Project Description

Продажба на имот от фонда на МО започва през 1992г. Следват 27 години съдебни битки за приключването и.

През 1992г., министърът на отбраната издава заповед, с която определя семейството за купувачи на имота. Заповедта влиза в сила, определената цена е заплатена от семейството, в предвидените за това срокове. За окончателното завършване на процедурата било необходимо министъра на отбраната да подпише договора за продажба на имота. Това негово задължение е императивно определено в нормативните актове и не подлежи на допълнителна преценка. До 2017г. договорът все още не е подписан, а Министерство на отбраната, чрез своите органи  задейства процедура по изземване на имота от семейството.

През годините по случая са водени множество дела, за съжаление завършили без положителен за семейството резултат.

Кантората ни започна работа по случая през месец юни 2017г. На първо място подадохме молба, с искане Министърът на отбраната да бъде задължен да подпише договора за продажба на имота. На следващо място проведохме незабавно производство за спиране на принудителното изваждане на семейството от имота.

На 13 юни 2017г. в присъствието на адв. Любен Димитров и на медиите, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ се съобрази със съдебното определение и преустанови действия по принудително изваждане на семейството от имота, до окончателно разрешаване на спора.

На 08.01.2019г., с Определение на 5-членен състав на Върховния административен съд, беше потвърдено Решение №10390 от 03.08.2018г., на 3-членен състав на Върховния административен съд, с което Министърът на отбраната беше задължен да подпише договора за продажба на имот.

След успешно протичане на последващите административни процедури на 17.04.2019г., беше подписан договор за продажба на имота, който към днешна дата е вписан в Служба по вписванията – гр. София.

В следствие на предприетите от екипа ни действия, след 27 години и множество съдебни битки, имотът официално е собственост на семейството.

Влязло в сила решение на Върховния административен съд №10390 от 03.08.2018г.

Свързани продукти