице. Чрез тях се осъществява данъчно-осигурителен контрол. В рамките на производството органите по приходите установяват спазването на данъчното или осигурителното законодателство.

Данъчни проверки за установяване на факти и обстоятелства

Тези производства са регламентирани в чл.110 ДОПК.

За разлика от ревизиите проверките не са способ за установяване на данъчни задължения. Те са форма за осъществяване на контрол от страна на данъчните органи за спазването на данъчното и осигурителното законодателство. Също така контролират правилното и законосъобразно изчисляване и деклариране на данъчните задължения.

Какво следва, ако при извършването на данъчна проверка се установи разминаване между дължим размер на данъчните задължения и декларирания такъв?

  1. преминава към производство по данъчна ревизия с цел установяване на съответните задължения или
  2. данъчно-задълженото лице бива поканено (чл.103 ДОПК) да подаде коригираща декларация, като декларира правилния вид и размер на данъчните си задължения.

Данъчни проверки по прихващане и възстановяване

Този вид проверки се извършват, когато са налице недължимо платени или събрани суми за данъчни задължения. Те могат да включват и задължения за осигурителни вноски, както и други публични задължения.

Проверката се извършва по инициатива на данъчните органи (служебно) или по писмено искане на данъчно-задълженото лице.

Проверката приключва с издаването на Акт за прихващане и възстановяване (АПВ). С АПВ се възстановяват на данъчно-задълженото лице недължимо платените суми или се отказва възстановяването им.

Подлежат ли на обжалване Актовете за прихващане и възстановяване?

Актовете за прихващане и възстановяване могат да се обжалват по реда, по който се обжалват ревизионните актове. Срокът е 14 дни от връчването на акта. Органът, пред когото се обжалват, е директорът на Дирекция „ОДОП“ на НАП.

Насрещни проверки

Насрещната проверка е способ за доказване на определени факти и обстоятелства по вече съществуващо производство ,Такива са производствата по проверка или ревизия.

Насрещната проверка представлява събирането на информация (най-често под формата на обяснения или деклариране на определени обстоятелства) и/или предоставянето на документи от трето, неучастващо в основното производство, лице.

Третото лице, при което се извършва насрещната проверка, най-често е по някакъв начин свързано лице или контрагент (партньор, страна по определена сделка / доставка) на проверяваното лице.

Насрещната проверка има за цел чрез информацията, предоставена от третото неучастващо лице, да се потвърдят или отхвърлят посочени (декларирани) обстоятелства от страна на проверяваното или ревизираното лице.

Насрещната проверка е спомагателна процедура на основното производство спрямо проверяваното или ревизираното лице. Тя няма за своя задача да се извърши проверка на третото лице за спазването на данъчното и осигурителното законодателство от него самото. Насрещната проверка е винаги във връзка с цел установяването на факти и обстоятелства, относими единствено към проверяваното лице в основното производство (проверка или ревизия).

С какво можем да Ви помогнем

Текущата юридическата помощ и съдействие при данъчни проверки, включително при издаване на заповед за възлагане на ревизия, са от съществено значение за крайния резултат на производството.

От първостепенн важност са както обясненията, така и доказателствата, които се предоставят на органите по приходите.

Опитът ни позволява да предвидим възможните проблеми и да изградим максимално ефективна стратегия за тяхното разрешаване.

Имате нужда от съдействие?


Запознайте се със специално разработената ни услуга:

  • Текущо съдействие при проверка/ревизия от НАП

Съдействие при проверка

error: Съдържанието е защитено!