fbpx

Развод - Какво трябва да знаете и как можем да ви помогнем

Кантората ни е специализирана в областта на семейното право, в частност и в бракоразводните дела.
Имаме богат опит и разбираме особения характер на този вид дела.
Отнасяме се с особено внимание към личния елемент на казуса и се стремим да окажем нужното съдействие и подкрепа за успешното му разрешаване.

Знаем, че в интернет има много информация относно развода, но често тя е непълна, а може да бъде и объркваща. Затова сме създали тази страница със съвети, практическа информация и специализирани юридически услуги, които са изцяло насочени към индивидуалните нужди и различните житейски ситуации.

Разбираме, че разводът е жизнено важен и юридически сложен момент. Опитът ни в тази област ни помага да оказваме на нашите клиенти ефективно и професионално съдействие през целия процес. Работим въз основа на взаимно доверие и лично отношение, за да постигнем желания краен резултат. 

Какво следва да направи човек, ако в семейните му отношения се е стигнало до решение за развод

Ако човек е взел самостоятелно или съгласувано решение за развод или съпругът му желае раздяла, първото и най-важно нещо е да се потърси информация от адвокат. Дори първоначално под формата на консултация. Необходимо е да се запознае в детайли с последиците и възможните решения по всички други задължителни за съда въпроси, освен прекратяването на брака.

След това е необходимо да се проведат разговори между съпрузите, в които да се уточни дали е възможно разводът да премине по взаимно съгласие – дали могат да постигнат такова по всички задължителни въпроси. Тези разговори могат да се проведат и в присъствие на бракоразводен адвокат, под формата на медиация, за да се избегне дългата и неприятна процедура за развод по исков ред.

 

Какво задължително не трябва да се прави

Категорично не трябва да се взимат прибързани и необмислени решения – преустановяване на комуникация, преместване на деца и лишаване на другия съпруг от възможността да ги вижда, подаване на искови молби без провеждане на разговор.

При наличие на деца от брака е изключително важно по възможност да се запази добрата комуникация между съпрузите и да се избягва всякакво допълнително обтягане на отношенията.

Човек не трябва да се предоверява на информация от интернет, форуми, приятели и познати. Тя може да бъде полезна, но често може и да навреди. Семейните отношения са лични и строго индивидуални. Към всеки казус следва да се подхожда с внимание към детайлите и специфичните особености.

Каква е процедурата по развод в България

Семейният кодекс и Гражданско-процесуалният кодекс регламентират видовете развод, основанията и процедурата за прекратяване на брака посредством този метод. Уредени са два начина:

 • Развод по взаимно съгласие
 • Развод по исков ред

В първия случай се депозира обща молба от страна на съпрузите до съда за допускане на развод по взаимно съгласие. Във втория един от двамата съпрузи предявява самостоятелен иск. Долу можете да прочетете малко повечеподробности за всеки един от двата метода:

Развод по взаимно съгласие

Най-лесният и бърз начин да се прекрати брак е чрез развод по взаимно съгласие.  За да се започне производството, първо следва да се постигне съгласие относно местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, режима на личните отношения, размера на издръжката за децата, ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име.

Процедурата обичайно протича леко. Съдът допуска развода, след като се увери, че решението на съпрузите е окончателно и непоколебимо. Необходимо е споразумението относно горните обстоятелства да не противоречи на закона и да е в интерес на децата. Всичко за развода по взаимно съгласие можете да прочетете тук.

Развод по исков ред

Най-често срещаните причини за стартиране на процедура за развод по исков ред е невъзможност на съпрузите да постигнат съгласие относно посочените по-горе въпроси, като обикновено най-проблемите пунктове са свързани с упражняването на родителските права и имуществените отношения. Възможно е също така единият от съпрузите да не желае да се разведе или двамата да нямат връзка помежду си, за да уредят прекратяването на брака чрез развод по взаимно съгласие.

 Съгласно Семейния кодекс всеки съпруг също така може да поиска развод, когато бракът е дълбоко и непоправимо разстроен.       

Тук процесът е състезателен и на практика двамата съпрузи се  изправят един срещу друг в съдебната зала. При развода по исков ред съдът, въз основа на всички събрани по делото доказателства и съобразно интересите на непълнолетните деца, постановява решение, с което разрешава спорните между страните въпроси. Всичко за развода по исков ред можете да прочетете тук.

Основни грешки, които могат да усложнят развода

При развода често се допускат грешки, които могат да усложнят процеса и да имат негативни последици за всички засегнати страни. Важно е да сте информирани и да избегнете тези грешки, за да преминете през производството безпроблемно.

1. Неправилно управление на емоциите

Една от най-честите грешки е да се допусне емоциите да преобладават над разума. Натрупаните негативни преживявание могат да доведат до неразумни решения и избухване на конфликти. Важно е да се запази хлднокръвие и ситуацията да се разгледа обективно. По този начин се взимат най-добрите решения за всички страни.

2. Недостатъчна комуникация и сътрудничество

Отказът от комуникацията и сътрудничеството с другата страна може да затрудни процеса на развод. Важно е да се стремите към открит диалог и да търсите компромисни решения. Чрез разумна комуникация можете да създадете по-приятна и спокойна атмосфера и да намерите взаимно приемливи решения.

3. Неправилно разбиране на финансовите аспекти

Игнорирането или недостатъчното разбиране на финансовите аспекти при развод може да доведе до сериозни проблеми в бъдеще. Важно е да се разберат ясно правата и задълженията по отношение на имуществото, алиментите, общите финанси и други финансови въпроси. Консултирането с опитен юрист е от съществено значение, за да се гарантира справедливо и устойчиво уреждане на имуществените въпроси.

4. Участие на децата в процеса

Въвличането на децата в спорове, използването им като инструменти или излагането им на конфликтни ситуации са сериозни грешки. Децата трябва да бъдат защитени и да им се осигури стабилност и подкрепа по време на развода. Важно е да се намери баланс между родителските права и интересите на децата, като се работи в полза на техните блага.

5. Отлагане и пренебрегване на правни съвети и помощ

Често се допуска грешката да се отложи или пренебрегне получаването на правни съвети и помощ от адвокат. Независимо от сложността на случая, е от съществено значение да имате квалифицирани юристи до Вас, които да Ви предоставят правилния съвет и да Ви помагат през целия процес на развода.

Как адвокатът може да помогне и нужен ли е изобщо адвокат при развод

В България не е задължително да се използват услугите на адвокат при развод. Опитът ни показва, че въпреки това той може да бъде ценен партньор в подобна ситуация.              

Това е така поради няколко причини. На първо място в чисто човешките, извънсъдебни отношения, адвокатът може да съдейства и да бъде медиатор в диалога между съпрузите. В резултат може да бъде постигнато съгласие по всички или по по-голямата част от спорните въпроси. Той е и този, който най-добре:

 • може да разясни всички положителни и отрицателни страни на двете процедури по развод
 • може да обясни на разбираем език кои са наистина важните въпроси за решаване
 • може да разясни всяка правна и житейска последица от взетите решения - какви са законовите последствия, какво става с родителските права, семейното жилище, банковия кредит, общата фирма, издръжката, придобитите имоти, коли, промяната на имената, вината и др.
 • може да помогне на съпрузите да постигнат съгласие и да избегнат спорове в съда
 • може да посочи кои са приоритетните въпроси, които трябва да се решат преди бракоразводното дело, и кои могат да се дискутират след приключването му 
 • може от чисто житейска гледна точка да припомни на родителите, че независимо от техните отношения, най-важно е съхранението на емоционалното състояние на децата и предпазването на крехката детска психика от излишни емоционални травми 

От друга страна, всяко съдебно дело, било то и развод по взаимно съгласие, е съпроводено от множество дейности и процеси - съдебни заседания,  размяна на съдебни книжа, справки в съда и др. Всички тези дейности са непознати и в голяма степен неразбираеми за хората. Те са предмет на професионалната дейност на адвоката. Той знае точно кога, точно какво и как е нужно да се направи, за да протече всичко безпроблемно.       

С какво още може да Ви помогне       

Адвокатът улеснява процедурата по развод по взаимно съгласие до такава степен, че страните просто подписват документите. За тях остава само справянето с чисто житейските и емоционални въпроси.              

При развода по исков ред съпругата или съпругът получава важен съюзник в тежка и продължителна процедура. Процедура, която включва разпит на свидетели, изслушване на родители и деца, експертизи и др. В този случай адвокатът снема от плещите на клиента тежестта на писането на искова молба, подаването на отговори и други молби, преценката за нужните експертизи, разпит на вещи лица, представяне и оспорване на доказателства, предоставя му познанията си за материалните и процесуалните норми и много други. Може да се каже, че използването на адвокатски услуги в този вид процес е не просто препоръчително, а задължително.

Как да  изберете бракоразводен адвокат

Правилният адвокат е този, който има опит, знания и желание да работи по Вашия казус. Този, който полага усилия да постигне най-бързия и безпроблемен изход от ситуацията, дори това да означава  еднократно ползване на услугите, както е при развод по взаимно съгласие.

Разводът по исков ред е по-„изгоден“ от финансова гледна точка за адвоката, но не и за клиента. Затова е важно да се обърне внимание дали адвокатът предлага всички възможни варианти, или директно насочва процеса към предявяване на иск. Правилният адвокат отговаря на въпросите изчерпателно и на разбираем език, съветва не само юридически, но и житейски. Споделя опита си и Ви оставя с усещане, че знаете какво Ви предстои и можете да му имате пълно доверие. Ще бъде искрен и ще Ви информира, когато не сте прави за нещо и/или няма юридически аргументи да го постигнете. 

Със съпругата ми бяхме разделени повече от три години и отлагахме развода, тъй като не мога да пътувам, понеже съм извън България и работата не ми позволява. Само тук не само ми обърнаха внимание, за да ме консултират, но и свършиха цялата работа по делото. Признателни сме ви- и аз, и вече бившата ми съпруга.

Ст.Ст.

Всичките документи бяха изготвени само след около 2 часа като направих поръчката. Доволен съм от бързината и вниманието, които получих.

Драгомир Димитров

Консултантът, който ме прие, беше изключително внимателен и деликатен. Даде ми ценни насоки как да реша проблема най-вече с придобитите по време на брака ми имоти, които се водеха по равно на мен и съпругът ми. Сърдечно благодаря!

М. Стоянова

Най-добрата опция за развод, даже не беше нужно да се виждам пак с мъжа ми 😀 подписахме си отделно документите и само аз отидох на делото.

Доволен клиент :)

Сърдечно благодаря! Благодарение на кантората ми беше присъдено семейното жилище, което беше най-важно за мен, освен самия развод, разбира се.

Иван Николов

Много благодаря за професионализма и човещината от служителите на кантората. Разводът ми беше започнал по иск на съпругата ми, но благодарение на отношението и съветите на адвокатите успяхме да се разберем и завършим по взаимно съгласие.

Кр. Велчов

Първоначално реших че може и двамата да не се явяваме..после ми разясниха, че чак толкова хубави неща още не могат да се случат в България, но и възможността поне единия да не се разкарва за делото си е голямо предимство. Определено съм доволен и препоръчвам на хората, които живеят в чужбина и искат да си спестят време и пари.

Цветин Найденов

Много съм благодарна за всеотдайното отношение на адв. Антонова. Благодарение на нейния професионализъм успяхме да постегнем спогодба по всичките въпроси на развода, който беше започнал по искова молба.

Николета М.

Невероятни специалисти! През цялото време се бориха делото да приключи по възможно най-добрият начин за мен! Благодаря Ви от сърце!

Биляна

След години тежък семеен живот и постоянни заплахи от страна на съпруга ми,че ще ми вземе децата, благодарение на Вас успях да се разведа и децата ми да останат да живеят с мен. Истински професионалисти!

Гергана Любомирова

Как можем да Ви съдействаме при развод

Семейното право е сред основните сфери на дейност в кантората ни. През годините сме натрупали солиден опит по разнообразни семейни казуси и познаваме в детайли спецификата на тази материя. Личният елемент  в нея предполага особено внимание към всеки детайл, както и решения, които са подходящи не само юридически, но и житейски.

Стремим се към максимално достъпни, точни и ясни  юридически съвети. Съчетаваме експертните знания със с нужната емпатия и индивидуален подход, за да гарантираме най-доброто възможно решение за Вас и Вашето дете.

Можем да предоставим съдействие по всички казуси свръзани с прекратяване на брака. Обичайно започваме с провеждане на консултация, сед което обсъждаме възможностите за споразумение по спорните въпроси. Понякога се налага спорът да бъде разрешен в исково производство, за което е необходимо изготвяне на солидна защитна стратегия.

Независимо от сложността на житейския казус, ние ще Ви помогнем да го разрешите юридически. 

Когато избирате нас, можете да очаквате:


 • Индивидуално обслужване и подкрепа през целия процес.
 • Юридически съвети, съобразени със специфичните Ви нужди и обстоятелства.
 • Защита на Висшия интерес на детето при уреждане на отношенията с родителите.
 • Пълна конфиденциалност и спазване на най-високите стандарти за етика и професионализъм.

Заявете консултация

Свържете се с нас

 

error: Съдържанието е защитено!