Данъчното право е една от основните сфери на специализация на Правна къща „Леге Адвайзъри“.

Адвокатите по данъчно право в кантората ни притежават богата експертиза в данъчното консултиране и данъчната защита. Услугите в областта на данъчното право предоставяме с помощта на висококвалифицирани специалисти от счетоводни кантори, с които работим в тясно сътрудничество. Целта ни е да осигурим на своите клиенти цялостна и ефективна защита във всички аспекти на данъчното право.

Данъчното право, като клон на правото, намира приложение в почти всички останали правни отрасли. Това е така, защото данъчното облагане има допирни точки с голям брой граждански и търговски правоотношения – вещноправни, облигационни и др. Това изисква при решаването на конкретен данъчноправен проблем да участва и адвокат-специалист в съответната друга област на правото.

Основен принцип в дейността на Правна къща „Леге Адвайзъри“ е екипната работа. Така успяваме да покрием всички аспекти на съответния казус и да постигнем максимално ефективен и благоприятен за клиентите ни резултат.

Защо Ви е необходим добър адвокат по данъчно право?

Не е достатъчно добрият адвокат по данъчно право да има само добро познание по актуалните нормативни актове.

Опитният данъчен адвокат владее както текущата правна регламентация, така също и данъчноправните норми, действали назад във времето.

Данъчното законодателство е едно от най-динамично променящото се спрямо останалите клонове на правото. Данъчните адвокати в нашата кантора ежедневно обогатяват систематичните си познания, както на променящата се нормативна уредба, така и на практиката на данъчните органи по прилагането й.

Нормативната уредба и прилагането й от данъчната администрация намират своето обобщение в практиката на административните съдилища.Нашите адвокати притежават богат процесуален опит и са запознати в детайли със съдебната практика.

Друг важен отличителен белег на добрия адвокат по данъчно право е доброто позване на дейността на клиента.

Осигуряването на ефективна данъчноправна защита изисква адвокатът да се запознае детайлно със спецификите на работния процес. Това е от особено значение, например при доказването на „реална доставка“ по смисъла на ЗДДС.

Горди сме да се похвалим, че наш фундаментален принцип на работа е „доброто познаване“. Винаги полагаме максимални старания за запознаване и осмисляне на начина и взаимовръзките при извършваната от клиентите ни дейност, както и тяхното практическо проявление. Опитът ни е доказал, че именно в това се корени постигането на добри резултати.

Добрата комуникация, обмяната на информация и взаимното доверие са от най-голямо значение за добрите резултати, които постигаме.

Кога Ви е необходим адвокат по данъчно право?

Различна е необходимостта от ползването на услугите на данъчен адвокат при физическите и юридическите лица.

Физическите лица, когато извършват дейност, подлежаща на данъчно облагане, не са длъжни да водят счетоводство. При тях най-съществен момент е този на декларирането на общия оборот от извършената от тях стопанска дейност. Декларирането се извършва веднъж годишно с подаването на годишна данъчна декларация.

Поради горното препоръчваме физическите лица да се консултират с данъчен адвокат превантивно, преди започване на извършването на съответната дейност. Това е важно, за да бъдат те наясно, че извършването на дейност като физически лица, е допустимо от закона, както и да се анализира данъчния ефект от тази дейност. В много ситуации от данъчно-правна гледна точна е по-разумно упражняването на дейност като юридическо лице, отколкото като физическо лице.

При извършването на данъчни проверки или ревизионни производства по ДОПК, консултацията с добър данъчен адвокат е задължителна.

За извършването на стопанска дейност в повечето случаи е необходимо учредяването на юридическо лице – търговско дружество.

Търговските дружества, за разлика от физическите лица, са длъжни да правят съответните осчетоводявания на извършваните от тях стопански операции. Всяко такова осчетоводяване има двуяко значение. От една страна то е с чисто икономически характер, но от друга страна се отразява пряко и върху данъчно-правната страна на дейността. Често компетентното счетоводно обслужване на търговеца в достатъчна степен обезпечава изпълнението на данъчно-правните норми.

При извършването на по-специфични стопански операции или усложнена стопанска дейност препоръчваме допитването до опитен данъчен адвокат. Това е необходимо най-вече с оглед доброто документиране на операциите и дейността. Това е така защото в много случаи съставянето и използването на общоприетите счетоводни документи не е достатъчно за доказването им в случай на проверка или ревизия от НАП.

Данъчна ревизия
Данъчни консултации

Нашият опит

Кантората ни има солиден опит в данъчната защита както на физически, така и на всички видове юридически лица.

  • Можем да се похвалим, че в преобладаващия брой случаи при проверки от НАП на наши клиенти като краен резултат не са констатирани несъответствия между приходите и разходите. Друга част от проверките успяваме да приключим с покана за деклариране. Така се избягва преминаване към производство по ревизия и без допълнителни санкции.

  • Нашите адвокати притежават богат опит и в производствата по ревизии на физически лица, които са особено сложни, поради липсата на законово задължение за водене и съхранение на счетоводство. В тези случаи полагаме максимални усилия за приключване на производството с издаването на ревизионен акт, неустановяващ данъчни задължения.

  • Все по-често кантората ни постига успехи и в ревизионните производства по чл.19 ДОПК. В тях се цели ангажирането на отговорността на физическите лица за задължения на фирмите, в които те са управители или съдружници.

  • Данъчната защита на юридически лица в ревизионни производства е от първостепенна важност. Опитът ни в това отношение е категоричен: 70% от общия брой ревизионни актове, обжалвани от нас, са приключили с отмяна още на фазата на административното обжалване /пред директора на дирекция „ОДОП“ на ЦУ на НАП/. А за изминалата година този процент е 100. Това ни показва, че при своевременна и качества данъчна защита, спестяваме на клиентите си скъпото и продължително съдебно производство по обжалване след това.

  • В последните няколко години кантората ни натрупа солиден опит и в данъчната защита на търговци с вериги големи търговски обекти на територията на цялата страна по наложени принудителни административни мерки /ПАМ/ – запечатване на търогвски обект. В 90% от тези случаи постигаме отмяна от съда на предварителното изпълнение на запечатването.

ИМАТЕ ВЪПРОС?

Свържете се с нас за въпроси относно:

• Избора на подходяща за Вас услуга
• Съдействие при онлайн заявяването на услугите

адвокат по данъчно право, данъча защита