fbpx

Трудово право

Консултациите и правното съдействие по трудово право се извършват с квалифицираното съдействие на адвокати специалисти в областта на трудовото и гражданското право. Консултациите ни са насочени предимно към нуждите на работодателите в съответствие с действащите международни актове, вътрешното законодателство и правото на Европейския съюз.

Консултациите и правните ни съвети в областта на трудовото право в частност включват 

Консултации по всички трудовоправни въпроси

Изграждане на организационната структура на работодателя

Изготвяне на вътрешни актове на работодателя

Изготвяне и редакция на постоянни и временни трудови и граждански договори

Изготвяне на договори за обучение

Споразумения за неизвършване на конкурентна дейност и за конфиденциалност

Прекратяване на трудови правоотношения с и без предизвестие от работодателя и служителя

Консултации в областта на лизинг на работна сила

Получаване на разрешения за работа на чужди граждани в България

Процедура за издаване на Синя карта на ЕС

Процесуално представителство по трудовоправни дела

Основни въпроси свързани с прекратяването на трудов договор

Кога и как можете да прекратите трудовия договор на работник/служител?

Най-благоприятният случай е този, в който служителят инициира прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие.

Служителят може да отправи към Вас предложение за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие. Работодателят също може да отправи предложение за прекратяване на трудовия договор. В случай че служителят се съгласи, се подписва споразумение за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие, а договорът се прекратява, считано от уговорената в споразумението дата.   

Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение:

Работодателят има право да отправи предложение до служителя за прекратяване на трудовия му договор, като му предложи обезщетение, което е в размер не по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение. Страните могат да уговорят и по-голям размер на обезщетението. Служителят не е длъжен да приеме предложението. 

Как се прекратява трудов договор с предизвестие?

Имате право да прекратите трудовия Ви договор като  отправите писмено предизвестие до работника/служителя в посочените в чл. 328 от Кодекса на труда основания. Срокът на предизвестието е 30 дни за безсрочни (освен ако не сте договорили друг срок, който не може да надвишава 3 месеца)  и 3 месеца за срочни трудови договори.

Има случаи, в които не можете да отправите такова предизвестие, без да е дадено предварително разрешение на инспекцията по труда - по време на ползването на отпуск, независимо от вида на отпуска (платен годишен, неплатен, поради временна неработоспособност и т.н.) или в други случаи, в зависимост от статута на работника/служителя (майка на дете до 3-годишна възраст, трудоустроен и др). В тези случаи се прилага закрилата при уволнение по чл. 333 КТ.

Може ли да прекратите трудовия договор на работника/служителя, преди да изтече предизвестието?

Като работодател имате право да прекрати трудов договор на работник/служител и преди да изтече срокът на връченото предизвестие, но в този случай трябва да заплатите обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за неспазения срок на предизвестието.  Съгласието за неспазване на предизвестието е без значение за задължението за заплащане на обезщетението.

Работник/служител може да прекрати трудовия си договор с предизвестие в същите срокове, без да е необходимо да посочва основание за това.

Може ли работодателят Ви да прекрати трудовия Ви договор без предизвестие?

Разпоредбата на чл. 330 КТ установява правото на работодателя да прекрати трудовия договор на работника или служителя без предизвестие. Това може да стане с писмено волеизявление отправено до него. Причините, при наличието на които той има право да прекрати договора са изчерпателно посочени в закона. Те са свързани с личността и поведението на работника или служителя. Работодателят е длъжен да посочи конкретното правно основание за прекратяването. В този случай няма значение дали договорът  е сключен като безсрочен или сроченен.

Има ли право трудовият договор да бъде прекратен без предизвестие от работодателя?

При наличие на някое от изчерпателно изброените в чл. 330 КТ  основания за прекратяване на трудовия договор, можете да предприемете това действие без да отправяте предизвестие до работника или служителя.  На посочените основания може да бъде прекратен както безсрочен, така и срочен трудов договор. Можете да упражните правото си  чрез едностранно волеизявление, направено в писмена форма.

Тъй като прекратяването е без предизвестие, моментът на прекратяване на договора съвпада с момента на получаването от работодателя на писменото изявление на работника или служителя.

Дисциплинарни наказания

Дисциплинарните наказания, които може да налага работодателят, са:

забележка, предупреждение за уволнение и уволнение.

Работодателят, в зависимост от вида нарушение и неговата степен на увреждане, преценява кое от наказанията да наложи в конкретния случай. Понякога първо преминава през по-леко наказание-забележка или предупреждение за уволнение, а може и направо да наложи най-тежкото сред тях - дисциплинарното уволнение.

Какъв е редът?

Работодателят констатира извършените нарушения посредством издаването на протокол, в който се описва датата, нарушението, нарушителя и вредите, ако са настъпили такива. Протоколът се подписва от работодателя и от двама свидетели. Тези протоколи са необходими и са подготвителна стъпка преди издаването на заповедта за уволнение. Те се използват като доказателство за извършените нарушения, в случай на обжалване на заповедта от Ваша страна.

Дисциплинарните наказания се налагат от работодателя с писмена заповед, която трябва да е мотивирана.  Освен това заповедта трябва да съдържа следните реквизити:

 • данни за нарушителя
 • пълно описание на извършеното нарушение- при какви обстоятелства и как е осъществено
 • кога и в какъв период  е извършено нарушението
 • какво дисциплинарно наказание се налага
 • кои разпоредби от закона са нарушени и какви са законовите основания за налагането на наказанието

Липсата на който и да е от изброените реквизити е основание за обявяване на заповедта за незаконосъобразна от съда, ако бъде обжалвана.

Работодателят може да наложи наказание дисциплинарно уволнение при извършване на следните действия от Ваша страна:

 1. Три закъснения или преждевременни напускания на работа, всяко от които е не по-малко от 1 час,  в рамките на 1 календарен месец.
 2. Неявяване на работа в рамките на 2 последователни дни
 3. Системно нарушаване на трудовата дисциплина
 4. Злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни за него сведения
 5. Ощетяване на клиентите от работника или служителя чрез измама в качество, тегло, цена на предлаганата стока или услуга –нужно е в случая да има подадени сигнали от клиенти
 6. Участие в хазартни игри чрез телекомуникационни средства на предприятието
 7. Други тежки нарушения на трудовата дисциплина

Как се налагат дисциплинарни наказания?

Отправяне на писмена покана за обяснения

След като работодателят установи извършеното нарушение, трябва да отправи писмена покана, с която дава срок да изложите в устна или писмена форма своите обяснения по случая.  Без изпращане на подобна покана, съответно без да приеме обясненията на работника/служителя , заповедта за уволнение не може да се издаде, а ако все пак е издадена, тя ще е незаконосъобразна и може да бъде отменена от съда.

За работодателят съществува и срок при пропускането на който той не може да наложи дисциплинарно наказание - 2 месечен срок от узнаване за извършеното нарушение, но не по-късно от 1 година от извършването му.

Закрила при уволнение

В някои случаи законът предвижда закрила при уволнение. Това е Ваше трудово право, гарантирано от Инспекцията по труда.

Въпросната закрила се прилага за определени основания и съответно за определена категория работници. Тя е предварителна, защото работодателя, преди да издаде заповедта за уволнение, е задължен да вземе предварително разрешение от Инспекцията по труда. Ако липсва подобно разрешение или заповедта за уволнение е издадена преди получаването му, съдът само на това основание ще отмени уволнението като незаконно.

При спазване на горните изисквания работодателят Ви следва да изготви заповедта и да Ви я връчи.

Как се връчва заповедта за уволнение и можете работникът или служителят да откаже да я подпише?

Заповедта за уволнение се връчва лично на работника/служителя срещу подпис. Ако откаже да я подпише можете да постъпите по един от следните начини:

 • Заповедта се прочита в присъствие на двама свидетели и изготвя протокол, в който се отбелязва, че работникът или служителят се е запознал със съдържанието на заповедта и отказва да я подпише.
 • Изпраща я на адреса на работника или служителя с препоръчано писмо с обратна разписка. За дата на връчване се смята датата, отбелязана на обратната разписка.

Как да се защитите от незаконно уволнение?

Можете да предявите следните искове, за които не дължите държавна такса:

 • Иск за признаване на уволнението за незаконно и искане за неговата отмяна.
 • Иск за възстановяване на работа  - ВАЖНО! В 14 дневен срок от постановяване на съдебното решение, с което сте възстановени на работа, сте длъжни да се явите на работа. Ако не го направите, трудовият договор се счита за прекратен и няма да имате възможност да се възползвате от съдебното решение. В случай, че работодателят откаже и не Ви допусне да се върнете на работа, той ви дължи обезщетение за срока на недопускане.
 • Иск за обезщетение за времето, през което работникът е останал без работа поради признатото за незаконно уволнение. Обезщетение може да се иска за не повече от 6 месеца.
 • Иск за промяна на основанието, на което е извършено уволнението.

Имате нужда от съдействие?


Нашият екип има богата експертиза във воденето на дела за отмяна на незаконно уволнение, както и за искове за изплащане на дължими суми от работодателя. 

Не се колебайте да ни пишете или да се свържете с нас по един от посочените във формата за контакти начини.


Свържете се с нас