fbpx

Иск за лишаване от родителски права

В екипа ни работят доказани специалисти в областта на семейното право. Оказваме цялостно професионално съдействие в производството по ограничаване и лишаване от родителски права.

Уреждането на отношенията свързани с упражняването на родителските права не води нито до ограничаване, нито до лишаване от родителски права. Тези мерки се налагат само по съдебен ред и при наличието на определени обстоятелства:

  •  когато поведението на родителя представлява опасност за детето;
  • когато е налице невъзможност на родителя да полага грижи за него.

Производството започва с подаване на молба от родител, прокурор или Дирекция „Социално подпомагане” до районния съд по настоящия адрес на детето. В зависимост от конкретните обстоятелства може да съдържа искане за ограничаване или за лишаване от родителски права.

Ограничаване на родителските права може да постанови в някои от следните случаи:

  • когато поведението на родителя представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето;
  • когато поради продължителна физическа или душевна болест или други обективни причини родителят не е в състояние да упражнява родителските си права.

Лишаване от родителски права може да се постанови при наличие на следните обстоятелства:

  • в особено тежки случаи на опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето или при обективни причини, налагащи лишаването от родителски права;
  • когато без основателна причина родителят трайно не полага грижи за детето и не му изплаща издръжка.

При изменение на обстоятелствата, лишаване или ограничаване на родителски права, или налагане на определени мерки съдът може да ги измени или отмени. Родителят може да поиска от съда да бъдат възстановени родителските му права. Това може да се случи ако е отпаднало основанието, поради което е бил лишен от тях.

Така описаните в закона обстоятелства обхващат широк кръг от възможни предпоставки. Това налага тълкуването на конкретните факти и обстоятелства във всеки отделен случай. За повече информация, не се колебайте да се свържете с нас.

Свържете се с нас