fbpx

Данъчни консултации

Консултациите по данъчното право са една от основните дейности на кантората . Адвокатите ни са специализирани в предоставянето на данъчна защита и консултации по данъчни въпроси във всички сфери на данъчното право. Навременното консултиране осигурява превенция и е основен фактор за успешна защита на вашите права и законни интереси.

Какви услуги предлагаме?

Общи данъчни консултации при облагане

Данъчни консултации за облагането на физическите лица по ЗДДФЛ (Закон за данък върху доходите на физическите лица).


Данъчни консултации за облагането на юридическите лица по ЗКПО (Закон за корпоративното подоходно облагане).


Данъчни консултации за облагането с ДДС по ЗДДС (Закон за данъка върху добавената стойност).


Консултации за облагането с акциз по ЗАДС (Закон за акцизите и данъчните складове).

Данъчни консултации за облагане при сделки

Данъчни консултации за облагането при вътреобщностни доставки и вътреобщностни придобивания в рамките на ЕС (ВОД и ВОП).


Данъчни консултации за режимите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО).


Данъчни консултации при сделки с недвижими имоти.


Данъчни консултации при различните видове търговски сделки.


Консултации за данъчните аспекти при прехвърляне на активи на дружества.

Данъчна консултация при проверка от НАП

Данъчна консултация при данъчни регистрации

С какво можем да Ви съдействаме

Ако започвате търговска дейност или вече развивате такава, но не ползвате юридическа помощ в областта на данъчното законодателство, изправени сте пред казус, свързан с данъчно право, дейността Ви е обект на проверка или ревизия, въвлечени сте в досъдебно производство или друга хипотеза и смятате, че можете да ни се доверите в толкова специфична и сложна материя, свържете се с нас.

Ще получите обратна връзка по запитването си в рамките на 24 часа.

Имате конкретни въпроси?


Ако имате нужда да получите отговор на въпроси по принципни законови положения от сферата на данъчното право или по конкретен казус, използвайте услугата ни:

„Консултация по данъчно право“


Научете повече