Развод – какво трябва да знаете и как можем да ви помогнем

Разводът може да бъде едно от най-приятните или най-неприятните неща в живота на човек. Когато отношенията са приключили преди дълго време, той е просто формалност, която урежда вече свършилия брак и по документи. Когато решението е взето по време на съвместното съжителство, още повече, когато от брака има родени деца, той обичайно е труден и тежък от емоционална гледна точка процес. За някои хора е равносилен на край на досегашния им живот, съпроводен с търсене на ново жилище, промяна в социалните контакти и дори промяна в професионален и финансов план. Разбира се, има и други, за които разводът е най-хубавото нещо, което може да им се случи. Чувстват се освободени и независими, нямат търпение той да стане факт.

При всяко положение разводът е житейски добре позната, но юридически безкрайно непозната процедура. В интернет има голямо количество информация, но тя е еднообразна и неособено полезна.  Хората често не знаят какво следва след решението и не могат да се справят сами.

Затова надолу можете да откриете съвети, практическа информация и юридически услуги, от които можете да се възползвате в този толкова сериозен (от житейска и правна гледна точка) момент.

Какво следва да направи човек, ако в семейните му отношения се е стигнало до решение за развод?

Ако човек е взел самостоятелно или съгласувано решение за развод или съпругът му желае раздяла, първото и най-важно нещо е да се потърси информация от адвокат. Дори първоначално под формата на консултация. Необходимо е да се запознае в детайли с всички други въпроси освен прекратяването на брака, които се решават задължително от съда,  с техните последствия и възможни решения. След това е необходимо да се проведат разговори между съпрузите, в които да се уточни дали е възможно разводът да премине по взаимно съгласие – дали могат да постигнат такова по всички задължителни въпроси. Тези разговори могат да се проведат и в присъствие на бракоразводен адвокат, под формата на медиация, за да се избегне дългата и неприятна процедура за развод по исков ред.

Какво задължително не трябва да се прави?

Категорично не трябва да се взимат прибързани и необмислени решения – преустановяване на комуникация, преместване на деца и лишаване на другия съпруг от възможността да ги вижда, подаване на искови молби без провеждане на разговор.

При наличие на деца от брака е изключително важно по възможност да се запази добрата комуникация между съпрузите и да се избягва всякакво допълнително обтягане на отношенията.

Човек не трябва да се предоверява на информация от интернет, форуми, приятели и познати. Тя може да бъде полезна, но често може и да навреди. Семейните отношения са лични и строго индивидуални. Към всеки казус следва да се подхожда с внимание към детайлите и специфичните особености.

Каква е процедурата по развод в България?

Семейният кодекс и Гражданско-процесуалният кодекс регламентират видовете развод, основанията и процедурата за прекратяване на брака посредством този метод. Уредени са два начина:

  • Развод по взаимно съгласие
  • Развод по исков ред

В първия случай се депозира обща молба от страна на съпрузите до съда за допускане на развод по взаимно съгласие. Във втория един от двамата съпрузи предявява самостоятелен иск.

Долу можете да прочетете малко повече подробности за всеки един от двата метода:

Развод по взаимно съгласие

Най-лесният и бърз начин да се прекрати брак е чрез развод по взаимно съгласие. За да се започне производството, първо следва да се постигне съгласие относно местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, режима на личните отношения, размера на издръжката за децата, ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име.

Процедурата обичайно протича леко. Съдът допуска развода, след като се увери, че решението на съпрузите е окончателно и непоколебимо. Необходимо е поразумението относно горните обстоятелства да не противоречи на закона и да е в интерес на децата. Всичко за развода по взаимно съгласие можете да прочетете тук.

Развод по исков ред

Най-често срещаните причини за стартиране на процедура за развод по исков ред е невъзможност на съпрузите да постигнат съгласие относно посочените по-горе въпроси, като обикновено най-проблемите пунктове са свързани с упражняването на родителските права и имуществените отношения. Възможно е също така единият от съпрузите да не желае да се разведе или двамата да нямат връзка помежду си, за да уредят прекратяването на брака чрез развод по взаимно съгласие. Съгласно Семейния кодекс всеки съпруг също така може да поиска развод, когато бракът е дълбоко и непоправимо разстроен.

Тук процесът е състезателен и на практика двамата съпрузи се  изправят един срещу друг в съдебната зала. При развода по исков ред съдът, въз основа на всички събрани по делото доказателства и съобразно интересите на непълнолетните деца, постановява решение, с което разрешава спорните между страните въпроси. Всичко за развода по взаимно съгласие можете да прочетете тук.

Кои са основните грешки, които човек допуска при решение за развод и процеса на развод?

Тъй като това е един от най-емоционалните моменти в живота на човек, е възможно да се вземат лишени от хладнокръвие решения.      Основната грешка, която се допуска, е неразбирането на процедурата, невъзможността да се разграничи разводът по взаимно съгласие от този по исков ред, което може да въвлече съпрузите в дълги и неприятни съдебни дела.            

Проявява се и желание „да се натрие носа“ на другия. Започва вкопчване и неотстъпчивост по въпроси, които не са от съществено значение. Това разбира се е породено от претърпените негативни емоции.

На последно място, но не по-важност, е несъзнателното въвличане на децата в емоционално обтегнатите отношения между съпрузите. Използването им като „инструмент“ за манипулация. Желанието за упражняване на родителки права, само и само, за да не са при другия родител.

Всичко това води до сериозно нагнетяване на отношенията и създаването на реален риск разводът да се превърне в не просто междуличностен спор, а юридически такъв. Това означава влизане в дълга и неприятна процедура по развод по исков ред.

Как адвокатът може да помогне за избягването на тези грешки и нужен ли е изобщо адвокат при развод?

В България не е задължително да се използват услугите на адвокат при развод, но опитът показва, че той може да бъде ценен партньор в подобна ситуация.

От една страна, в чисто човешките, извънсъдебни отношения, адвокатът може да съдейства и да бъде медиатор в диалога между съпрузите, за да бъде постигнато съгласие по всички или по по-голямата част от спорните въпроси. Той е този, който най-добре може да разясни всички положителни и отрицателни страни на двете процедури по развод. Може да обясни на разбираем език кои са наистина важните въпроси за решаване. Може да разясни всяка правна и житейска последица от взетите решения – какви са законовите последствия, какво става с родителските права, семейното жилище, банковия кредит, общата фирма, издръжката, придобитите имоти, коли, промяната на имената, вината и др. Може да помогне на съпрузите да постигнат съгласие и да избегнат спорове в съда. Може да посочи кои са приоритетните въпроси, които трябва да се решат преди бракоразводното дело, и кои могат да се дискутират след приключването му.

Може от чисто житейска гледна точка да припомни на родителите, че независимо от техните отношения, най-важно е съхранението на емоционалното състояние на децата и предпазването на крехката детска психика от излишни емоционални травми.

От друга страна, всяко съдебно дело, било то и развод по взаимно съгласие, е съпроводено от множество дейности и процеси – съдебните заседания, тяхното безпроблемно провеждане, размяната на съдебни книжа, справките в съда и др. Всички тези дейности са непознати и в голяма степен неразбираеми за хората. Те са предмет на професионалната дейност на адвоката. Той знае точно кога, точно какво и как е нужно да се направи, за да протече всичко безпроблемно.

Адвокатът улеснява процедурата по развод по взаимно съгласие до такава степен, че развеждащите се просто подписват документите, явяват се в съда, за да потвърдят своята воля, след което получават готовото решение. За тях остава само справянето с чисто житейските и емоционални въпроси.

При развода по исков ред, съпругата или съпругът получава важен съюзник в тежка и продължителна процедура. Процедура, която включва разпит на свидетели, изслушване на родители и деца, експертизи и др. В този случай адвокатът снема от плещите на клиента тежестта на писането на искова молба, подаването на отговори и други молби, преценката за нужните експертизи, разпитване на вещи лица, представяне и оспорване на доказателства, предоставя му познанията си за материалните и процесуалните норми и много други. Може да се каже, че използването на адвокатски услуги в този процес е не просто препоръчително, а задължително.

Как да  изберете правилния бракоразводен адвокат?

Правилният адвокат е този, който има опит, знания и желание да работи по конкретния казус. Този, който полага усилия да постигне най-бързия и безпроблемен изход от ситуацията, дори това да означава  еднократно ползване на услугите, както е при развод по взаимно съгласие. Разводът по исков ред е по-„изгоден“ от финансова гледна точка за адвоката, но не и за клиента. Затова е важно да се обърне внимание дали адвокатът предлага всички възможни варианти, или директно насочва процеса към предявяване на иск. Правилният адвокат отговаря на въпросите изчерпателно и на разбираем език, съветва не само юридически, но и житейски. Споделя опита си и оставя усещане, че клиентът му знае какво предстои и може да му има пълно доверие. Ще бъде искрен и ще информира, когато наелият го не е прав за нещо и/или няма юридически аргументи да го постигне.

Какво правим за Вас?

Ние предлагаме адвокатски услуги при развод. Стремежът ни е да улесним в максимална степен хората и да ги „преведем“ безпроблемно през  неприятната житейска ситуация, в която се намират.

Стремим се да подхождаме строго индивидуално към всеки отделен казус. Разводът като процедура е един и същ, но човешките взаимноотношения, които стоят зад и се уреждат с него, са винаги различни, специфични и индивидуални, както всеки отделен човек.

Ние изслушваме, стараем се да разберем, да подкрепим. Да  предложим всички възможни варианти и да дадем съвет за най-добрия изход от ситуацията. Първо сме хора, после адвокати.

Целта ни е помогнем за постигане на съгласие по всички въпроси и да спестим години ходене по съдебни дела, емоционален и финансов ресурс – можем да приключим развод за месец, включително и ако вие не можете да се явите лично на делото. Да помогнем да се вземе максимално добро и информирано решение по всички въпроси, свързани с развода. Да се постигне желаният от страните резултат при развод по исков ред, като приложим всички знания и опит, които сме натрупали през годините.

Ако сте изправени пред подобна житейска ситуация и смятате, че можете да ни поверите тази отговорна задача, изпратете ни запитване или се свържете с нас по един от посочените в „Контакти“ начини.

А ако не можете да си позволите наемането на адвокат за целия процес на развод, предлагаме алтернативно решение – Подготвяне на документи за развод. В този случай ще изготвим всички необходими документи и ще Ви ги предадем заедно с подробни указания как да се входират в съда и как да преминете сами през процеса. Услугата е достъпна и изцяло онлайн – ако желаете да се възползвате от нея или да научите повече, кликнете тук.

ИМАТЕ ВЪПРОС?

Свържете се с нас за въпроси относно:

• Избора на подходяща за Вас услуга
• Съдействие при онлайн заявяването на услугите