fbpx

Пакет „Покупка на зелено“

1,010.00лв.

Какво означава покупка „на зелено“?

Покупка  на „зелено“ означава покупката на бъдещ застроен имот, предвиден за построяване върху конкретен поземлен имот (дворно място, парцел). Най-често такъв имот е или цяла сграда (къща, вила в комплекс със самостоятелни къщи), или самостоятелен обект (апартамент, офис, магазин, ателие и др. в жилищна сграда или сграда със смесено предназначение).

Един имот се купува „на зелено“ най-общо от момента на изготвянето на идеен проект за построяването на бъдещата сграда, до момента на въвеждането в експлоатация на тази сграда. Т.е. с други думи това обхваща периода от време, който започва от идеята (планирането) на сградата, и завършва с нейното физическо построяване и въвеждането й в експлоатация с акт на компетентния административен орган.

Какви са особеностите при покупка на имот „на зелено“?

1.Той е бъдеща вещ – все още не съществува.

2.Проверката на собствеността и тежестите на такива имоти „на зелено“ включва проверката на два имота: 

 • от една страна на поземления имот, върху който се строи или е предвидено да започне да се строи бъдещият имот / сграда, 
 • проверка на самия застроен имот / сграда.

Тази „двояка“ проверка при покупката „на зелено“ се обуславя от това, че евентуален проблем със собствеността или наличието на тежест върху поземления имот почти винаги се прехвърля и върху цялата бъдеща сграда или върху част от обектите в нея. 

От друга страна, предвид на относително дългия период от време, който изминава от сключването на предварителния договор до окончателното построяване и въвеждане в експлоатация на сградата и финализиране на сделката със сключването на окончателен договор, се налага извършването на повторна (потвърдителна) проверка, обхваща точно този период от време. Такава потвърдителна проверка е задължителна, тъй като в хода на строителство на имота е възможно да бъде учредена някоя тежест или да се е случило нещо друго, което да рефлектира върху правата на бъдещия купувач на имота.

 3. Договорът (предварителен и/или окончателен) обичайно е договор със смесен характер: от една страна класически договор за покупко-продажба, а от друга страна – договор за строителство (изработка). Тези два договора, които са качествено различни по своята правна природа, следва да бъдат „преплетени“ в един общ договор, който в максимална степен да гарантира интереса и сигурността на купувача. На практика ние участваме в изготвянето (допълването, коригирането) на два договора, макар и обединени в един.

4. Именно поради спецификата на този вид покупко-продажби и множеството детайли, които трябва да бъдат обсъдени между страните и да бъде постигнато съгласие, почти винаги се налага влизането в интензивна комуникация и преговори с насрещната страна, докато се достигне до одобряването на финален вариант на бъдещия предварителен или окончателен договор. 

Необходимостта от по-интензивна комуникация със страната на продавача се налага и от това, че обичайно това е т.нар. инвеститор на целия проект, който е лице със солиден опит в този вид сделки и разбира се цели да гарантира в максимална степен своя интерес, за сметка на интереса на купувача. А при една такава сделка рисковете пред продавача са множество. 

В тази връзка, почти винаги проектите на бъдещите предварителен и окончателен договор са предварително изготвени от инвеститора, който е ползвал юридическа помощ на адвокат или цял екип от адвокати. Ето защо за купувачът е задължително да подходи с особено внимание при защитата на своя интерес. Опитът ни сочи, че при обсъждането на съществените и деликатните въпроси по съдържанието на договорите почти винаги контактуваме със щатен юрист на инвеститора или с ангажирана от него адвокатска кантора, на която е възложено съблюдаването и преговорите по клаузите на договорите.

5. Характеристиката на този вид сделки, а именно покупката на бъдещ имот, предполага изминаването на значителен период от време между сключването на предварителния и окончателния договор. Този период от време варира от няколко месеца до няколко години. В този период от време ние оставаме ангажирани по повод на сделката, до сключването на окончателен договор за покупко-продажба във формата на нотариален акт.

Какво включва пакетната услуга?

Пакетната услуга включва следните самостоятелни дейности:

1.Изготвяне/преглед и коригиране (допълване) на проект на предварителен договор за покупко-продажба и строителство на имот.

2.Текущо консултиране и съдействие през целия процес на водене на преговори, подготовка и сключване на сделката, включително комуникация с инвеститора или негов представител.

3.Участие при воденето на преговори между продавача (инвеститора), купувача и други посредници по всички съществени клаузи на бъдещия договор за покупко-продажба на имот.

В този пакет се включват и всички услуги от пакети „Основен“ и „Основен+“, а именно:

4.Преглед и становище по представените от собственика (продавача) документи за собственост на имота.

5.Проучване на правния статут на имота:

 • проверка на правото на собственост на продавача
 • проверка на историята на имота (всички предходни прехвърляния на собствеността най-малко 10 години назад във времето)
 • независима проверка за тежести върху имота

6.Изготвяне на предоставяне на писмено правно становище с изчерпателно посочване на всички извършени проверки и установени обстоятелства за имота, както и нашето правно заключение относно наличието на проблеми и/или тежести върху имота.

7.Преглед и становище относно необходимите за извършване на сделката документи.

* Често минималния изискуем от закона и от нотариуса набор от документи за извършване на сделката не гарантират в пълна степен сигурността на купувача, като остават неизяснени факти и обстоятелства, които биха могли впоследствие да доведат до правни ограничения или пълно оспорване на собствеността на купувача.

8.Изготвяне/преглед и коригиране (допълване) на проект на нотариален акт.

Какво означава, че участваме в процеса на преговори

Това означава, че адвокат от кантората ни поддържа директна връзка с продавача или негов представител. В процеса на продажбата адвокатът договаря и уточнява от Ваше име всички окончателни параметри на сделката, включително но не само въпроси като: цената, начина на плащане, отговорностите при неизпълнение, неустойки, набавяне на необходими документи и други. Всички преговори са предварително съгласувани с клиента.

Целта на нашето участие в процеса на преговорите е да Ви заменим в понякога сложния и по-трудно разбираем „юридически“ момент от сделката, а именно – правното и оформяне, като вместо Вас ние провеждаме необходимата комуникация с продавача и/или неговия представител/адвокат.

Разбира се, преди да пристъпим към това, ние  уточняваме и определяме допустимите параметри на бъдещите преговори с продавача съвместно с Вас.

√ Пакетните услуги за проверка на имот преди покупка са специално разработени в помощ на купувачите на недвижими имоти, въз основа на дългогодишния ни опит при сделки с имоти.

√ Вие инвестирате в сигурност – Ние извършваме всички нужни проверки. Преглеждаме и изготвяме всички нужни документи.

√ Получавате спокойствие и увереност при всяка стъпка от сложния процес при покупка на имот. Ние знаем какво е важно за вас.

√ Помагаме ви да вземете информирано решение на всеки етап от процеса

Политика за възстановяване на плащания

В случай, че погрешно сте заявили и заплатили услугата, не желаете да я използвате или необходимостта от проверка на имота отпадне преди да сме започнали изпълнение, ние ще възстановим плащането.

*За случаите, в които сделката не се осъществи, а ние сме извършили проверка, вижте отговорите на често задавани въпроси.

*Цената не включва 50 лева такси за преписи на документи, както и такси и други разноски, необходими за извършване на справки в държавни, общински и частни институции. Тези такси се заплащат от клиента при заявяване на услугата.

**Цената не включва пътни разноски, при възлагане на проверка извън Област София. Таксите за пътни разноски се изчисляват индивидуално за населеното място, в което ще бъде извършена проверката и ще Ви бъдат съобщени предварително при запитване.

*** Присъствието на адвокат в деня и часа на изповядване на сделката при нотариус, се осъщестява срешу допълнително заплащане на стойност 240 лева с ДДС, при Ваше желание.

При нужда от допълнителна информация относно услугата Пакет  “Покупка на зелено” не се колебайте да се свържете с нас.

Какви проверки включва услугата

Пакет  „Покупка на зелено“?

Проверка на придобиванията от предишни собственици на имота:

 • Тази проверка включва проследяване на правото на собственост на продавача (собственика) назад във времето. Казано по-кратко как продавачът и как предишните собственици са придобили имота – проверява се т.нар. история на имота.

Проверка за учредените ограничени вещни права:

 • Правото на собственост е главното и пълно вещно право, което един собственик може да притежава. То се състои от т.нар. ограничени вещни права, каквито са правото на ползване, правото на строеж, правото на преминаване и др. Тези ограничени вещни права са част от правото на собственост, но могат да бъдат придобивани от лица, различни от собственика. За това от особено значение, когато купувате имот е да се извърши проверка дали за същия няма учредени ограничени вещни права на трето лице.

Проверка за вписани искови молби:

 • Когато в съд се предяви иск, който по някакъв начин засяга собствеността върху недвижим имот, този иск подлежи на задължително вписване в службата по вписванията (имотен регистър). В практиката е прието, че вписаната искова молба има силата на възбрана върху имота.
 • Не е достатъчно да се извърши проверка за вписана искова молба единствено в службата по вписвания. Това е така, защото от подаването на заявление за вписването на исковата молба, до самото й вписване, може да мине известен период от време. Възможно е съдията по вписвания да даде на страната допълнителни указания за вписването на исковата молба. Това изпълнение отнема време. Ето защо извършваме проверка и за наличие на висящи съдебни процеси по отношение на недвижимия имот.

Проверка за учредени/заличени ипотеки:

 • В практиката често се учредяват ипотеки върху недвижими имоти. От особено значение когато купувате имот е да се установи, дали върху него има учредена/и ипотека/ки. Това е така, тъй като например при учредена ипотека върху поземлен имот, върху който впоследствие е построена жилищна сграда, учредената върху земята ипотека преминава върху построената сграда в цялост. По тази причина следва да се извърши прецизна проверка дали ако са правени частични заличавания на първоначалната ипотека, те обхващат конкретния апартамент в сградата.

Проверка за вписани възбрани:

 • Проверката за вписани възбрани в от особено значение, тъй като наличието на вписана възбрана, ще направи сключената от Вас сделка недействителна спрямо лице, което е вписало възбраната върху имота.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Пакет „Покупка на зелено““

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Стъпки за успешна поръчка

 1. След като натиснете бутон „купи“, прегледайте Вашата количка и се уверете, че сте избрали желаната от Вас услуга.
 2. Натиснете бутон „към формата за поръчка“
 3. Регистрирайте се в сайта, изберете вход с ФБ или Гугъл или попълнете ръчно полетата в секция данни за клиента.
 4. В секцията допълнителна информация можете да опишете въпроси, особености на Вашия казус, както и друга важна според Вас информация или ни изпратете тази информация в отговор на имейла за потвърждение на поръчката.
 5. Изберете начин на плащане
 6. Натиснете бутон „поръчай“
 7. Наш сътрудник ще се свърже с Вас при нужда от допълнителна информация
 8. В отговор на имейла за успешно направена поръчка изпратете документа за собственост и други документи, с които разполагате за имота.
 9. При всякакви въпроси свързани с поръчката можете да се свържете с наш сътрудник на посочените в сайта телефони за контакт или по имейл.

Какво ни е нужно от Ваша страна, за да изпълним услугата

Минимумът, който ни е необходим, за да можем успешно да изпълним услугата е да ни предоставите копие на нотариалния акт или друг документ за собственост на текущия собственик – продавач на имота.

Не би следвало продавачът да Ви отказва предоставянето на копие на документа за собственост, тъй като това е единственият начин за Вас като купувачи да се уверите, че комуникирате и влизате в преговори с действителния собственик на имота. Най-често, особено когато е налице посредник – брокер, предоставянето на копието на нотариален акт се извършва след сключване на договор за т.нар. „стоп капаро“, с който купувачът засвидетелства сериозните си намерения за покупка на имота.

Какви специфични документи са необходими при т.нар. покупка „на зелено“:

 1. Нотариален акт за собственост на земята, върху която се строи или Нотариален акт за учредено право на строеж на инвеститора;
 2. Разрешение за строеж;
 3. Одобрения архитектурен проект;
 4. Таблица с площообразуване;
 5. Удостоверение за степен на завършеност „Груб строеж“ (ако сградата е изградена до тази степен, известно още като Акт 14);
 6. Разрешение за ползване – ако сградата е напълно завършена и въведена в експлоатация (известно още като Акт 16).

Колко време отнема проверката

Обичайно проверката отнема от 3 до 5 работни дни. В зависимост от спецификата на конкретния имот, проверката би могла да ни отнеме и повече време, за което ние Ви информираме още в началото при възлагането й.

На какъв етап е подходящо да ползвате услугата

Съветът ни е да се обърнете към нас още на най-ранен етап от процеса на покупка – още когато спрете избора си на конкретен имот.

Можете да се обърнете към нас на всеки последващ етап от процеса на покупка, напр. преди или след сключването на договор за т.нар. „стоп капаро“, дори и след сключването на предварителен договор.

Какво се случва, ако сделката не се осъществи

Опитът ни до момента сочи, че „проваляне“ на сделките е по-скоро изключение и ни се е случвало много рядко.

Ние се стараем в процеса на работа, както по проверка на имота, така и при изготвянето на съответните договори, по никакъв начин да не затрудняваме сключването на сделката и да не поставяме ненужни условия или да отправяме неподходящи предложения, които биха довели до обосновани възражения и несъгласие от насрещната страна. Но разбира се, това не означава, че правим компромис с пълната юридическа защита на купувача (т.е. на Вас) като страна по сделката.

В зависимост от етапа, на който се стигне до евентуално „проваляне“ на сделката, респ. от обема на извършеното от наша страна изпълнение на пакета за имот, ние можем да възстановим част от платената от Вас сума или да приспаднем същата от проверката на последващ имот, в зависимост от Вашето желание.

Услугата може ли да бъде ползвана извън гр.София

Да, но тъй като кантората ни е в гр.София допълнително договаряме възнаграждение за извършването на проверката в населеното място, където се намира имота. Цената на услугата в този случай уточняваме предварително, според населеното място, в което се намира имота.

Go to Top