fbpx

Оспорване на произход от майката

Какво е произход на дете от правна гледна точка?

Произходът е биологичната връзка на детето и неговите родители.  Разгледана от позицията на детето, тази биологична връзка се нарича произход. Разгледана от позицията на родителите, тя се нарича майчинство или бащинство. Произходът е биологична връзка, която законът свързва с правни последици. Произходът стои в основата на родството. Т.е. естественото отношение между родители и деца е превърнато в правно отношение. Съдържанието на това правоотношение се състои от взаимни права и задължения.

Какви са основните принципи при установяване и оспорване на произход на дете?

  • Начало на кръвната връзка като източник на правоотношенията.
  • Равноправие на брачните и извънбрачните деца – бстоятелството дали родителите са сключили брак е без значение за правата и задълженията. Меродавен е биологичният произход.
  • Принцип на истинността – Законът се стреми да се установи действителният произход на детето.
  • Принцип на стабилността – Изразява се в относителна непроменяемост на вече установен произход на детето. Броят на лицата, които могат да установят или да оспорят произход на едно дете е ограничен от закона.

Установяване и оспорване на произход от майката?

Произходът от майката се определя при раждането на детето. За майка на детето се счита жената, която го е родила, включително при асистирана репродукция /инвитро оплождане/. Установеният с акт за раждане произход може да бъде оспорен от изчерпателно изброен в чл. 60, ал.3 от Семейния кодекс лица. Това са:  детето, жената, посочена в акта като майка, от нейния съпруг, от жената, която претендира, че е майка на детето, и от мъжа, който претендира, че детето е родено от неговата съпруга. Произходът от жената, родила детето при асистирана репродукция, не може да бъде оспорван на това основание.

В законодателството не е предвиден срок, в който искът за оспорване на произход може да бъде предявен.  По сходен начин е регламентиран и искът за установяване на произход от майката. Право да предявят такъв иск имат детето, майката и бащата, като и в тази хипотеза искът може да се предяви по всяко време.

При нужда от съдействие или повече информация за оспорване на произход на дете или установяване произход – Свържете се с нас.

Свържете се с нас

error: Съдържанието е защитено!