Представителство пред съд

 • Завеждане на искове и процесуално представителство във всички фази на съдебния процес и пред всички съдебни инстанции в страната по дела от търговски, гражданскоправен и административен характер.

 • Представителство, защита и съдействие в производства по отмяна на влезли в сила съдебни решения.

 • Производста по предварително обезпечаване на доказателства.

 • Проучване на съдебната преписка и извършване на подробен правен анализ на казуса. Анализ на извършените до момента процесуални действия.

 • Обезпечаване на бъдещи искове.

 • Правно съдействие във връзка с признаване, допускане и изпълнение на чуждестранни съдебни и арбитражни решения.

Представителство пред административни органи

 • Обжалване и представителство пред всички видове административни органи срещу индивидуални / общи административни актове.

 • Обжалване и представителство в административно-наказателни производства.

 • Обжалване на принудителни административни мерки и разпореждания за предварителното им изпълнение.

 • Спорове пред специализирани органи:

  • Комисия за защита на конкуренцията
  • Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
  • Комисия за защита на потребителите
  • Комисия за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
  • Комисия за защита от дискриминация
 • Искове за обезщетения по Закон за отговорността на държавата и общините за вреди.

 • Жалби пред Европейския съд за защита правата на човека (ЕСПЧ).

Екипът на Леге Адвайзъри притежава богат опит в областта на процесуалното представителство и всички видове действия пред административни органи и институции. Кантората е специализирана в областта на данъчното, търговското, вещното, семейното, трудовото и осигурителното право. Във всяка от посочените области са сформирани работни екипи от доказани специалисти, които работят съвместно по казусите на нашите клиенти. От първостепенно значение за нас, е желаният от клиента резултат и успешната защита на правата му.

За повече информация и при нужда от съдействие, не се колебайте да се свържете с нас, чрез формата за Контакти.

ИМАТЕ ВЪПРОС?

Свържете се с нас за въпроси относно:

• Избора на подходяща за Вас услуга
• Съдействие при онлайн заявяването на услугите

Нашият екип