Екипът на правна къща „Леге Адвайзъри“ ще Ви окаже цялостно юридическо съдействие при възникнал спор относно упражняване на родителски права .

Как се уреждат родителски права при развод?

Родителските права принадлежат на родителите на детето и се упражняват съвместно от тях в интерес на детето. При настъпване на фактическа раздяла или при прекратяване на брака с  развод те следва да се уредят. Законът дава възможност на родителите да постигнат съгласие по въпросите относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с него и издръжката му. Постигнатото споразумение може да бъде утвърдено от съда, за да придобие сила на изпълнително основание по чл. 404 , т.1 от Гражданския процесуален кодекс.

При развод по взаимно съгласие въпросите свързани с упражняването на родителските права  се уреждат в споразумението, което се представя в съда. При разводът по исков ред е възможно родителите да не постигнат съгласие относно упражняването на родителските права. В тези случаи спорът се разрешава от съда. Съобразяват се редица фактори с оглед интересите на детето.  Фактите и обстоятелствата, въз основа на които съдът постановява решението си, са строго индивидуални за всеки отделен случай. За да защитите в максимална степен интересите си в това производство Ви съветваме да се консултирате с адвокат.

Уреждането на въпросите относно упражняването на родителските права не води до ограничаване или лишаване на единия родител от родителски права. Двамата родители продължават да са носители на родителските права и задължения. Променя се единствено режимът на фактическото им упражняване.

Могат ли да се уговорят споделени родителски права?

С приемането на тълкувателно решение 1/2016г. беше даден отговор на въпроса, могат ли съдилищата  да присъдят споделени родителски права.  До този момент в едни решения се приемаше, че при развод по исков ред съдът предоставя родителските права за упражняване на единия родител. В други решения се приемаше, че родителските права се предоставят за общо упражняване на двамата съпрузи и при липса на споразумение между тях. Т.е. служебно от съда.

Законът изисква родителските права и задължения да се упражняват от родителите в интерес на детето.  Да се осъществяват заедно и поотделно от родителите, и по общо съгласие на родителите. В редица специални закони се изисква съвместно упражняване на родителските права, независимо от брачния статус на родителите. Например когато с тях се засягат особено важни за детето права и интереси. Такива са: определяне на име, промяна в гражданството, издаване на паспорт и пътуване в чужбина и др.

Какви са предимствата при уреждане на родителски права по взаимно съгласие?

При прекратяването на брака чрез развод, ако между родителите е налице съгласие относно отглеждането на децата, ще се постигне споразумение, което ще се утвърди от съда при решаване на въпросите по отглеждането и възпитанието на децата в техен интерес. В случай, че е постигнато съгласие как ще се упражняват родителските права, е допустимо съвместното им упражняване. В случаите, когато родителите постигнат съгласие по някои, но не по всички релевантни въпроси, свързани с децата, те ще бъдат обвързани от споразумението си до обхвата на договореното. По отношение на останалите въпроси – от даденото от съда разрешение. В този случай съдът не може да постанови съвместно упражняване на родителските права. При липса на съгласие по всички въпроси, целесъобразно и в интерес на детето е съдът да предостави родителските права на един от родителите. Ежедневно осъществяваните права (чрез които се предоставят фактическите грижи на детето, вкл. надзор, защита и контрол) е целесъобразно да се предоставят на родителя, при когото е определено местоживеенето на детето. Упражняване на правата, чрез които се защитават основни, дълготрайни интереси на детето (образование, лечение, управление на имуществото и др., като това включва и представителство и попечителско съдействие), може да се предостави съвместно на двамата родители.

В обобщение Върховният съд дава следния отговор на поставения въпрос: Разпоредбата на чл. 59, ал. 2 СК изключва възможността родителските права да бъдат предоставени за упражняване съвместно на двамата родители в случай, че не се постигне споразумение по упражняването им.

Разрешаването на въпросите свързани с упражняване на родителските права при прекратяване на брака е от изключително значение.

ИМАТЕ ВЪПРОС?

Свържете се с нас за въпроси относно:

• Избора на подходяща за Вас услуга
• Съдействие при онлайн заявяването на услугите