Осигурително право – Обезщетения

Правото на обезщетение при временна неработоспособност възниква при наличието на определени предпоставки.
Първата от тях е да е налице увреждане на здравето, което не позволява на осигуреното лице да полага труд. Това увреждане на здравето следва да е удостоверено по надлежен ред.

1. Увреждане на здравето

При увреждане на здравето поради общо заболяване е необходимо на осигуреното лице да бъде издаден болничен лист.  В него трябва да е посочено какво е увреждането и какъв е необходимия период за възстановяване на болния.
При увреждане на здравето в следствие на трудова злополука, освен болничен лист е нужно и разпореждане на НОИ. Разпореждането трябва да признава злополуката за трудова.
И в двете хипотези е необходимо да се подчертае „ спорът за законосъобразността на болничен лист е преюдициален по отношение на изплащането въз основа на същия лист парично обезщетение за временна неработоспособност“ (решение № 15783/2013г. ВАС), т.е. осигуреният няма право да получи парично обезщетение, ако болничния лист бъде отменен.

2. Осигурителен стаж

Втората предпоставка е да е осигуреното лице да има придобит осигурителен стаж с продължителност 6 месеца. Не е необходимо този стаж да бъде придобит при един и същи работодател. Когато се касае за временна неработоспособност в следствие на трудова злополука, не е необходимо да е налице тази предпоставка.

За целите на държавното обществено осигуряване, законодателят разделя майчинството на два периода, а именно: бременност и раждане и отглеждане на малко дете. Съобразно тази диференциация са определени и различни предпоставки за настъпване на правото на обезщетение. Това е Ваше осигурително право, в случай че сте осигурени за този осигурителен риск.

  • Обезщетение за бременност и раждане

Правото на обезщетение за бременност и раждане настъпва 45 дни преди предполагаемата дата на раждането, при наличието на предварителен осигурителен стаж.

Фактът на бременността се удостоверява с болничен лист издаден от следящия бременността лекар, а фактът на раждането се удостоверява с болничен лист, издаден от лекарят водил раждането и удостоверение за раждане на детето.

Освен посочените по-горе обстоятелства, удостоверени с необходимите документи, е необходимо майката да има предварителен осигурителен стаж за период от 12 месеца.

Работещите по трудово правоотношение се осигуряват за всички осигурени социални рискове, но самоосигуряващите се лица е необходимо да се осигуряват доброволно за този осигурен социален риск.

Върховния административен съд , в своята практика, посочва, че не е необходимо този стаж да е придобит непосредствено преди  настъпване на осигурения социален риск. Когато след сключването на трудово договор, осигурената е ползвала отпуска за бременност и раждане, тя ще има право на обезщетение за майчинство.

Обезщетението за бременност и раждане е в размер на 90% от загубеното трудово възнаграждение и се изплаща за период до 1 година от раждането на детето.

  • Обезщетение за отглеждане на малко дете

В чл. 53, ал.1 и 4 от КСО са посочени предпоставките за придобиване право на обезщетение за отглеждане на малко дете, а именно:детето да не починало, да не е дадено за осиновяване, да не е настанено в детско заведение, да не се отглежда от безработно лице по програми за подкрепа на майчинството.

Необходимо е лицето да има предварителен осигурителен стаж 12 месеца, като осигурени за риска майчинство.

Размерът на обезщетението се фиксира ежегодно в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, като за 2017г. е определен размер от 340лв.

Обезщетението се изплаща до навършване на двегодишна възраст на детето.

Допълнителен платен годишен отпуск за майки – Вижте повече в нашия „Правен блог“.

За придобиване право на обезщетение за безработица е необходимо трудовото правоотношение на осигуреното лице да е прекратено. Трябва и същото да не осъществява друга лична трудова дейност. Върховния административен съд посочва, че се касае не само за работа по трудово правоотношение, но и всякаква друга трудова дейност основание за осигуряване.

След прекратяване на трудово правоотношение е необходимо лицето да се регистрира в териториалното поделение на Агенция по заетостта. С тази регистрация се удостоверява фактът на безработица.

Освен тази регистрация е нужно лицето да има предходен осигурителен стаж с минимална продължителност от 9 месеца. Този стаж следва да е придобит 15 месеца преди прекратяването на трудовото правоотношение – основание за осигуряването.

Размерът на обезщетението и продължителността на периода на изплащане на същото зависи от продължителността на общия осигурителен стаж на осигуреното лице, основанието на което е прекратен последния трудов договор и размерът на среднодневното брутно трудово възнаграждение за периода.

Осигурително право – Пенсии

В чл. 68 от КСО са посочени двете предпоставки за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Те са достигането на определена възраст, която е различна за двата пола и придобиване на определен осигурителен стаж.

Двете предпоставки следва да са налице към датата на подаване на заявлението за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

За придобиване правото на социална пенсия за старост не се изисква предварително осигуряване на лицето. Достатъчно е  в продължение на 12 месеца лицето да е материално затруднение, т.е. месечния доход за период на 12 месеца да не надвишава гарантирания минимален доход и да е навършило 70 години.

Размерът на пенсията е фиксиран и се определя ежегодно от Министерски съвет.

Правото на наследствена пенсия е осигурително право и възниква след смъртта на осигуреното лице. Като необходима предпоставка е посочено, че починалото лице следва да е получавало или да е имало право да получава лична пенсия.

Правото на наследствена пенсия се поражда не за всички наследници на лицето, а само изчерпателно посочените в чл. 80, ал.2 КСО.

За преживелия съпруг правото да получи наследствена пенсия е обусловено от наличието на определи обстоятелства: определена възраст. Тя е 5 години по-ниска от възрастта, на която се придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Когато преживелият съпруг е нетрудоспособен, възрастта му няма правно значение. Прието е, че право на наследствена пенсия не може да бъде упражнено, ако преживелият съпруг е встъпил в нов брак.

Какви са правата на децата на починалия?

Децата на починалия имат право на наследствена пенсия до навършването си на 18-годишна възраст. Ако лицето продължава образованието си, то има право на пенсия до завършване на образованието си. Върховния административен съд постановява, че „наследствената пенсия на детето се прекратява след завършване на средното му образование. Ако след това то започне  обучение във висше училище, пенсията ще бъде възстановена“. Освен това, за да получава наследствена пенсия, лицето следва да не получава доходи от трудова дейност.

Пенсията за инвалидност се предоставя, когато в резултат от настъпване на някой от осигурените социални рискове. Това са общо заболяване, трудова злополука и професионална болест. Те трябва да са довели до трайно влошаване на здравословното състояние на осигуреното лице. Поради това същото е в невъзможност да упражнява трудова дейност.

Как се установява инвалидността?

Инвалидността се удостоверява с медицински документи. В тях се посочва процента на трайно намалена работоспособност и периода на освидетелстване. За да възникне правото на пенсия за инвалидност е необходимо лицето да е с трайно намалена работоспособност с 50 и над 50 процента. Ако след подаване на заявлението за отпускане на пенсия за инвалидност въз основа на решение на ТЕЛК то бъде отменено, право на пенсия не възниква.

Какво се случва, когато неработоспособността се дължи на общо заболяване?

Когато трайната неработоспособност се дължи на общо заболяване е необходимо лицето да има предходен осигурителен стаж. Той трябва да е за период в зависимост от възрастта му и да не е упражнило правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст. В КСО е посочено, че този предходен осигурителен стаж следва да е придобит преди дата на инвалидизация, а не преди дата на подаване на заявлението за отпускане на пенсия.

Трудова злополука?

Когато трайната неработоспособността е следствие на трудова злополука, за да възникне правото на инвалидна пенсия е необходимо решение на лекарска комисия, в което да е посочен процента на неработоспособност и разпореждане на НОИ, с което злополуката е призната за трудова.

Можете да следите актуална информация във връзка с осигурителноправни въпроси и на нашата страницa във Facebook.