fbpx

Пакет „Покупка на зелено“

Какво означава покупка „на зелено“

Покупка  на „зелено“ означава покупката на бъдещ имот, предвиден за построяване върху конкретен поземлен имот (дворно място, парцел). Най-често такъв имот е или цяла сграда (къща, вила в комплекс със самостоятелни къщи), или самостоятелен обект (апартамент, офис, магазин, ателие и др. в) в сграда.

Кога се купува „на зелено“

Един имот се купува „на зелено“ най-общо от момента на изготвянето на идеен проект за построяването на бъдещата сграда, до момента на въвеждането в експлоатация на тази сграда. Т.е. с други думи това обхваща периода от време, който започва от идеята (планирането) на сградата, и завършва с нейното физическо построяване и въвеждането й в експлоатация с акт на компетентния административен орган.

Какви са особеностите при покупка „на зелено“

1. Той е бъдеща вещ – все още не съществува

2. Двойна проверка

Проверката на собствеността и тежестите на такива имоти „на зелено“ включва проверката на два имота: 

 • от една страна на поземления имот, върху който се строи или е предвидено да започне да се строи бъдещият имот / сграда, 
 • проверка на самия застроен имот / сграда.

Тази „двояка“ проверка при покупката „на зелено“ се обуславя от това, че евентуален проблем със собствеността или наличието на тежест върху поземления имот почти винаги се прехвърля и върху цялата бъдеща сграда или върху част от обектите в нея.  

3. Предварителният договор

Предварителният договор при покупка на зелено обичайно е със смесен характер. От една страна е класически договор за покупко-продажба, а от друга – договор за строителство (изработка). Тези два договора, които са качествено различни по своята правна природа, следва да бъдат „преплетени“ в един. Той от своя страна трябва в максимална степен да гарантира интереса и сигурността на купувача. На практика ние участваме в изготвянето на два договора, обединени в един.

4. Комуникация и преговори

Спецификата на този вид покупко-продажби и множеството детайли, които трябва да бъдат обсъдени между страните, почти винаги налага влизането в интензивна комуникация. Одобряването на финален вариант на бъдещия предварителен или окончателен договор е дълъг процес от сложни преговори. 

Те са обусловени и от това, че:

 • продавачът обичайно е т.нар. инвеститор на целия проект.
 • той е лице със солиден опит в този вид сделки 
 • цели да гарантира в максимална степен своя интерес
 • интересите на отделните купувачи обичайно не са от значение за него
 • проектите на договорите са предварително изготвени от инвеститора

За изготвянето на тези договори инвеститорите най-често ползват услуги на адвокат. Ето защо за купувача е задължително да подходи с особено внимание при защитата на своя интерес. Опитът ни сочи, че при обсъждането на съществените и най-деликатни въпроси по клаузите на договорите почти винаги контактуваме с щатен юрист на инвеститора или с ангажирана от него адвокатска кантора, на която е възложено съблюдаването и преговорите по клаузите на договорите.

5. Повторна проверка

Периодът от сключването на предварителния договор до финализиране на сделката е относително дълъг. Той варира от няколко месеца до години, като ние оставаме ангажирани по повод на сделката. Това се предпоставя, както от предстоящото сключване на окончателен договор, така и от нуждата от повторна проверка. Тя е задължителна, защото в периода на строителство е възможно например да бъдат учредени вещни тежести, да бъдат образувани съдебни дела и др.

Какво включва Пакет „Покупка на зелено“

Пакетната услуга включва следните самостоятелни дейности:

 1. Изготвяне/преглед и коригиране (допълване) на проект на предварителен договор за покупко-продажба и строителство на имот.
 2. Текущо консултиране и съдействие през целия процес на водене на преговори, подготовка и сключване на сделката, включително комуникация с инвеститора или негов представител.
 3. Участие при воденето на преговори между продавача (инвеститора), купувача и други посредници по всички съществени клаузи на бъдещия договор за покупко-продажба на имот.

В Пакет „Покупка на зелено“ се включват и всички услуги от пакети „Основен“ и „Основен+“

      4. Преглед и становище по представените от собственика (продавача) документи за собственост на имота.

      5. Проучване на правния статут на имота:

 • проверка на правото на собственост на продавача
 • проверка на историята на имота (всички предходни прехвърляния на собствеността най-малко 10 години назад във времето)
 • независима проверка за тежести върху имота
 • проверка за висящи съдебни дела, касаещи правото на собственост върху имота
 • проверка за дела за несъстоятелност, когато имотът е собственост на юридическо лице

     6. Изготвяне на предоставяне на писмено правно становище с изчерпателно посочване на всички извършени проверки и установени обстоятелства за имота, както и нашето правно заключение относно наличието на проблеми и/или тежести върху имота.

     7.Преглед и становище относно необходимите за извършване на сделката документи.

* Често минималния изискуем от закона и от нотариуса набор от документи за извършване на сделката не гарантират в пълна степен сигурността на купувача, като остават неизяснени факти и обстоятелства, които биха могли впоследствие да доведат до правни ограничения или пълно оспорване на собствеността на купувача.

      8.Изготвяне/преглед и коригиране (допълване) на проект на нотариален акт.

Какво означава, че участваме в процеса на преговори

Това означава, че адвокат от кантората ни поддържа директна връзка с продавача или негов представител. В процеса на продажбата адвокатът договаря и уточнява от Ваше име всички окончателни параметри на сделката. Това включва въпроси като: начина на плащане, отговорностите при неизпълнение, неустойки, набавяне на необходими документи и други. Всички преговори са предварително съгласувани с клиента.

Целта на нашето участие в процеса на преговорите е да Ви заменим в понякога сложния и по-трудно разбираем „юридически“ момент от сделката, а именно – правното и оформяне, като вместо Вас ние провеждаме необходимата комуникация с продавача и/или неговия представител/адвокат. Разбира се, преди да пристъпим към това, ние  уточняваме и определяме допустимите параметри на бъдещите преговори с продавача съвместно с Вас.

 • Пакетните услуги за проверка на имот преди покупка са специално разработени в помощ на купувачите на недвижими имоти, въз основа на дългогодишния ни опит при сделки с имоти.
 • Вие инвестирате в сигурност – Ние извършваме всички нужни проверки. Преглеждаме и изготвяме всички нужни документи.
 • Получавате спокойствие и увереност при всяка стъпка от сложния процес при покупка на имот. Ние знаем какво е важно за вас.
 • Помагаме ви да вземете информирано решение на всеки етап от процеса

Политика за възстановяване на плащания

В случай, че погрешно сте заявили и заплатили услугата, не желаете да я използвате или необходимостта от проверка на имота отпадне преди да сме започнали изпълнение, ние ще възстановим плащането. За случаите, в които сделката не се осъществи, а ние сме извършили проверка, вижте отговорите на често задавани въпроси.

*В цената са включени 50 лева такси за преписи на документи, както и такси и други разноски, необходими за извършване на справки в държавни, общински и частни институции. Тези такси се начисляват автоматично при заявяване на услугата.

**Цената не включва пътни разноски, при възлагане на проверка извън София-град. Таксите за пътни разноски се изчисляват индивидуално за населеното място, в което ще бъде извършена проверката. Те ще Ви бъдат съобщени предварително при запитване.

*** Присъствието на адвокат в деня и часа на изповядване на сделката при нотариус, се осъщестява срешу допълнително заплащане на стойност 240 лева, при Ваше желание.

1,010.00лв.

Защо да изберете Praven Konsultant

Мобилни сме

Първата кантора за онлайн правни услуги, която ви дава възможност да получите правна помощ и решение на проблем по всяко време и от всяка точка на света

Бързо и лесно

Можете да се свържете с нас по Viber, Messenger, Whatsapp, Skype, телефон, имейл. Основен принцип в работата ни е бързата реакция - Ние знаем, колко е важна тя за вас.

Имаме лично отношение към клиентите

Всички казуси по които работим са с еднакъв приоритет. От общата правна консултация до дългите съдебни дела, ние отделяме нужното внимание на всеки клиент.

Първо хора, после адвокати

Предоставяме правна помощ, а не адвокатски услуги. Грижим се за клиентите си - за тяхното спокойствие и сигурност през целия процес на съвместна работа.

Какви проверки включва услугата Пакет  „Покупка на зелено“?

Проверка на придобиванията от предишни собственици на имота:

 • Тази проверка включва проследяване на правото на собственост на продавача (собственика) назад във времето. Казано по-кратко как продавачът и как предишните собственици са придобили имота – проверява се т.нар. история на имота.

Проверка за учредените ограничени вещни права:

 • Правото на собственост е главното и пълно вещно право, което един собственик може да притежава. То се състои от т.нар. ограничени вещни права, каквито са правото на ползване, правото на строеж, правото на преминаване и др. Тези ограничени вещни права са част от правото на собственост, но могат да бъдат придобивани от лица, различни от собственика. За това от особено значение, когато купувате имот е да се извърши проверка дали за същия няма учредени ограничени вещни права на трето лице.

Проверка за вписани искови молби:

 • Когато в съд се предяви иск, който по някакъв начин засяга собствеността върху недвижим имот, този иск подлежи на задължително вписване в службата по вписванията (имотен регистър). В практиката е прието, че вписаната искова молба има силата на възбрана върху имота.
 • Не е достатъчно да се извърши проверка за вписана искова молба единствено в службата по вписвания. Това е така, защото от подаването на заявление за вписването на исковата молба, до самото й вписване, може да мине известен период от време. Възможно е съдията по вписвания да даде на страната допълнителни указания за вписването на исковата молба. Това изпълнение отнема време. Ето защо извършваме проверка и за наличие на висящи съдебни процеси по отношение на недвижимия имот.

Проверка за учредени/заличени ипотеки:

 • В практиката често се учредяват ипотеки върху недвижими имоти. От особено значение когато купувате имот е да се установи, дали върху него има учредена/и ипотека/ки. Това е така, тъй като например при учредена ипотека върху поземлен имот, върху който впоследствие е построена жилищна сграда, учредената върху земята ипотека преминава върху построената сграда в цялост. По тази причина следва да се извърши прецизна проверка дали ако са правени частични заличавания на първоначалната ипотека, те обхващат конкретния апартамент в сградата.

Проверка за вписани възбрани:

 • Проверката за вписани възбрани в от особено значение, тъй като наличието на вписана възбрана, ще направи сключената от Вас сделка недействителна спрямо лице, което е вписало възбраната върху имота.

Проверка за висящи съдебни дела:

 • Тази част от проверката обхваща периодът от време между завеждането на делото в съда и вписването на искова молба и/или възбрана върху имота, който е „скрит“ и може да доведе до неприятни изненади.

Проверка за дела за несъстоятелност:

 • Несъстоятелността е универсална и всеобхватна процедура по „ликвидирането“ на неплатежоспособно юридическо лице, която включва в себе си множество други процедури и искове, включително и такива за отмяна на вече сключени сделки, каквато би могла да бъде покупко-продожбата на недвижим имот, принадлежал на това юридическо лице.

Често задавани въпроси

Какви са стъпктие за успешна поръчка?

Какво ни е нужно от Ваша страна, за да изпълним услугата

Какви специфични документи са необходими при Пакет "Покупка на зелено“:

Колко време отнема проверката

На какъв етап е подходящо да ползвате услугата

Какво се случва, ако сделката не се осъществи

Услугата може ли да бъде ползвана за имоти извън София-град

Качествено обслужване, с грижа към клиента и неговия интерес. Много отзивчиви, отделят нужното време за анализ, обяснения, дискусии, “превеждат” на достъпен език правните казуси. Обективни, точни становища, помагащи да се вземе правилното решение. Честно казано, без Любен и колегите му, нямаше да се справим и да се ориентираме в многото документи, терминология и съдържание по нашия казус. Пак ще работим заедно, препоръчваме!

Мариела Николова (потвърден клиент)

Здравейте Мариела, сърдечно благодарим за положителната Ви оценка! С пожелания за успех, екипът на ПравенКонсултант.

Соня

Добави отзив

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено!