Регистрация, промяна, преобразуване и прекратяване

 • Регистрация на фирма
 • Продажба на фирма
 • Вливане, сливане и разделяне на търговски дружества
 • Учредяване на търговски обединения – консорциум, холдинг
 • Регистрация на клонове и представителства на чуждестранни дружества
 • Регистрация на сдружения и фондации
 • Прекратяване и заличаване на фирми, сдружения и фондации
 • Анализ на целите и избор на най-оптималната правна форма на юридическо лице
 • Национални и международни регистрации на юридически лица в страните от партньорската мрежа

Текущо правно обслужване на юридически лица

 • Правен анализ на юридически лица
 • Подготовка, свикване и провеждане на общи събрания на юридическите лица, вписване на взетите решение в съответните регистри
 • Разрешаване на спорове между съдружници/акционери/членове и органи на управление на юридически лица
 • Персонални и структурни промени в юридически лица – напускане на съдружници/акционери/членове, изключване на съдружници/акционери/членове
 • Промени в капитала, увеличаване и намаляване на капитала на търговски дружества, апорт на недвижими имоти, движими вещи и вземания, прехвърляне на търговско предприятие
 • Аутсорсинг
 • Консултации и представителство при водене на преговори с контрагенти
 • Изготвяне на договори
 • Консултиране и обслужване на чуждестранни юридически лица, които имат клонове на територията на Република България

Представителство пред административни органи

 • Съгласуване на дейността с актуалната правна рамка
 • Привеждане в съответствие на дейността със съответните регулативни изисквания
 • Съдействие при получаване на административни разрешения, лицензии и необходими регистрации
 • Регулаторни режими
 • Обжалване на наказателни постановления и актове на административни органи

Абонаментно правно обслужване

 • Бърз достъп до адвокат в рамките на работното ни време

 • Висока ефективност на услугите, поради по-доброто познаване на дейността Ви

 • Ниски разходи – абонаментът винаги е по-евтин от щатния юрист

Още за абонаментното обслужване

Екипът на Леге Адвайзъри притежава дългогодишен опит в сферата на правно обслужване на юридически лица.  Предлагаме на клиентите си както текущо, така и абонаментно правно обслужване, според нуждите на търговеца. Не се колебайте да се свържете с нас за допълнителна информация и при необходимост от съдействие.

ИМАТЕ ВЪПРОС?

Свържете се с нас за въпроси относно:

• Избора на подходяща за Вас услуга
• Съдействие при онлайн заявяването на услугите