fbpx

Наследство - права и задължения

Кантората ни е специализирана в разрешаването на всякакви въпроси и спорове свързани с наследственото право и произтичащите от него правни отношения - приемане и отказ от наследство, консултации, експерти правни становища и анализи, съдебни производства и др.

Основна част от предлаганите от нас услуги в областта на наследственото право

Проучване на имуществото на наследодателя

Проучване на задълженията на наследодателя

Установяване на наследници

Водене на преговори относно делба на наследство

Снабдяване с документи във връзка наследството

Приемане на наследство по опис

Отказ от наследство

Делба на наследство

Завещание – обявяване и вписване

Изготвяне на завещателно разпореждане

Консултации по всички въпроси в областта на наследственото право

Цялостно съдействие при съдебни дела по закона за наследството

Какво включва легалният термин наследство

Наследството представлява съвкупност от имуществените права и задължения на наследодателя. По наследство преминават само тези имущества, които са принадлежали на починалия приживе. Наследствената маса може да включва разнообразни по характер права. Такива са:

правото на собственост върху недвижими имоти и движими вещи;

облигационни права във връзка със сключени от наследодателя договори и вземания;

някои лични неимуществени права като правото на публикуване.

Същевременно в наследството са включени и задълженията на наследодателя. За тях  наследниците отговарят съобразно дела, който получават.

Съществуват и права и задължения, които  се погасяват със смъртта на наследодателя и не преминават по наследство. Такива са:

правото на ползване;

права и задължения по договори, сключени с оглед личността на починалия (договор за поръчка), трудов договор;

права и задължения за издръжка (те имат строго личен характер);

право на пенсия;

застрахователната сума по договор за застраховка в случай на смърт, която е в полза на трети лица.

Имате конкретен въпрос?


Не се колебайте да ни пишете или да се свържете с нас по един от посочените във формата за контакти начини.
Ще получите бърз отговор от нашия екип, първоначална консултация отновно възможностите за съдействие и разсянения при избора на подходяща услуга.


Свържете се с нас

Често задавани въпроси

Как можете да получите наследство?

Съгласно българското законодателство наследяването може да стане по няколко начина:

 1. По волята на наследодателя  (със завещание )
 2. По специалния ред определен в Закона за наследството (по закон).
 3. Възможен е и смесен вариант - например наследодателят посочва един наследник, който да получи определена част от наследственото имущество , а останалата част от наследството се разпределя по реда на закона.

Кога се открива наследството?

Наследството се открива с настъпване на смъртта на наследодателя. Това се случва на територията на последното местожителство (последния постоянен адрес) на починалия. Местооткриването на наследството има значение за определяне на компетентността на държавните органи, които могат да извършват едни или други действия във връзка с откриване на наследството.

Какви са последиците от приемане на наследството?

След като наследството бъде открито  възникват две възможности –  приемане или отказ от наследство.

Да „приемете“ наследството означава да се съгласите правата и задълженията на  наследодателя Ви да станат Ваши права и задължения.

След като веднъж приемете наследството не можете да се откажете от него в последствие. За това след откриването на наследството е необходимо да направите внимателна оценка на рисковете и при опасения от наличието на задължения, които не са Ви известни, да се консултирате с адвокат.

Законът не предвижда срок за приемане или отказ от наследството, за това не сте притиснати от времето и не е нужно да вземате прибързани решения. Единствената хипотеза, в която такъв срок може да бъде определен е ако някой от заинтересуваните лица поиска от съда да постави срок за приемане или отказ  от наследството. Ако в дадения от съда срок Вие като наследник не отговорите, губите правото си да приемете наследството.

Как да приемете наследството си?

Приемането  на наследството може да стане изрично.

Това става чрез подаване на писмено заявление пред районния съд по местооткриване на наследството. Необходимо е да бъде извършена заверка на подписа на заявлението от нотариус, а към него се прилагат и следните документи:

 • Препис-извлечение от акт за смърт;
 • Удостоверение за наследници;
 • Вносна бележка за платена държавна такса.

Приемането на наследство може да стане и мълчаливо.

Това се случва чрез извършването на действия, които категорично да  демонстрират намерение за приемане на наследството. За такива действия се приема продажбата на вещи, които попадат в наследствената маса (имот, МПС), плащане на дълг на наследодателя (данъци), иницииране на производство за делба, за да се раздели наследството между наследниците. Това най-общо казано са действия, които не бихте имали право да извършвате, преди факта на наследяването.

Важно е да знаете, че ако укриете част от наследството, се счита че сте го приели, но ще загубите правото си на дял върху укритото имущество.

Важно  е да знаете, че не можете да приемате само част от правата и задълженията, респективно само правата или само задълженията от наследството. Например не е възможно да приемете да наследите само един от включените в наследството имоти, а да се откажете от друг. Също така е необходимо да сте наясно с факта, че наследството не може да се приема под условие. Т.е не можете да заявите, че ще приемете наследството само ако в него няма задължения или само ако някой от другите наследници предприеме определени действия.

Как се приема наследство по опис?

Наследството носи както позитиви, така и негативи. То включва в себе си  и задълженията на наследодателя Ви, които след приемане на наследството стават Ваши задължения. Нещо повече, Вие ще отговаряте за тях с цялото си имущество. За да се предпазите от вероятността тежестите на наследството да засегнат личното Ви имущество, законът Ви предоставя възможността да приемете наследството по опис.

Кога можете да приемете наследството по опис?

За да приемете наследство по опис е необходимо да има вече открито наследство и да притежавате качеството наследник. На следващо място е необходимо да сте навършили 18-годишна възраст. Необходимо е и да можете да ръководите поведението си и да разбирате свойството и значението на постъпките си (да нямате назначен настойник или попечител). При наличието на тези условия Вие имате право да приемете наследството по опис. Тази процедура е задължителна ако сте  непълнолетни, малолетни или поставени под пълно или частично запрещение. В тези случаи законът задължава Вашия настойник или попечител да приеме наследството от Ваше име по опис.

Каква е процедурата?

Приемането на наследство по опис става с подаване на писмено заявление до районния съд по местооткриване на наследството.  Чрез него се заявява желанието Ви да приемете наследството по опис. Необходима е нотариална заверка на подписа на заявлението,  а при подаването му в съда към него се прилагат и следните документи:

 • препис-извлечение от акт за смърт;
 • удостоверение за наследници;
 • вносна бележка за платена държавна такса в размер на 25 лв.

Необходимо е да поискате от съда да опише наследството. Съставя се протокол, в който се описват поотделно всички вещи. Така по безспорен начин ще се знае точно какво има в наследеното имущество и кредиторите няма да могат да насочат претенциите си към имущество, което не е включено в приетото от Вас наследство. Ваше задължение е да информирате съдията за всички имоти и вещи на наследодателя, които са ви известни. Укриването на такива има тежки последствия – загуба на защитата, която ви дава приемането на наследството по опис.

В какъв срок можете да приемете наследството по опис?

За разлика от обикновеното приемане на наследство, където не сте ограничени във времето, при приемането по опис има преклузивен срок от 3 месеца. Той започва да тече от момента, в който сте научили за смъртта на вашия наследодател и може да бъде удължен само с още 3 месеца. Удължаването е възможно ако пропускът Ви се дължи на непредвидени и независещи от Вас обстоятелства. Ако все пак пропуснете този срок не губите правото си да приемете наследството по обикновения начин.  При това положение няма да можете да предпазите личното си имущество, в  случай че задълженията в наследствената маса надхвърлят активите и.

Какви са последствията от приемането на наследство по опис?

На първо място след като приемете наследството по опис Вие няма да отговаряте пред кредиторите с личното си имущество. Отговорността Ви ще бъде ограничена само до размера на приетото наследство. На следващо място ако наследодателят Ви има няколко наследници и дори само един от тях приеме наследството по опис, останалите също ще могат да се ползват със защитата на направения  опис.  Наред с правата, при приемането на наследство по опис за Вас възникват и някои задължения. Необходимо е да изпълните точно задълженията на Вашия наследодател към кредиторите. Длъжни сте и да управлявате наследеното имущество като свое, т.е да полагате за него грижите, които полагате за личното си имущество.  На последно място за Вас възниква едно ограничение – нямате право да отчуждавате наследените недвижими вещи за период от 5 години, а движимите за 3 години, освен с разрешение на районния съдия.

Важно е да знаете, че ако нарушите това ограничение, ще отговаряте за задълженията придобити от наследството с цялото си имущество.

Как се прави отказ от наследство?

В случай че не желаете да се ангажирате по никакъв начин с натрупаните от Вашия наследодател задължения, можете да се откажете от наследството. При отказа от наследство наследникът губи правата върху имуществото на наследодателя си, но и се освобождава от всички пасиви на наследството.

Кога можете да се откажете от наследството?

Отказът от наследство е възможен само след откриването на същото, т.е. след смъртта на наследодателя. Това е така, защото приживе на наследодателя, бъдещите наследници нямат никакви права върху наследствената маса. Отказът от наследство е невъзможен и след като вече сте приели наследството – изрично или мълчаливо. Отказът от наследство е неоттегляем. Както приемането, така и отказът от наследство, направен под условие, за срок или за част от наследството е недействителен – не поражда никакво действие.

Каква е процедурата?

Отказът от наследство става по точно определена процедура, която трябва да се спази, за да бъде той действителен. Необходимо е да подадете писмено заявление за отказ от наследство до районния съд по местооткриване на наследството. Съдилищата изискват подписът върху заявлението да е нотариално заверен. В закона няма определен срок за отказ от наследство. Към заявлението е необходимо да приложите следните документи:

 • препис-извлечение от акт за смърт ;
 • удостоверение за наследници;
 • вносна бележка за платена държавна такса в размер на 25 лв.

Въз основа на предприетите действия ще ви бъде издадено удостоверение за отказ от наследство. Отказът ще бъде вписан в особена книга на съда.  След приключване на процедурата Вие нито ще се ползвате от правата, нито ще отговаряте за задълженията на Вашия наследодател.

Как се извършва продажба на наследство?

След приемането на наследство (изрично или мълчаливо) за Вас възниква още една възможност – продажба на наследство.

Възможно е да продадете наследството си и без да сте го приели. В този случай самият факт на продажбата ще се счита за мълчаливо приемане на наследството. Продажбата на наследство е особен вид продажба на съвкупност от права и задължения, включени в него. Не е необходимо да се посочва какво точно включва  наследствената маса.

При този вид продажба е възможно да имате разнообразни договорки с купувача. На практика ако нямате такива, с които изрично да поемате отговрност за определени вещи, Вие не носите отговорност за състоянието на наследството и неговите компоненти. Не сте длъжни да гарантирате, че определен имот или движима вещ са част от наследството. Единственото Ви задължение е да се легитимирате като наследник – като представите удостоверение за наследници.

Важно е да знаете, че предварителната продажба на наследство е недействителна. Необходимо е наследството да бъде открито, т.е. наследодателят Ви да е починал.

Възможно е  да договорите, че ще запазите за себе си някои вещи от наследството, стига по този начин да не изменяте характера на договора. Преценката е индивидуална за всеки конкретен случай, но е важно запазената част от наследството да не надвишава по такъв начин продадената, че договорът да се превърне в обикновена продажба на няколко имота или  движими вещи.

Договорът, с който продавате наследството си, трябва да бъде в писмена форма с нотариална заверка на подписите. Размерът на таксите за сключването на такъв договор зависи от материалния интерес, т.е от стойността на наследствената маса. Договорът подлежи на вписване в Имотния регистър, от службата по вписванията по местонахождението на недвижимия имот. Ако имотите са повече от един, нужно е договорът да се впише от службата по вписванията  по местонахождението на всеки един от тях. Вписването  защитава интересите на купувача спрямо трети лица.

Ако преди сключване на сделката за продажба на наследството сте извършили някакви действия, например продали сте част от имуществото, следва да обезщетите купувача, т.к. той следва да получи цялото наследство като съвкупност. Ако пък  сте платили някое от задълженията на наследодателя, купувачът трябва да Ви обезщети, защото със закупуването на наследството той придобива и задълженията включени в него.

Свържете се с нас

error: Съдържанието е защитено!