Project Description

През ноември 2016 г. купувачът Х постигнал договореност с продавач за покупка на имот в с.Нови хан, общ. Елин Пелин.

Собственикът и продавач на имота към онзи момент заявил, че се нуждае много спешно от парични средства. Помолил купувача (клиента на нашата кантора) веднага да му бъде платена някаква сума като авансово плащане, за да спре имота от предлагане на други купувачи.

Поради бързата необходимост от парични средства продавачът заявил, че няма готовност веднага да сключи предварителен договор за покупко-продажба на имота. Предложил авансовите плащания да му бъдат предоставени в брой срещу съответни разписки. Уверил купувача, че в рамките на следващите няколко дни ще бъде сключен и предварителен договор.

В изпълнение на тази договорка купувачът предоставил на собственика на имота суми за покупка на имот на обща стойност 17 450 лева.

Незабавно след плащането на първата сума продавачът предал владението върху имота на бъдещия купувач.

В хода на преговорите с продавача на имота, същият заявил, че върху продаваемия имот е учредена ипотека в полза на банка.  Кредитът бил редовно погасяван до момента, но изпитвал затруднения с текущото му плащане. По тази причина  изискал, за да прехвърли имота, купувачът да започне да заплаща текущите погасителни вноски по кредита.

В изпълнение на горната уговорка купувачът направил по банковата сметка на продавача пет плащания с основание вноска за покупка на имот.

Въпреки многократните настоявания от страна на купувача за сключване на предварителен договор за покупко-продажба на имота, продавачът намирал различни причини и извинения да не сключи такъв договор.

През юни 2017 г. продавачът заявил, че няма намерение да продава имота, както и че желае да му бъде върнато обратно владението върху същия.  Категорично заявил, че няма да плати обратно получената до момента сума като част от продажната цена за имота.

След като екипът ни се запозна с казуса и направи справка в имотния регистър, се установи, че продавачът е прехвърлил чрез дарение  имота на друго лице с намерението да осуети бъдещи съдебни спорове относно покупко-продажбата на имота.

В защита интересите на купувача, предприехме едновременно следните действия:

  1. Заявление по чл. 410 от ГПК за връщане на заплатените от купувача суми;
  2. Иск по чл.135 от ЗЗД (Павлов иск) за обявяване на дарението на имота за недействително по отношение на купувача;
  3. Сигнал до прокуратурата.

След успешно приключване на съдебните производства и в резултат на последващо предприети действия по принудително изпълнение, купувачът получи обратно всички авансово платени от него суми, заедно със съответните лихви и пропуснати ползи.

Свързани продукти