Правна къща „Леге Адвайзъри“ Ви предлага да улесните упражняваната от Вас дейност и да направите реализирането й по-сигурно и по-коректно посредством професионалното абонаментно правно обслужване, което предлага нашата кантора.

Основните сфери на дейност на дружеството обхващат следните правни отрасли:

 • търговско и облигационно право

 • административно право и процес

 • трудово и осигурително право

 • събиране на вземания

 • недвижими имоти и строителство

 • регистрация на дружества и промени в обстоятелствата

Какви са ползите от абонаментно правно обслужване?

 • ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ: В практиката на кантората ни е доказано, че чрез използване на абонаментно обслужване, Вашите проблеми намират до 80% по-бързи и по-правилни решения. Този резултат се дължи на комплекс от фактори: познаване в детайли на Вашата дейност, изграден принцип на комуникация между Вас и обслужващия екип от адвокати, опитът ни в корпоративното обслужване на клиенти, предварително взетите превантивни мерки и др.

 • БЪРЗИНА: Детайлното запознаване с правните аспекти на Вашата дейност позволява незабавна реакция от страна на кантората ни, при всяка нужда от съдействие.

 • НИСКИ РАЗХОДИ: Цената на абонаментното правно обслужване е на много по-ниска стойност от назначаването на юрисконсулт на трудов договор.

 • РАЗБИРАНЕ: Абонаментът позволява на адвоката по-задълбочено навлизане в дейността (бизнеса) Ви. Това значително подпомага разбирането на Вашите нужди, както на ежедневно ниво, така и в перспектива. Позволява ни да Ви информирме незабавно за всички промени в нормативната уредба. Предполага своевременно предоставяне на съвети и предположения за прилагане на добри практики, които да допринесат за безпроблемното развитие на дейността Ви.

 • ПЕСТИТЕ ВРЕМЕ: Можете да разчитате на кантората ни по всяко време в рамките на работния ден, както и в почивни и празнични дни, когато това е уговорено. Не губите време в търсене на адвокат, който да Ви приеме, да Ви изслуша, да се запознае с дейността и спецификите на казуса Ви.

 • ОБЕЗПЕЧАВАНЕ: Получавате превантивна правна защита чрез предварителното съобразяване на действията Ви с нормативната уредба и правните обичаи. Това в значителна степен намалява вероятността от възникване на спорове.

 • СПОКОЙСТВИЕ: Уверени сте, че всички правни аспекти на Вашата дейност са под постоянен контрол от адвокати с професионален стаж в различни сфери на правото.

Абонаментното правно обслужване е вид правно обслужване в рамките на което кантората ни Ви предоставя постоянни адвокатски /юридически/ услуги. При избор на този вид правно обслужване Вие гарантирано получавате за определен период от време (обичайно 12 месеца) съответните (предварително договорени) правни услуги. Те обхващат целия спектър от юридическо съдействие, който Ви е необходим: консултации, преглед на документи, изготвяне на книжа и пр. Правните услуги, които получавате не са ограничени в конкретна област на правото (облигационно, търговско, административно право, регистърни процедури и много др.).

Основната цел на абонаментното правно обслужване е получаването на гарантирана и постоянна юридическа подкрепа при текущото извършване на Вашата дейност. Тя включва разрешаване на текущи правни проблеми, цялостно оптимизиране на дейността с оглед превантивното й юридическо обезпечаване.

Абонаментното правно обслужване се осъщестява въз основа на сключен договор. Той може да включва множество и разнообразни клаузи, съобразно индивидуалните Ви желания и спецификите на дейността Ви. Основните компоненти на един договор за абонаментно правно обслужване са следните:

 1. Какъв е общият срок за предоставяне на услугата – най-често такива договори се сключват за срок от 12 месеца, като при нужда се подновяват след изтичането на срока;
 2. Какъв е видът и обемът на предоставяните от адвоката услуги? Съществуват разнообразни възможности за определяне на услугите. Такива могат да бъдат:
 • 30 часа месечно – в рамките на тези часове могат да бъдат включени например:

⇒изготвяне, преглед или коригиране на договор;

⇒проучване и предоставяне на правно становище по определен казус;

⇒провеждане на преговори с Вашите контрагенти (обичайно техен адвокат) по повод сключването на договор или друг вид правоотношение;

 • Предоставяне на определен брой правни консултации месечно, свързани с обичайната Ви дейност;
 • Предоставяне на определен брой правни становища по казуси, свързани с дейността Ви;
 • Комбинация от горните.

Клиентите, с които имаме сключен договор за абонамент винаги се обслужват с приоритет от кантората.

Абонаментното правно обслужване е подходящо за търговци и/или лица, извършващи друг вид икономическа дейност. Естеството на тяхната дейност предполага възникването на голям брой и разнообразни по своята същност правоотношения. Те налагат регулярно ползване на  правна помощ.

Цената се определя индивидуално съобразно нуждите на всеки клиент. Обичайно плащанията по договор за абонаментно правно обслужване се договарят като ежемесечна такса.

*Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения определя, че при сключване на такъв договор минималната месечна такса трябва да е не по-малка от 400 лв.

Освен индивидуални договори, Леге Адвайзъри предлага и специално разработени пакетни услуги за абонаментно правно обслужване. Те са съобразени с най-често използваните от клиентите ни вид и обем от юридически услуги.

Още услуги за юридически лица

ИМАТЕ ВЪПРОС?

Свържете се с нас за въпроси относно:

• Избора на подходяща за Вас услуга
• Съдействие при онлайн заявяването на услугите