Консултации по трудово право

 • Консултации по всички трудовоправни въпроси по Кодекс на труда и приложимото трудово законодателство

 • Водене на трудови дела за уволнения, съкращения, обезщетения, неизплатени трудови възнаграждения и други трудовоправни спорове

 • Разрешения за пребиваване и работа на нает персонал
 • Изготвяне на трудова документация /трудови договори, длъжностни характеристики, заповеди/
 • Споразумения за неизвършване на конкурентна дейност
 • Договор за обучение. Действие и прекратяване на договора. Обвързваща сила и ограничения. Обезщетение при неизпълнение.

Други услуги по трудово право

 • Споразумения за конфиденциалност
 • Защита срещу санкции на Инспекция по труда и др. административни органи
 • Водене на преговори при възникване, изменение или прекратяване на трудовото правоотношение
 • Защита и юридическо съдействие при реализирането на дисциплинарна и имуществена отговорност на работници и служители
 • Уреждане на отношенията между страните при прекратяване на трудовото правоотношение
 • Трудови злополуки: обявяване и оспорване; обезщетение при трудова злополука; представителство пред НОИ при обявяване и разследване на трудова злополука; съдебно оспорване и обжалване на трудова злополука.

Консултациите и правното съдействие по трудово право се извършват от ЛЕГЕ АДВАЙЗЪРИ с квалифицираното съдействие на адвокати специалисти в областта на трудовото, осигурителното и общото гражданско право. При необходимост, с оглед спецификите на конкретния случай, привличаме и участието на специалисти от други области на правото, както и на науката и техниката.

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР

Най-благоприятният за Вас случай е този, в който работодателят Ви инициира прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие.

Работодателят може да отправи към Вас предложение за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие. Ако приемете ще имате право да получите обезщетение в размер на минимум 4 брутни заплати, но можете да уговорите и по-висок размер. Обезщетението се изчислява на база последната заплата, която сте получили. Вземат се предвид и допълнителните трудови възнаграждения, добавки за прослужено време и други добавки с постоянен характер, получени през последния месец.

Как се прекратява трудов договор с предизвестие?

Работодателят Ви има право да прекрати трудовия Ви договор като  отправи до Вас  писмено предизвестие на в посочените в чл. 328 от Кодекса на труда основания. Срокът на предизвестието е 30 дни за безсрочни (освен ако не сте договорили друг срок, който не може да надвишава 3 месеца)  и 3 месеца за срочни трудови договори.

Има случаи, в които работодателят Ви не може да Ви отправи такова предизвестие без да е дадено предварително разрешение на инспекцията по труда – по време на ползването на отпуск, независимо от вида на отпуска (платен годишен, неплатен, поради временна неработоспособност и т.н.) или в други случаи, в зависимост от статута Ви като работник или служител (майка на дете до 3-годишна възраст, трудоустроен и др). В тези случаи се прилага закрилата при уволнение по чл. 333 КТ.

Може ли работодателят да прекрати трудовия Ви договор преди да изтече предизвестието?

Работодателят има право да прекрати трудовия Ви договор и преди да изтече срокът на връченото предизвестие, но в този случай трябва да Ви заплати обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за неспазения срок на предизвестието.  Съгласието Ви за неспазване на предизвестието е без значение за задължението на работодателя да Ви заплати обезщетението.

Вие можете да прекратите трудовия си договор с предизвестие в същите срокове, без да е необходимо да посочвате основание за това.

Разпоредбата на чл. 330 КТ установява правото на работодателя да прекрати трудовия договор на работника или служителя без предизвестие. Това може да стане с писмено волеизявление отправено до Вас. Причините, при наличието на които той има право да прекрати договора са изчерпателно посочени в закона. Те са свързани с личността и поведението на работника или служителя. Работодателят е длъжен да посочи конкретното правно основание за прекратяването. В този случай няма значение дали договорът  е сключен като безсрочен или срочен.

При наличие на някое от изчерпателно изброените в чл. 327, ал. 1 КТ  основания за прекратяване на трудовия договор, можете да предприемете това действие без да отправяте предизвестие до работодателя си. На посочените основания може да бъде прекратен както безсрочен, така и срочен трудов договор. Можете да упражните правото си  чрез едностранно волеизявление, направено в писмена форма.

Тъй като прекратяването е без предизвестие, моментът на прекратяване на договора съвпада с момента на получаването от работодателя на писменото изявление на работника или служителя.

ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ И УВОЛНЕНИЕ

Дисциплинарните наказания, които може да налага работодателят, са:

1.забележка

2.предупреждение за уволнение

3.уволнение

Работодателят, в зависимост от вида нарушение и неговата степен на увреждане, преценява кое от наказанията да наложи в конкретния случай. Понякога първо преминава през по-леко наказание-забележка или предупреждение за уволнение, а може и направо да Ви наложи най-тежкото сред тях – дисциплинарното уволнение.

Какъв е редът?

Работодателят констатира извършените нарушения посредством издаването на протокол, в който се описва датата, нарушението, нарушителя и вредите, ако са настъпили такива. Протоколът се подписва от работодателя и от двама свидетели. Тези протоколи са необходими и са подготвителна стъпка преди издаването на заповедта за уволнение. Те се използват като доказателство за извършените нарушения, в случай на обжалване на заповедта от Ваша страна.

Дисциплинарните наказания се налагат от работодателя с писмена заповед, която трябва да е мотивирана.  Освен това заповедта трябва да съдържа следните реквизити:

 • данни за нарушителя
 • пълно описание на извършеното нарушение- при какви обстоятелства и как е осъществено
 • кога и в какъв период  е извършено нарушението
 • какво дисциплинарно наказание се налага
 • кои разпоредби от закона са нарушени и какви са законовите основания за налагането на наказанието

Липсата на който и да е от изброените реквизити е основание за обявяване на заповедта за незаконосъобразна от съда, ако я обжалвате.

ВАЖНО! Работодателят може да Ви наложи наказание дисциплинарно уволнение при извършване на следните действия от Ваша страна:

 1. Три закъснения или преждевременни напускания на работа, всяко от които е не по-малко от 1 час,  в рамките на 1 календарен месец.
 2. Неявяване на работа в рамките на 2 последователни дни
 3. Системно нарушаване на трудовата дисциплина
 4. Злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни за него сведения
 5. Ощетяване на клиентите от работника или служителя чрез измама в качество, тегло, цена на предлаганата стока или услуга –нужно е в случая да има подадени сигнали от клиенти
 6. Участие в хазартни игри чрез телекомуникационни средства на предприятието
 7. Други тежки нарушения на трудовата дисциплина

Писмена покана за обяснения

След като работодателят Ви установи извършеното от Вас нарушение, той трябва да Ви отправи писмена покана, с която Ви дава срок да изложите в устна или писмена форма своите обяснения по случая.  Без изпращане на подобна покана, съответно без да приеме обясненията Ви, заповедта за уволнение не може да се издаде, а ако все пак е издадена, тя ще е незаконосъобразна и може да бъде отменена от съда.

За работодателят съществува и срок при пропускането на който той не може да ви наложи дисциплинарно наказание – 2 месечен срок от узнаване за извършеното нарушение, но не по-късно от 1 година от извършването му.

В някои случаи законът предвижда закрила при уволнение. Това е Ваше трудово право, гарантирано от Инспекцията по труда.

Въпросната закрила се прилага за определени основания и съответно за определена категория работници. Тя е предварителна, защото работодателя, преди да издаде заповедта за уволнение, е задължен да вземе предварително разрешение от Инспекцията по труда. Ако липсва подобно разрешение или заповедта за уволнение е издадена преди получаването му, съдът само на това основание ще отмени уволнението като незаконно.

При спазване на горните изисквания работодателят Ви следва да изготви заповедта и да Ви я връчи.

Заповедта за уволнение се връчва лично на Вас срещу подпис. Ако откажете да я подпишете работодателят Ви може да постъпи по един от следните начини:

 • Прочита Ви я в присъствие на двама свидетели и изготвя протокол, в който се отбелязва , че сте се запознали със съдържанието на заповедта и отказвате да я подпишете.
 • Изпраща я на адреса Ви с препоръчано писмо с обратна разписка. За дата на връчване се смята датата, отбелязана на обратната разписка.

ВАЖНО! Подписване на заповедта за уволнение не означава, че сте съгласни с нея и че сте загубили правото си да я обжалвате.

Можете да предявите следните искове, за които не дължите държавна такса:

1.Иск за признаване на уволнението за незаконно и искане за неговата отмяна.

2.Иск за възстановяване на работа  – ВАЖНО! В 14 дневен срок от постановяване на съдебното решение, с което сте възстановени на работа, сте длъжни да се явите на работа. Ако не го направите, трудовият договор се счита за прекратен и няма да имате възможност да се възползвате от съдебното решение. В случай, че работодателят откаже и не Ви допусне да се върнете на работа, той ви дължи обезщетение за срока на недопускане.

3. Иск за обезщетение за времето, през което работникът е останал без работа поради признатото за незаконно уволнение. Обезщетение може да се иска за не повече от 6 месеца.

4.Иск за промяна на основанието, на което е извършено уволнението.

Въпреки че сте дисциплинарно уволнен, можете да се регистрирате в Бюрото по труда, но ще имате право само на минимален размер на обезщетението за безработица и същевременно срокът му на получаване ще бъде също минимален – 4 месеца.

Вижте някои от последните ни успешно разрешени казуси

Повече информация свързана с трудово право можете да прочетете в нашия „Блог“, в меню Казуси и на страницата ни във Facebook.