Адвокат Елия Стоилова
 • юрист

 • магистър по право

 • завършила висше образование в Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 • владее английски и френски език

Членство и участие в организации: Елия Стоилова е учредител на фондация „Асоциация за правна помощ“.

Основната цел на фондацията е подпомагане и развитие на активно гражданско съзнание у младите хора, посредством правното им ограмотяване, мотивиране на младежите за вземане на участие в развитието на обществото и структурите в страната и в ЕС. Организира и участва като гост-лектор в дебати и кръгли маси по различни въпроси свързани с развитие на правото.

Професионален опит и области на дейност: 

Стажант-юрист в Адвокатско дружество „Николова, Димитров и партньори“

Част от екипа, който създава Правна къща „Леге Адвайзъри“

Елия Стоилова притежава професионален опит в областта на семейното, трудовото и осигурителното право.

Изпратете запитване
 1. Възникване и промени в трудовото правоотношение /трудовия договор/

 2. Прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя

 3. Незаконно уволнение

 4. Дисциплинарно уволнение

 5. Прекратяване на трудовото правоотношение от работника

 6. Имуществената отговорност на работодателя / работника

 7. Обезщетения по Кодекс на труда:

  • обезщетение при недопускане на работа
  • обезщетение при временно отстраняване от работа
  • обезщетение при командировка
  • обезщетение при неползван отпуск
  • обезщетение при преместване
  • обезщетение за неспазено предизвестие
  • обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие
 1. Обезщетение при временно неработоспособност и трудоустрояване

 2. Обезщетение за майчинство

 3. Обезщетение при безработица. Регистрация като безработен

 4. Обезщетение при трудова злополука. Регистриране на трудовата злополука. Обявяване на злополуката като трудова

 5. Обезщетение при професионална болест

 6. Правно съдействие при пенсиониране

 1. Изготвяне и анализ на брачни договори

 2. Медиация с цел извънсъдебно разрешаване на спорове при развод

 3. Разрешаване на спорове относно упражняване на родителските права

 4. Лишаване от родителски права

 5. Развод по взаимно съгласие

 6. Развод по исков ред

 7. Получаване на издръжка

 8. Цялостно съдействие в процедурата по осиновяване

 9. Установяване и оспорване на произход

 1. Регистрация на търговско дружество

  • консултиране при избор на правно – организационната форма на дружеството
  • подготовка на документи за регистрация на търговско дружество
  • цялостна регистрация на дружеството
 2. Промяна във вписани обстоятелства по партидата на търговско дружество

  • консултиране относно исканите промени
  • изготвяне на документи за промяна в обстоятелствата на дружеството
 3. Заличаване на търговско дружество

  • изготвяне на необходимите документи за заличаване на дружеството
  • представителство пред НАП във връзка с прекратяване на дейността на дружеството
  • представителство пред НОИ във връзка с ревизия при прекратяване на дейността на дружеството
  • вписване на заличаването на дружеството в ТР
 4. Обявяване на годишни – финансови отчети на дружество

 1. Вписване и заличаване на искови молби

 2. Отбелязване и вписване на съдебни решения

 1. Подготовка на необходимите документи за регистрация на юридически лица, подлежащи на вписване в регистъра

 2. Регистрация на юридически лица, подлежащи на вписване в регистъра

 1. Оспорване на улични и дворищни регулационни планове

 2. Оспорване на планове за застрояване

 3. Оспорване на одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри пред Агенция по геодезия, картогарфия и кадастър

 4. Изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри пред Агенция по геодезия, картогарфия и кадастър и съд

 5. Допълване и поправка на непълноти и грешки в кадастралните карти и кадастралните регистри

Нашият екип

адвокат Любен Димитров

адв. ЛЮБЕН ДИМИТРОВ

УПРАВЛЯВАЩ СЪДРУЖНИК

Отговаря за дейността на дружеството, както и за определяне на неговите приоритети и стратегия за развитие…

Научете повече

адв. СОНЯ АНТОНОВА

АДВОКАТ

Член на управителния съвет на Фондация  “Асоциация за правна помощ”, участва активно в провеждането на обучения…

Научете повече