fbpx

Развод по исков ред

Разводът по исков ред е единственият начин да се прекрати граждански брак, ако не е налице взаимно съгласие за това.


           Делото се образува с подаване на искова молба от един от съпрузите срещу другия съпруг. В случай, че от брака има непълнолетни деца, в делото за развод задължително се разглеждат и всички искове свързани с родителските права, издръжката на детето и ползването на семейното жилище.

           Производството обичайно продължава повече от година пред първата инстанция, а броят на съдебните заседания зависи от исканията и поведението на страните. Решението на първоинстанционния съд може да бъде обжалвано пред още две съдебни инстанции.

Кога се стига до развод по исков ред

           Най-често срещаните причини са следните:

 • Съпрузите не могат да постигнат съгласие относно задължителното съдържание на споразумението по чл.50 от СК. Причините за това са различни и в повечето случаи са свързани с упражняването на родителските права и уреждането на имуществените отношения.
 • Единият от съпрузите не желае да се разведе
 • Единият от съпрузите е напуснал другия и двамата нямат връзка помежду си, за да уредят прекратяването на брака чрез развод по взаимно съгласие

Какво трябва да докажете, за да получите развод

           Съгласно Семейния кодекс всеки съпруг може да поиска развод, когато бракът е дълбоко и непоправимо разстроен. За разлика от разводът по взаимно съгласие, при разводът по исков ред дълбокото и непоправимо разстройство на брака следва да бъде доказано. Законът изисква да се изложат всички основания за развод при започване на делото.

           Необходимо е да се отбележи, че съдебната практика съдържа решения,  в които съдът отказва да прекрати брака, тъй като счита за недоказани твърденията на ищеца. Последващ иск за развод може да бъде предявен само при настъпване на нови факти и обстоятелства. Те трябва да водят до сериозното и непоколебимо разстройство на брака.

Какво е правното значение на вината при развод

           При развод по исков ред  по искане на някой от съпрузите съдът се произнася и по вината за разстройството на брака. При липса на изрично направено искане, съдът не се произнася по този въпрос.

           Произнасянето по вината има някои важни последици. Те са свързани със следните права:

 • право на издръжка на невиновния съпруг от виновния такъв;
 • упражняване на родителски права;
 • ползване на семейно жилище;
 • присъждане на разноските по делото.

Какви стъпки да следвате при решение за развод по исков ред

           На първо място Ви съветваме да положите усилия за постигане на взаимно съгласие за развод. Разводът по взаимно съгласие значително улеснява сложната житейска ситуация  в която се намират съпрузите, които са решили да прекратят съвместния си живот. При необходимост екипът ни предоставя съдействие при воденето на преговори с цел сключване на споразумение.

Как да постъпите, ако не постигнете съгласие за развод

           В случай, че въпреки всички усилия не успеете да постигнете съгласие е важно да се консултирате с бракоразводен адвокат, преди да предприемете действия по образуване на дело. В много случаи предварителната консултация и подготовка за делото са от решаващо значение за крайния изход на спора. Това е така, защото цялостното планиране и провеждане на процедурата в съдебната фаза изисква внимателен анализ на всеки един факт.

Правната помощ е максимално ефективна, когато е получена своевременно.

           На следващо място е важно да се консултирате с Вашия адвокат в рамките на процеса по развод относно действията, които предприемате. Те често имат значение и се отразяват на съдебното решение. Тук става въпрос най-вече за житейски ситуации. Например: кога и как да се осъществяват срещи между децата и другия родител как да постъпите при среща със служители на социалните служби

Какво правим за Вас

 1. Първоначално провеждаме подробна правна консултация и изясняваме всички въпроси, които са част от делото за развод. В хода на консултацията правим анализ на всички детайли и индивидуални особености при развода, тъй като макар и винаги да се касае за прекратяване на брак, всеки случай има специфични, понякога дори чисто житейски особености, на които е необходимо да се обърне внимание.
 2. Помагаме Ви да вземате информирани решения по всички въпроси свързани с делото,  като Ви разясняваме правните последици на всяко от тях.
 3. Изготвяме искова молба за развод и всички останали документи, които се входират в съда.
 4. Планираме и представяме всички доказателства в рамките на процеса.
 5. Представляваме Ви пред съда във всички открити съдебни заседания.
 6. Следим за постановяването на съдебни актове, указания и други книжа, които постъпват по делото. Извършваме всички действия необходими за протичането на процеса по планирания ред.
 7. Отговаряме на всички Ваши въпроси в хода на производството.

Свържете се с нас

Защо да изберете Praven Konsultant

Мобилни сме

Първата кантора за онлайн правни услуги, която ви дава възможност да получите правна помощ и решение на проблем по всяко време и от всяка точка на света

Бързо и лесно

Можете да се свържете с нас по Viber, Messenger, Whatsapp, Skype, телефон, имейл. Основен принцип в работата ни е бързата реакция - Ние знаем, колко е важна тя за вас.

Имаме лично отношение към клиентите

Всички казуси по които работим са с еднакъв приоритет. От общата правна консултация до дългите съдебни дела, ние отделяме нужното внимание на всеки клиент.

Първо хора, после адвокати

Предоставяме правна помощ, а не адвокатски услуги. Грижим се за клиентите си - за тяхното спокойствие и сигурност през целия процес на съвместна работа.

Всички стъпки при развод по исков ред

 1. Подаване на искова молба за развод

      Делото за развод по исков ред започва с подаване на искова молба за развод в компетентния съд. Исковата молба следва да съдържа всички основания довели до дълбокото и непоправимо разстройство на брака. Непосочени основания, настъпили и станали известни на съпруга до приключване на устните състезания, не могат да послужат като основание за предявяване на нов иск за развод.

      Освен иск за развод, в делото следва да се включат и други искове. Това обичайно са искове за упражняване на родителски права, издръжка, ползване на семейното жилище и др.

      При изготвяне на исковата молба е важно да се изгради стратегия за доказване на посочените в нея факти и обстоятелства. Доказването е комплексен процес, който винаги изисква задълбочен анализ и опит в бракоразводни дела.

 1. Образуване на делото за развод

      След като исковата молба е изготвена, тя се входира в съда, заедно с всички писмени доказателства, приложени към нея. Съдът извършва проверка за нейната редовност, след което я изпраща на ответника за отговор.

      В едномесечен срок, той има право да подаде писмен отговор. В него следва да бъдат посочени всички възражения по изложените в исковата молба факти и обстоятелства. Законът предоставя възможност на ответника да предяви и насрещен иск за развод.

      С насрещния иск ответната страна може да предяви претенции относно упражняване на родителските права, съответно за издръжка, както и за произнасяне по вината за развода.

      В случай, че е предявен насрещен иск за ищецът по първоначалната искова молба също е предвиден едномесечен срок за отговор.

      След подаване на отговор или изтичане на срока за отговор, съдът насрочва делото за разглеждане в открито съдебно заседание.

 1. Искане за определяне на привременни мерки

      Често в делата за развод, когато има предявен иск за упражняване на родителски права, една от страните подава молба за определяне на привременни мерки. По тази молба  съдът определя привременни мерки, преди да започне същинското разглеждане на делото. Мерките могат да бъдат относно издръжката, семейното жилище и ползването на придобитото през време на брака имущество, както и относно грижата за децата и тяхната издръжка.

      Това определение има за цел да уреди тези въпроси временно, до влизане в сила на решение по делото.

 1. Развитие на делото за развод в съда

      След насрочване на съдебното заседание съдът изпраща до страните призовки, с които ги уведомява за датата и часа на предстоящото заседание.

      По правило ищецът трябва да се яви лично в първото по делото открито заседание, освен ако няма уважителна причина, която го възпрепятства.

      В първото по делото заседание, съдът приканва страните към доброволно уреждане на спора, чрез спогодба. В случай, че такава не бъде постигната, се преминава към събиране на доказателства и изслушване на страните. Изслушване на страните се предприема в случай на спор за родителски права.

      Обичайно делото за развод по исков ред протича  в няколко съдебни заседания. Броят им зависи от направените от страните доказателствени искания – за изготвяне на експертизи, разпит на свидетели и др.

      След като всички доказателства по делото бъдат събрани, съдът обявява делото за решаване.

 1. Решение по делото и възможности за обжалване

      След обявяване на делото за решаване, съдът постановява решение в едномесечен срок. Този срок е инструктивен. Практиката ни показва, че постановяването на решение отнема между един и три месеца, а в някои случаи и повече. Срокът зависи най-вече от моментната натовареност на решаващия съдебен състав.

      След постановяване на решението, то се изпраща на страните по делото. Те имат възможност в двуседмичен срок да го обжалват. Обжалването може да бъде по отношение на цялото решение или например само по отношение на родителските права.

      Делата за развод по исков ред подлежат и на касационно обжалване. Т.е могат да бъдат разгледани на три съдебни инстанции. 

     

Често задавани въпроси

Колко струва развод по исков ред?

Какви държавни такси и разноски се заплащат при развод по исков ред?

Колко време отнема разводът по исков ред?

Възможно ли е разводът по исков ред да бъде бърз?

Задължително ли е да се явите лично в съдебните заседания?

Какво означава развод по вина?

Можете ли да се премине от развод по исков ред в процедура за развод по взаимно съгласие?

След години тежък семеен живот и постоянни заплахи от страна на съпруга ми,че ще ми вземе децата, благодарение на Вас успях да се разведа и децата ми да останат да живеят с мен. Истински професионалисти!

Гергана Любомирова

Невероятни специалисти! През цялото време се бориха делото да приключи по възможно най-добрият начин за мен! Благодаря Ви от сърце!

Биляна

Много съм благодарна за всеотдайното отношение на адв. Антонова. Благодарение на нейния професионализъм успяхме да постегнем спогодба по всичките въпроси на развода, който беше започнал по искова молба.

Николета М.

Много благодаря за професионализма и човещината от служителите на кантората. Разводът ми беше започнал по иск на съпругата ми, но благодарение на отношението и съветите на адвокатите успяхме да се разберем и завършим по взаимно съгласие.

Кр. Велчов

Сърдечно благодаря! Благодарение на кантората ми беше присъдено семейното жилище, което беше най-важно за мен, освен самия развод, разбира се.

Иван Николов

Добави отзив

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено!