fbpx

Политика за пакетни услуги

ПОЛИТИКИ на „Правен консултант“, свързани с ползването и плащането на пакетни услуги за проверка на имот: "Основен", "Основен+", "Максимум" и "На зелено"

Уважаеми настоящи и бъдещи клиенти,

С настоящото кратко изложение, бихме искали да Ви запознаем със същността и ценообразуването на пакетните ни услуги по проверка на имот преди покупка с цел взимането на абсолютно информирано решение при поръчването им, както и пълно запознаване с тяхната същност.

Основното, на което искаме да наблегнем, е че тези услуги са пакетни, т.е. включват в себе си различни правни услуги, с различно правно естестество, но имащи допирни точки с процеса по закупуване на недвижим имот и по специално правната страна на този процес.

За илюстрация в една пакетна наша услуга най-често се включват следните дейности:

 • Преглед и анализ на представени документи за собственост на имота;
 • Предоставяне на консултация или консултации по различни въпроси, свързани с имота и покупката му;
 • Извършване на множество справки в книги по вписванията;
 • Снабдяване с преписи от всички установени вписвания, отбелязвания и заличавания за имота;
 • Преглед и анализ на справките и документите от извършената проверка;
 • Изготвяне на писмено правно становище по извършената проверка;
 • Изготвяне или преглед, коригиране и допълване на договор за депозит (т.нар. „стоп капаро“ при покупка на имот);
 • Изготвяне или преглед, коригиране и допълване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот;
 • Изготвяне или преглед, коригиране и допълване на окончателен договор за покупко-продажба на недвижим имот (нотариален акт);
 • Водене на преговори с продавача по повод клаузите и съдържанието на проектите на договор за депозит, предварителен договор и/или нотариален акт;
 • Извършване на организационно съдействие при изповядването на окончателния договор (нотариалния акт) при нотариус.

 

Всяка една от изброените по-горе дейности самà по себе си представлява самостоятелна адвокатска услуга. За някои от тези услуги има фиксирани минимални адвокатски възнаграждения, които най-често се определят в зависимост от материалния интерес по сделката (т.е. от цената на имота).

За друга част от услугите би се приложила почасова ставка за извършването им – в зависимост от времетраенето, което отнеме нейното извършване.

За илюстриране на изложеното по-горе, при примерна стойност на недвижим имот от 100 000 лева, всяка една от услугите би възлизала на следните стойности:

 • Преглед и анализ на представени документи за собственост на имота – 120 лв.;
 • Предоставяне на консултация или консултации по различни въпроси, свързани с имота и покупката му – 80-120 лв. за всяка консултация;
 • Извършване на множество справки в книги по вписванията - 120 лв./час;
 • Снабдяване с преписи от всички установени вписвания, отбелязвания и заличавания за имота – 120 лв./час;
 • Преглед и анализ на справките и документите от извършената проверка – 120 лв.;
 • Изготвяне на писмено правно становище по извършената проверка – 120 лв.;
 • Изготвяне или преглед, коригиране и допълване на договор за депозит (т.нар. „стоп капаро“ при покупка на имот) – 200 лв.;
 • Изготвяне или преглед, коригиране и допълване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот – 600 лв.;
 • Изготвяне или преглед, коригиране и допълване на окончателен договор за покупко-продажба на недвижим имот (нотариален акт) – 600 лв.;
 • Водене на преговори с продавача по повод клаузите и съдържанието на проектите на договор за депозит, предварителен договор и/или нотариален акт – 120 лв./час;
 • Извършване на организационно съдействие при изповядването на окончателния договор (нотариалния акт) при нотариус – 120 лв./час.

 

В желанието си да създадем и да предоставим на клиентите си една не само полезна, не само комплексна, но и достъпна като стойност услуга, ние разработихме нашите пакетни услуги по проверка на имот преди покупка, като ги разделихме по обхват на няколко варианти, в зависимост на нуждите и желанията на клиента.

От посоченото по-горе остойностяване поотделно на всеки един от компонентите на пакетните услуги лесно може да се установи, че дори стойността на най-големия ни Пакет „МАКСИМУМ“ се достига още с прегледа и допълването на договора за депозит (стоп капаро) и/или извършването на проверката на имота, които обичайно са първите дейности, с които започва работата ни. Обичайно това са и двете дейности, които изискват най-голяма бързина от наша страна, за да може да стартира същинският процес по покупката на имот.

Макар и по изключение, понякога по абсолютно независещи от нас причини, процесът по покупка на имот се прекратява, поради различни причини, като например: 

 • установени нередовности в документите на собственика;
 • констатирани тежести върху имота, за които продавачът изначално не е уведомил купувача или нас;
 • поставянето на условия от страна на продавача, които са неприемливи за купувача или „излагат“ бъдещата сделка на риск;
 • непостигане на съгласие между продавача и купувача по съдържанието на клаузите на предварителния договор (най-често клаузите, касаещи задълженията продавача и отговорностите му при неизпълнение).

 

При една такава ситуация ние по никакъв начин не бихме искали нашите клиенти да се чувстват „ощетени“ и да имат усещането, че поради незавършване до край на покупко-продажбата на имота със сключването на нотариален акт, са платили към нас сума, която не са уползотворили в цялост или пък са заплатили за услуга, която не са използвали до край. Респ. често получаваме запитвания дали ще възстановим ефективно част от стойността на нашите пакети при неуспешно завършване на покупката на имота.

В отговор на тези запитвания, изготвихме и публикувахме настоящата политика, която цели прозрачност при извършване на предоставяните от нас услуги. 

Гореизложената разбивка на услугите, които се съдържат в пакетите за проверка на имот, показва нагледно, че тяхната обща стойност е значително редуцирана. Предвид този факт, възстановяването на каквато и да било част от стойността им в 95% от случаите директно би довело до т.нар. работа на загуба за нас. 

С оглед на гореизложеното и в желанието ни въпреки това клиентите ни да се чувстват удовлетворени и разбрани от нас, политиката ни по отношение на “провалените” сделки е при неизползване на пълния набор от дейности, да приспаднем пропорционална част от неизползваната пакетна услуга от стойността на последваща заявена пакетната услуга за проверка на имот.

Считаме, че така предприетата политика на работа позволява максимална защита на интересите както на нас, така и нашите клиенти, за които  остава възможността да използват отстъпка равностойна на услугите, които не са получили при първоначално заявения пакет за проверка на имот.

error: Съдържанието е защитено!