• адвокат

 • магистър по право

 • завършила висше образование в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2015 г., специализация „Правораздаване“

 • владее отлично английски език, притежава добри познания по италиански и руски език

Членство и участие в организации: Адвокат Соня Антонова е член на управителния съвет на Фондация  „Асоциация за правна помощ“.

Участва активно в провеждането на обучения, семинари, разнообразни инициативи и изготвя материали с цел съдействие за развитието и утвърждаването на юридически познания и добри практики сред младежите в България.

Професионален опит: През 2015г., започва кариерата си като стажант в Адвокатско дружество „Николова, Димитров и партньори“. Присъединява се като адвокат към екипа, който в последствие създава Правна къща „Леге Адвайзъри”, през февруари 2016г.

Адвокат Соня Антонова специализира в областта на данъчното и търговското право.

Изпратете запитване
 1. Изготвяне на възражения и обжалване пред административните органи на ревизионни доклади и ревизионни актове

 2. Процесуално представителство защита и съдействие в ревизионни производства

 3. Обжалване на заповеди за налагане на принудителни административни мерки по ЗДДС

 4. Обжалване на разпоредено предварително изпълнение на принудителни административни мерки

 1. Правни консултации по всички видове сделки в сферата на гражданското право

 2. Изготвяне на проекти на всички видове предварителни и окончателни договори:

  • комисионен договор
  • спедиционен договор
  • договор за лизинг
  • договор за заем
  • договор за наем
  • договор за поръчка и изработка
  • договор за покупко-продажба
  • договори за търговско представителство
  • изготвяне на общи условия
  • изготвяне на допълнителни споразумения
  • изготвяне на други документи с оглед специфичния предмет на дейност
 3. Изготвяне на детайлен анализ и становище по вече сключени договори.

 4. Съдействие при водене на преговори за сключване, изменение, разваляне и прекратяване на договори

 1. Учредяване на всички видове търговски дружества и техни обединения – консорциум и холдинг

 2. Преобразуване на търговски дружества – сливане, вливане, отделяне, разделяне

 3. Прекратяване и ликвидация на търговски дружества

 4. Изготвяне на учредителни актове, протоколи, решения, покани и други актове свързани с дейността на дружеството

 5. Правни консултации по всички въпроси свързани с учредяването, дейността и прекратяването на търговски дружества.

 1. Консултации и правни становища във връзка с възможността за получаване на обезщетение

 2. Процесуално представителство и цялостно съдействие по дела за отговорността на държавата и общините за вреди

 3. Преговори и сключване на извънсъдебни споразумения със застрахователни дружества

 4. Процесуално представителство, защита и съдействие във връзка с обезщетения произтичащи от договорни отношения

Нашият екип

адвокат Любен Димитров

адв. ЛЮБЕН ДИМИТРОВ

УПРАВЛЯВАЩ СЪДРУЖНИК

Отговаря за дейността на дружеството, както и за определяне на неговите приоритети и стратегия за развитие…

Научете повече
Адвокат Елия Стоилова

ЕЛИЯ СТОИЛОВА

ЮРИСТ

Учредител на Фондация „Асоциация за правна помощ“, чиято основана цел е подпомагане и развитие…

Научете повече