fbpx

Процесуално представителство

Кантората ни осигурява процесуално представителство, защита и съдействие в съдебни производства в областта на гражданското и административното право.
Опитът и експертизата на екипа ни ще Ви помогнат за бързото и ефективно разрешаване на възникналия правен спор.

Процесуално представителство чрез адвокат е препоръчително

При отнасяне на спора до съда законът не винаги задължава страните да потърсят адвокат, който да защитава интересите им в производството. Гражданите могат да се представляват сами пред съда или да възложат тази задача на свои роднини - деца, родители или съпруг. Въпреки това използването на услугите на адвокат е препоръчително.

Защо това е по-добра стратегия?

Съдебните производства са множество на брой и всеки различен вид има своите специфики. Куп кодекси и закони уреждат техните правила. В хода на процеса има редица срокове и актове, чиито предписания трябва стриктно да се спазват. И разбира се - нужно е предварително да се определи правилната стратегия за водене на делото и тя да бъде перфектно изпълнена в производството, за да бъде доведено то до успешен край.

Всичко това може да се окаже непосилно за обикновения човек.

Често участниците в процеса, които са решили да се защитават сами, имат нереалистични очаквания. Те се дължат на грешна или неправилно възприета информация от интернет или познати. Хората не знаят какво се изисква от тях, не знаят колко ще им струва, откъде да започнат работата си по дадено дело, колко време ще отнеме то и какво е нужно да подготвят. А когато се окажат в съдебната зала, се страхуват да се изправят и да защитят интересите си.

По-долу ще откриете подробна информация относно предимствата при процесуално представителство чрез адвокат.

Защо да ангажирате адвокат за процесуално представителство

Има множество и различни по вид съдебни производства

Всяко от тях се урежда от различни  процесуални норми. Те се намират в съответни процесуални кодекси - Граждански процесуален кодекс, Административнопроцесуален кодекс, Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Наказателно-процесуален кодекс.

Но тези актове не ги изчерпват.

Още правила се съдържат като отделни разпоредби в материалните закони. Клаузите от които се ръководи и по които протича съдебният процес в общия случай са непознати за гражданите.

Има множество процесуални срокове и актове

В съдебния процес се съдържат множество процесуални срокове. Пропускането на много от тях води до невъзможност за по-нататъшно упражняване на правата на страните и респективно - сериозен удар по възможностите за успех в делото. В някои случаи - директно до неговата загуба.

В хода на производството съдът многократно постановява различни по вид съдебни актове - определения, разпореждания, решения. Част от тях съдържат указания за страните, които често са обвързани със срок за изпълнение. При неизпълнението им, нерядко се стига до прекратяване или загуба на делото.

Когато ангажирате адвокат за процесуално представителство, той следи и изпълнява в срок всички нужни действия.

Трябва правилно да се определят съда и страните по делото

Всеки иск следва да се предяви пред точно определен съд, който е компетентен да го разгледа. Предявяването на иск пред некомпетентен съд води до загуба на заплатената такса за него, до прекратяване на производството, съответно се налага делото да бъде заведено повторно - пред правилния съд.

При образуване на съдебно производство трябва и правилно да се определят страните по него. В редица случаи грешка тук е фатална за цялото производство.

Трябва правилно да се определи стратегия за успех в делото

Още при образуване на делото е необходимо да се подготви стратегия за успешен развой на спора. В нея се предвиждат много детайли.

Сред тях са нужните писмени и гласни доказателства. Евентуалните възражения на ответната страна и как да им се противодейства. Колко на брой са исковите претенции, да се обединят ли в едно производство или да се заведат няколко отделни дела. Дали да се предяви насрещен иск. Дали да се привлече трето лице, като страна в процеса и др.

Липсата на стратегия обичайно ще доведе до неблагоприятен изход на делото.

Събирането на доказателствата не е лесно

При събиране на гласни доказателства е нужно разпитът да се проведе професионално. Въпросите, които се задават на свидетелите, трябва да са конкретни и ясни. Те трябва да са точно насочени към предмета на доказване по делото. За целта се изисква опит в сферата, който адвокатите притежават.

Извън залата също се изискват специални умения.

Често, за да бъдат доказани твърденията на страните, се налага да бъдат представени официални писмени документи, издадени от различни институции. Голяма част от административните производства по снабдяване с тях са времеемки и непонятни за гражданите.

Важно е да се познава “протоколът” в съдебната зала

Процесът в съдебната зала има строго регламентиран ред. Непознаването на “протокола” и последователността на действията може да доведе до тяхното пропускане. Възможна неблагоприятна последица е и изнервянето на съдията или съдебния състав. Това ще рефлектира върху гладкия ход на процеса за Вас.

Как да изберете своя адвокат?

Най-важни са доверието и компетентността.

Етичният кодекс на адвоката му забранява да поема работа, за изпълнението на която не разполага с време и необходимите знания. Но за да се уверите, че не Ви подвеждат е препоръчително да се информирате за практиката на адвоката в съответния вид дела или в съответната област на правото. Процесуалното представителство е най-ефективно, когато адвокатът има опит.

Избягвайте и онези, които обещават твърде много.

Макар адвокатът да не може да гарантира постигането на конкретни резултати, подобен подход не е непознат в практиката. Добрият професионалист обаче ще Ви предупреди за всички възможни рискове и изходи от делото. Той няма да скрие потенциалните вреди, които може да претърпите.

Защо да изберете нас

Имаме опит

Процесуалното представителство е сред основните дейности на адвокатите от нашия екип. Ние сме специализирани в делата, които водим. Това се дължи на нашата дългогодишна, успешна практика. Стриктно спазваме Етичния кодекс на адвокат и не поемаме работа, за изпълнението на която не разполагаме с необходимото време,  знания и компетентност.

Информираме Ви за всичко

Своевременно ще Ви информираме за хода на производството, за предстоящите събития и етапи. Така винаги ще сте наясно докъде е стигнало разглеждането на Вашия казус. Помагаме Ви да вземете самостоятелно информирани решения за всяко действие в хода на процеса.

Пестим Ви време

Организацията ни на работа позволява и изцяло дистанционна комуникация. Не е необходимо да губите време, за да дойдете на среща в нашата кантора.  Планираме необходимите процесуални действия и ги извършваме в максимално кратък брой открити съдебни заседания.

Креативни сме 

Мислим извън рамките и проучваме всички възможности за постигане на желания от Вас краен резултат. Не разчитаме само на опит и утвърдена съдебна практика. Не се страхуваме да бъдем иновативни, когато защитаваме интересите на своите клиенти.

Имаме лично отношение 

Приемаме всеки конкретен случай като свой и се стремим да Ви предоставим най-доброто възможно съдействие. Ще получите лично отношение, разбиране и съпричастност. Винаги ще бъдем искрени с Вас - преди и по време на делото.

Взимаме добри решения

Наш принцип е да напътстваме към спогодба. Вярваме, че най-добрият вариант е да не се стига до съдебно дело. Така се спестяват много време и пари. Ние няма да поемем дело и няма да проточваме съществуващо такова с години само и само, за да получаваме хонорари по него.

Подготовка

Стратегия

Информираност

Напътстиве към спогодба

Свържете се с нас

error: Съдържанието е защитено!