fbpx

Брачен договор

От кога в България може да се сключи брачен договор?

С приемането на новия Семеен кодекс от 2009 г. бяха уредени два нови режима на имуществени отношения за съпрузите:

√ законов режим на разделност              √ договорен режим/брачен договор/

Въпреки че договорният режим беше предвиден още през 2009 г., все още сравнително малко двойки избират да сключат брачен договор.

Необходимо е да се подчертае, че доколкото бракът включва в себе си и имуществени отношения, а не само неимуществени такива, от гледна точка на юридическите последици – колкото по-ясно и точно са уредени имуществените отношения между съпрузите, толкова по-малко вероятно е да възникнат и спорове при евентуален развод.

Договорният режим се явява практически много добро и лесно средство за уреждане на имуществените отношения между съпрузите. Законът позволява  не само встъпващите в брак да уредят имуществените си отношения с брачен договор, но и вече сключилите брак.

Брачният договор може да съдържа уговорки само относно имуществените отношения между страните:

правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака;

участието на страните в разходите и задълженията; имуществените последици при развод;

правата на страните върху притежаваното от тях имущество преди брака; начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище;

издръжката на децата от брака и издръжка между съпрузите

Какво всъщност е брачен договор?

Брачният договор на практика представлява споразумение в писмена форма с нотариална заверка на подписите на страните и на съдържанието. Той може да се сключи, както преди брака, така и по време на брака. Брачният договор се сключва лично от страните, като никоя от тях не може да действа чрез пълномощник. Подписаният брачен договор се вписва в Агенция по вписванията, където се води регистър на имуществените отношения на съпрузите.

Кога се сключва брачен договор?

Често пъти, когато съпрузите решат да прекратят брака си по взаимно съгласие, те желаят по време на развода да разпределят и придобитото от тях имущество. Едновременно с  това се цели и възможно по-бърз развод и по-възможност само с едно посещение на съда. Подялбата на придобитото имущество по време на брака при развод, на практика означава извършване на делба на имущество в рамките на процедурата за развод. Това е свързано с множество допълнителни разходи за страните. Съдът изисква множество допълнителни документи, например данъчни оценки за имотите, застрахователни оценки за МПС-тата, скици, схеми и др. Често пъти се назначават и съдебно-оценителни експертизи за установяване на пазарната стойност на вещите/имотите, което означава разходи за експертизи, а при допускане на развода се заплаща и държавна такса върху стойността на подлежащото на подялба имущество. Всичко това неминуемо утежнява процедурата по развод и значително забавя делото.

Ето защо, ние съветваме нашите клиенти да уредят имуществените си отношения още преди развода, като сключат брачен договор. По този начин от една страна се спестяват значителни разходи, а от друга страна и делото за развод се развива по-бързо.

Свържете се с нас