fbpx

Брачен договор

Какво представлява брачният договор.
Кога може да се сключи и какво може да включва.
Форма и действие.

Какво е брачен договор

Брачният договор е правен инструмент, който играе важна роля в семейното право и се сключва преди или по време на брака. Той представлява споразумение между съпрузите, чрез което се регулират  имуществените аспекти на брака.

Във всяка брачна връзка съпрузите имат различни предпочитания и нужди. Брачният договор дава възможност за уреждане на взаимоотношенията по начин, който отговаря на тези индивидуални потребности.

Подписването на брачен договор представлява и превантивна мярка, която помага да се избегнат бъдещи спорове и неясноти. Той установява правила и условия, които трябва да се спазват при подялбата на имущество или решаването на определени финансови въпроси в случай на развод.

Брачният договор също така може да бъде и инструмент за защита на личните и финансовите интереси на всяка от страните. Той позволява установяване на правила за разпределение на имущество, наследство и издръжка, като осигурява сигурност и предвидимост за бъдещето.

 

Кога се сключва брачен договор?

Брачен договор може да се сключи както преди, така и по време на брака. С подписването му всъщност се променя режима на имуществени отношения мжду съпрузите - той става договорен. В брачния договор може да се посочи и бъдеща дата, от която той ще произведе своето действие.

Брачният договор е широко приложим и непосредствено преди прекратяване на брака, най-често когато е налице вазимно съгласие. Това е така, защото при желание за разпределяне на придобитото по време на брака имущество, това значително усложнява, удължава и оскъпява съдебното производство. Подялбата на придобитото имущество на практика означава извършване на делба на имущество в рамките на процедурата за развод. Съдът изисква множество допълнителни документи, например данъчни оценки за имотите, застрахователни оценки за МПС-тата, скици, схеми и др. Често пъти се назначават и съдебно-оценителни експертизи за установяване на пазарната стойност на вещите/имотите. Това означава разходи за експертизи, а при допускане на развода се заплаща и държавна такса върху стойността на подлежащото на подялба имущество. Всичко това неминуемо утежнява процедурата по развод и значително забавя делото.

Ето защо, ние съветваме нашите клиенти да уредят имуществените си отношения още преди развода, като сключат брачен договор. Чрез него напрактика се уреждат всички имущестени отношения, а нуждата от делба в хода на съдебния процес отпада. По този начин от една страна се спестяват значителни разходи, а от друга страна и делото за развод се развива по-бързо.

Брачният договор може да съдържа уговорки само относно имуществените отношения между страните:

правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака;

участието на страните в разходите и задълженията; имуществените последици при развод;

правата на страните върху притежаваното от тях имущество преди брака; начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище;

издръжката на децата от брака и издръжка между съпрузите

Какво може да включва съдъжранието на брачния договор

Уреждането на имуществените отношения може да включва и имоти придобити преди брака. Страните могат да се споразумеят, че имот, който е бил придобит от единия съпруг преди сключването на брака, ще стане изключителна собственост на другия съпруг.

На следващо място, брачният договор дава възможност на съпрузите да определят собствеността върху имоти, придобити по време на брака. Те могат да се споразумеят, че определен имот става изключителна собственост на единия съпруг, докато други имоти стават собственост на другия съпруг. Такива споразумения помагат за яснота и стабилност в имуществените отношения.

Брачният договор не само урежда имотните права. Той предоставя възможност за регулиране на начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище. Това включва решения относно управлението на имотите и разпределението на приходите и разходите на семейството.

Въпросите, свързани с участието на страните в разходите и задълженията на семейството, също могат да бъдат обект на брачния договор. Такива въпроси включват определени задължения, свързани със семейното финансиране, разходите за образование на децата и други разходи, които могат да възникнат по време на брака.

Последиците при развод също могат да бъдат регулирани чрез брачния договор.

Ако страните не са уредили имуществените отношения в брачния договор, се прилага законовият режим на общност. Това означава, че всичко, придобито по време на брака чрез съвместни усилия, се смята за съпружеска имуществена общност.

В заключение: брачният договор предоставя на съпрузите възможността да определят и уреждат своите имуществени отношения по начин, който отговаря на техните нужди и предпочитания. Той осигурява яснота и сигурност в имотните права и задължения. Допринася за предотвратяване на бъдещи спорове и подкрепя доброто управление на имуществото на семейството.

В каква форма се сключва брачният договор

Брачният договор се сключва в специална форма, за да бъде действителен и признат от закона. Неговото сключване изисква нотариална заверка на съдържанието и на подписите на съпрузите. Не се допуска сключването на брачен договор чрез пълномощник.

Ако договорът включва прехвърляне на право на собственост или друго вещно право върху недвижим имот, той се заверява от нотариус, чийто район обхваща имота.Когато имотите, които са предмет на договора, се намират в различни райони, нотариалното заверяване може да се извърши от нотариус в един от тези райони, по избор на страните.

Вписване

Договорът, чрез който се прехвърля право на собственост или се учредява или прехвърля друго вещно право върху недвижим имот, има прехвърлително действие и се вписва в имотния регистър в деня на нотариалното заверяване, ако е сключен по време на брака. Ако договорът е сключен преди встъпването в брак, нотариусът го представя за вписване в деня на получаване на удостоверението за сключване на гражданския брак.

Когато брачният договор е сключен по време на брака, се прави отбелязване за неговото сключване в акта за сключване на граждански брак, а самият договор се регистрира в Агенцията по всписвания.

Прекратяване на брачен договор

Брачният договор може да бъде прекратен на различни основания.

  • Първо, страните могат да се споразумеят за прекратяването му по взаимно съгласие. В този случай, страните могат да изберат прилагането на законов режим на общност или разделност, или да сключат нов договор. Ако не предприемат действия, то се прилага законовият режим на общност.
  • Брачният договор може да бъде прекратен и по съдебен ред. Единият съпруг може да поиска прекратяването му, ако се появят съществени промени в обстоятелствата, при които договорът е бил сключен и ако постигнатите договорки сериозно застрашават интересите на съпруга и/или на непълнолетните деца.
  • Прекратяването на брачния договор настъпва и при прекратяването на брака. Въпреки това, някои клаузи могат да продължат да действат и след развода.
  • В случай на виновно неизпълнение на задълженията от страна на единия съпруг, брачният договор може да бъде развален по съдебен ред. Такова разваляне може да бъде и частично и да има действие само за бъдеще. Това означава, че страните могат да поискат прекратяване на определени клаузи от договора, без да засягат другите.

Защо да изберете нас при казуси, свързани с имуществени отношения при брак?

  1. Експертиза и професионализъм: Ние разполагаме със значителен опит и експертиза в областта на семейното право Ще Ви предоставим компетентно съдействие и юридически съвети, които са в съответствие с вашите нужди и предпочитания. Ще Ви помогнем да разберете правните последици и възможни рискове, свързани със сключването на брачен договор и/или избор на друг режим на имуещствени отношения.
  2. Персонализирано обслужване: Разбираме, че всеки случай е уникален, и затова се адаптираме към Вашите специфични нужди и изисквания. Нашата цел е да ви предоставим индивидуално и персонализирано правно обслужване.
  3. Конфиденциалност: Всички Ваши лични и юридически данни се третират при строга конфиденциалност. Ние ценим личния характер на семейните отношения, за това гарантираме, че Вашата информация ще бъде обработвана строго поверително и осигуряваме възможност за дистанционна работа, която може да Ви осигури анонимност.

Имате конкретен въпрос?


Не се колебайте да ни пишете или да се свържете с нас по един от посочените във формата за контакти начини.
Ще получите:

  • бърз отговор от нашия екип,
  • първоначална консултация отновно възможностите за съдействие
  • разсянения при избора на подходяща услуга

Свържете се с нас

error: Съдържанието е защитено!