Про боно/Pro bono publico – “За обществения интерес“

Правна къща „Леге Адвайзъри“  стартира проект, посветен на желанието на екипа ни да допринесе  за развитието на гражданското общество. В рамките на проекта предоставяме възможност на граждани, които не могат да отделят средства за специализирани правни услуги, да потърсят ефективна защита на правата си.

Целта ни е да подкрепим и разпространим разбирането ни, че човек винаги трябва да търси защита на правата си по предвидения за това ред. Считаме, че безспорно е в обществен интерес, гражданите да имат тази възможност и да не бъдат възпрепятствани, например поради липса на финансови средства.

Реализация на проекта:

Ежемесечно ще публикуваме събитие в нашата Facebook страница, за което можете да заявите участие.

Желаещите да участват следва да изпратят описание на казуса си на електронната ни поща office@pravenkonsultant.com, или да попълнят формата за запитване по-долу на страницата, както и да прикачат относимите документи, с които разполагат.

Указания за участие:

Опишете подробно следните факти, както и всички останали, които считате за важни:

 1. Какъв е правният спор или какви Ваши права считате за нарушени.
 2. Опишете последователно фактите по казуса – как е започнал, какво се е случвало във времето и какви действия сте предприели до този момент.
 3. Кое лице и/или коя фирма е нарушила правата Ви.
 4. Водени ли са до този момент дела по Вашия казус. Ако са водени, моля посочете дали са приключили и с какво решение.
 5. Посочете в кой град живеете Вие и лицето, което желаете да съдите. В случай, че желаете да съдите фирма или държавна институция, моля посочете пълното и наименование, както и седалище/адрес на управление.
 6. Посочете телефон за контакт с Вас.

Отговарящите на условията граждани ще бъдат поканени в кантората ни за обсъждане на казуса.

В края на всеки месец ще избираме по един гражданин, на който кантората ни ще предостави безвъзмездно правна защита и съдействие.

Условия за участие:

I. Условия за гражданите, желаещи да се включат в проекта:

Гражданите, които желаят да ползват безплатна правна помощ, в рамките на проекта, следва да отговарят на едно от следните условия:

 • са лица, които имат право на издръжка;
 • са материално затруднени лица;

Преценката дали лицето е материално затруднено се извършва от адвоката, който ще поеме защитата му.

Лицето следва да представи документи, които удостоверяват, че отговаря на условията, при поискване от адвоката.

II. Условия към казуса/правния спор:

 1. Казусът, за който искате да получите безплатна правна помощ трябва да бъде гражданскоправен. Няма да бъдат разглеждани и обсъждани наказателноправни казуси. *Наказателноправни са всички казуси, в които сте обвинени или пострадали от престъпление. 
 1. Казусите следва да са местно подсъдни на съдилищата на територията на гр. София. *Местната подсъдност се определя от адвоката, при разглеждане на Вашия казус, ако правилно и изчерпателно сте посочили  информацията в точки от 1 до 6 по-горе.
 2. Разрешаването на казуса следва да се осъществява посредством съдебна защита. Т.е да налага воденето на съдебно дело. В рамките на проекта НЕ се предлагат безплатни правни консултации, които се изразяват в отговор на поставени от Вас конкретни или принципни въпроси.

Проектът е с продължителност 6 месеца: от 01.03.2020г. – до 31.08.2020г. Всички започнати в рамките на проекта дела, ще бъдат завършени до последна съдебна инстанция на територията на Република България. 

Казуси изпратени след 31.08.2020г. няма да бъдат разглеждани.

  ИМАТЕ ВЪПРОС?

  Свържете се с нас за въпроси относно:

  • Условията за участие в проекта
  • Съдействие при кандидатстване по проекта