адвокат Любен Димитров
 • вписан в Софийска адвокатска колегия 2011 г.

 • магистър по право

 • завършил висше образование в Нов български университет през 2009 г.

 • завършил средно образование в 151 НСОУ в експериментална паралелка с профил „Право“, с преподаватели практикуващи адвокати, съдии и юристи

 • владее английски и немски език

 • основна сфера на специализация – адвокат по вещно право

Управляващ съдружник в Правна къща „Леге Адвайзъри“: отговаря за дейността на дружеството, както и за определяне на неговите приоритети и стратегия за развитие.

Управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Николова, Димитров и партньори“: участва активно в дейността на дружеството; като съдружник и адвокат в дружеството натрупва по-голямата част от практическия си опит.

От самото начало на практиката си Любен Димитров специализира като адвокат по вещно право. Притежава богат опит във всички видове сделки с недвижими имоти, имотни дела, защита на правото на собственост.

Изпратете запитване
 1. Изследване и анализ на вещно право на собственост

 2. Учредяване и прекратяване на ограничени вещни права (право на ползване, право на строеж, право надстрояване и пристрояване, сервитути)

 3. Сделки с имоти и нотариални производства

 4. Оспорване на сделки и нотариални актове

 5. Привидни и прикрити сделки – сключване и оспорване

 6. Регулация и кадастър на поземлени имоти

 7. Отчуждителни процедури от държавата и общините

 8. Придобиване на собственост по давност

 9. Придобиване на имоти чрез публична продан

 10. Узаконяване на недвижими имоти (търпимост)

 11. Прекратяване на съсобственост

 12. Делба на недвижими имоти

 13. Завеждане на искове за недвижими имоти

 14. Защита по заведени искове за недвижими имоти

 15. Обезпечителни мерки по отношение на недвижими имоти (възбрани, право на задържане и др.)

 16. Вписвания, отбелязвани и заличавания в имотен регистър относно недвижими имоти

 1. Приемане и отказ от наследство

 2. Приемане на наследство по опис

 3. Делба на наследство

 4. Продажба на наследство

 5. Съставяне на завещания

 6. Оспорване на завещания

 7. Обявяване и вписване на завещания

 8. Наследяване по закон и конкуренция между редовете на наследяване

 9. Наследствени искове:

  • Оспорване на дарения и завещания
  • Намаляване на дарствени и завещателни разпореждания
  • Оспорване на произход на наследник
  • Увеличаване и запазване на наследство
  • Възстановяване на запазена част от наследник
 1. Правна помощ и представителство пред наказващи органи

 2. Планиране и доказателствено обезпечаване на защитни линии по административно-наказателни производства

 3. Обжалване на административни наказания пред съд

 4. Обжалване на принудителни административни мерки

 5. Дела за възстановяване на вреди, претърпени от незаконни административни наказания и принудителни административни мерки

 1. Подготовка и предварителни обезпечения на искове

 2. Обезпечение на доказателствата по бъдещи и висящи искове

 3. Планиране на местната и родова подсъдност по граждански дела

 4. Представителство пред съд по общи и особени искови производства

 5. Завеждане на граждански искове

 6. Защита по предявени искове

 7. Встъпване като страна в производства между трети лица

 8. Планиране на доказателствата и доказателствената тежест в процеса

 9. Обжалване пред втора и трета инстанция

 10. Заповедни производства

 1. Процедури по издаване на административни актове от държавни и общински органи

 2. Оспорване на издадени административни актове по административен ред и пред съд

 3. Изпълнение на административни актове

 4. Обезщетения за вреди от незаконни административни актове

 5. Обжалване на незаконни действия и бездействия на държавни и общински органи

 6. Производства по задължаване на държавни и общински органи да извършат или неизвършат определено действие

Нашият екип

адв. СОНЯ АНТОНОВА

АДВОКАТ

Член на управителния съвет на Фондация  “Асоциация за правна помощ”, участва активно в провеждането на обучения…

Научете повече
Адвокат Елия Стоилова

ЕЛИЯ СТОИЛОВА

ЮРИСТ

Учредител на Фондация „Асоциация за правна помощ“, чиято основана цел е подпомагане и развитие…

Научете повече